Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 287
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sensitivity analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper is focused on application of sensitivity methods to analysis of signaling pathway models. Two basic methods are compared: local, based on standard sensitivity functions, and global, based on Sobol indices. Firstly, a general outline of modeling of signaling pathways by means of ordinary di[...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN We consider the combinatorial optimization problem in the following form: min{EEF c(e) : F E F} -( formula), where for some finite set E, c = (c(e), e E E) E R+ (formula) is a vector of weights of elements of E, and F C 2E (formula) is a given family of feasible subsets. We assume that the set F is [...]
3
80%
Control and Cybernetics
2011 Vol. 40, no 4 1043-1058
EN A sensitivity result for cone-constrained optimization problem in abstract Hilbert spaces is obtained, using a slight modification of Haraux's theorem on differentiability of the metric projection onto polyhedric sets. This result is applied to sensitivity analysis for nonlinear optimal control prob[...]
4
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 2 419-438
PL W pracy przedstawiono metodę operacyjnej identyfikacji parametrów modeli nieliniowych konstrukcji mechanicznych, realizowaną w oparciu o algorytmy metody sił resztkowych, zaburzeń brzegowych oraz bezpośredniej identyfikacji parametrów. Uzyskane estymaty parametrów dostarczają informacji o siłach prz[...]
EN In the paper, the exploitational nonlinear systems identification method based on algorithms of the restoring force, boundary perturbations and direct parameter identification methods is presented. The obtained parameter estimates provide information concerning forces transferred on the foundation a[...]
5
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper addresses the problems of the sensitivity analysis and optimal design of multi-span sandwich panels with a soft core and flat thin steel facings. The response functional is formulated in a general form allowing wide practical applications. Sensitivity gradients of this functional with resp[...]
6
80%
Control and Cybernetics
EN The main purpose of this paper is to show that David Gale's result (1960, Lemma 9.3 on sensitivity in linear programming) is not generally valid. In this lemma, additional assumptions, that are instead required, are not made. We give some correct versions of the above mentioned lemma, and with these[...]
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 4 933-950
PL W pracy rozpatrywano prosty model układu powięź-siatka do oszacowania siły połączenia siatki z powięzią po laparoskopowej operacji przepukliny brzusznej. Celem pracy jest zastosowanie modelu cięgna do wyznaczenia siły połączenia tego układu oraz do wyznaczenia najważniejszych parametrów mających wpł[...]
EN In the paper, a simple model of the fascia-mesh system is considered to assess the junction force after a laparoscopic hernia repair. The aim of this study is to develop a cable model of the system in order to find the junction force and to distinguish the most important parameters affecting the sys[...]
8
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Celem artykułu jest teoretyczne sformułowanie problemu analizy wrażliwości symulacji głębokiego tłoczenia blach na dowolnie wybrany parametr projektowy. Analiza wrażliwości następnie będzie zaimplementowana do programu MFP rozwijanego w IPPT PAN w ramach projektu Numpress. Przedstawiony zostanie szt[...]
EN The objective of the paper is the sensitivity analysis of deep drawing simulations using flow approach with respect to any design parameter. The sensitivity analysis is being implemented into the MFP code developed by IPPT PAN under project Numpress. First, the finite element formulation of flow app[...]
9
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy podjęto tematykę związaną z optymalizacją procesów przemysłowych składających się z szeregu procesów pośrednich tworzących cykl produkcyjny. Optymalizacja cykli jest zadaniem trudnym ze względu na dużą liczbę zmiennych sterujących, często przeciwstawne lub wzajemnie wykluczające się funkcje [...]
EN The problem of optimization of industrial processes consisting of a series of forming processes which define the production cycle, is considered in the paper. Optimization of production cycles is a hard task due to the large number of control variables, mutually exclusive or contradictory objective [...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 2 381-392
PL Praca dotyczy zastosowania analizy wrażliwości kształtu w zagadnieniach modelowaniaprocesuzamrażania tkanki biologicznej. Proces ten jest opisany silnie nieliniowym równaniem przepływu biociepła, w którym pojawia się dodatkowy składnik związany z wydzielaniem się utajonego ciepła zamrażania. Formaln[...]
EN Application of the shape sensitivity analysis to the case of problems of the biological tissue freezing process is discussed. The freezing process described by a strongly non-linear bioheat transfer equation in which an additional term controlling the evolution of latent heat appears. Using the appr[...]
11
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 4 807-818
PL Wrażliwość i projektowanie ułożenia włókien w kompozycie. W pracy rozpatrzono pierwszą wariację dowolnego funkcjonału związaną z wariacją kształtu lub orientacji wzmacniających włókien w płaskiej liniowo-sprężystej tarczy. Wrażliwości rozpatrywanego funkcjonału wyznaczono wykorzystując metodę bezpoś[...]
EN For a linear structure reiforced with elastic fibers, the first variation of an arbitrary behavioral functional corresponding to variation of shape or orientation of fibers is derived by using the direct approach to sensivity analysis. The relevant optimality conditions for optimal design and identi[...]
12
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 1 129-147
PL W pierwszej części pracy przedstawiono opis matematyczny krzepnięcia wlewka ciągłego wytwarzanego z czystego matalu. Do opisu wykorzystano podeście nazywane modelem drugiej generacji. W szczególności, wydajność wewnętrznych źródeł ciepła będąca składnikiem równania energii jest wyznaczana na podstaw[...]
EN In the first part of this paper mathematical description of heat transfer processes proceeding in the domain of continuous casting is presented. The approach called the second generation modelling is taken into account. In particular, the capacity of a source function in the energy equation is deter[...]
13
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przedstawiono zmodyfikowany model przemian fazowych oparty na równaniu JMAK, umożliwiający modelowanie procesu laminarnego chłodzenia i wyżarzania stali dwufazowych. Dla modelu przemian wyznaczono jego najistotniejsze parametry korzystając z metod analizy wrażliwości. Następnie wyznaczono pa[...]
EN In the work modified JMAK phase transformation model dedicated to dual phase steels was proposed. The model was validated with sensitivity analysis methods and the most important model parameters were selected. The sensitivity analysis results were next used in the parameters identification task. Th[...]
14
80%
Control and Cybernetics
EN The paper analyses the concept of GJ-integral. This concept is linked with the derivative of the energy functional with respect to a general perturbation of the domain and it is useful in studying many problems of sensitivity analysis. Applications of the GJ-integral method to numerous linear and no[...]
15
80%
Control and Cybernetics
EN Evaluation of efficiency of the DMUs (Decision Making Units) in a company is a very important problem. Thus, the studies of evaluation of efficiency are being actively carried out on the basis of the production functions, for example Cobb-Douglas production function and fuzzy loglinear production fu[...]
16
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 365-386
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych w zagadnieniach analizy wrażliwości, optymalizacji i identyfikacji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie w sposób ujednolicony powyższych zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych w ostatnim okresie wyników obliczeń numery[...]
EN This paper deals with applications of the boundary element method tosensitivity analysis, optimization and identification problems. The main motivation is to give a unified exposition with particular reference to the most recent author's numerical results.
17
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 3 555-577
PL Jednym z poważnych mankamentów endoprotetyki stawów jest odrywanie się implantu od cementu lub kości. Główną przyczyną tego zjawiska są koncentracje naprężeń na powierzchni implantu. Optymalizacja kształtu implantu jest uważana za naturalną drogę do przeciwdziałania temu zjawisku. Ważnym narzędziem [...]
EN One of serious drawbacks in the bone endoprosthetics is the implant separation from bone or cement. Stress concentrations on the implant surface are deemed major factor in this process and implant shape optimization seems to be a natural way of improvement of stress disrtibution. An important tool i[...]
18
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Celem pracy jest krytyczna analiza oraz klasyfikacja reologicznych modeli krwi. W pierwszej części artykułu omówiono główne cechy i właściwości krwi w aspekcie ich wpływu na modelowanie przepływu krwi. Analizie poddano różne modele krwi dostępne w literaturze, które sklasyfikowano w oparciu o matema[...]
EN Critical analysis and classification of rheological models of a human blood is the objective of the paper. In the first part of the paper main features of a blood and their influence on modelling blood flow are discussed. Various models available in the scientific literature have been analysed and c[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 58 331-340
EN In many humane build structures the constant need of copying the nature is clearly noticed. The structures of leafs or insect wings can be the good examples of optimal reinforcements and animal shells consisting of rigid elements bounded by elastic lines are the next from thousands proves of strong [...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 129-134
PL Przedstawiono przegląd zastosowań analizy wrażliwości pierwszego rzędu do konstrukcji cienkościennych o przekroju otwartym. Przyjęto podstawowe założenia klasycznej teorii prętów cienkościennych o przekroju nieodkształcalnym. Podano przykłady wyznaczania wariacji przemieszczeń, sił wewnętrznych, obc[...]
EN A review of application of first order sensitivity analysis for thin-walled structures with open cross-section is presented. The classical assumptions of theory of thin-walled bars with nondeformable cross-section are taken into consideration. Some examples of determination of variations of displace[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last