Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  senior
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 12 16--17
PL Komisja Europejska przewiduje, że do 2025 r. wiek ponad 20% wszystkich Europejczyków wyniesie 65 lat i więcej, a najszybciej przybywać będzie osób po 80. roku życia. Najnowsze badania wskazują, że zieleń miejska ma do odegrania ważną rolę w zapewnianiu zdrowia i odpowiedniej jakości życia dla rosnąc[...]
2
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 12 31-34
PL Charakterystyka projektu SIZE - "Jakość życia seniorów w zależności od warunków mobilności". Metodologia badań mobilności osób starszych. Wyniki badań w kilku krajach Europy - czynniki wpływające na mobilność, radzenie sobie z ograniczeniami starszego wieku, narzędzia poprawy mobilności.
EN Glossary of SIZE project "Quality of seniors' life in accordance to their mobility condition". Methodology of senior mobility investigation. Result of research in several European countries - factors affecting mobility, coping with senior age constrains, tools for mobility improvement.
3
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Osoby starsze są najliczniejszą grupą osób zaliczanych do kategorii osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Stanowią także najbardziej niejednolitą grupę – różniącą się preferencjami, poziomem sprawności, stanem zdrowia czy trybem życia. Wydłuża się długość życia, zarówno kobiet, jak i mężczy[...]
EN An aging society requires a fresh look on the problem of older people mobility. It is not easy as they are not forming a heterogeneous group – differing in preferences, life styles or health status. It is also so far a most neglected and affected by discrimination social group. This should change as[...]
4
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2014 nr 25 155--165
PL Osiedla mieszkaniowe dla seniorów stają się ofertą polskich developerów. Są to zabudowania, których adresatami są osoby starsze, ale samodzielne. W oferowanych im mieszkaniach mają dostęp do udogodnień ułatwiających życie, np. zakupy, pranie i sprzątanie, usługi transportowe, zajęcia socjalizujące i[...]
EN Housing estates for senior citizens are becoming an offer of Polish developers. These buildings are aimed at senior citizens, still self-reliant. In such buildings they have an access to all conveniences making their lives easier, e.g. shopping, laundry, cleaning, transport services, socializing act[...]
5
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 10 23-28
PL Wyniki analizy ilościowej warunków mobilności seniorów, korzystających z różnych form transportu, w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu SIZE. Standardowe badania ilościowe prowadzone w ośmiu krajach Europy.
EN Results of the qualitative analysis of the seniors mobility using various forms of transport, basing on survey running in the frame of SIZE project. Conventional qualitative survey executed in eight European countries.
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 2 31-34
PL Wyniki analizy jakościowej warunków mobilności seniorów, korzystających z różnych form transportu, w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu SIZE w ośmiu krajach Europy. Ruchliwość seniorów. Czynniki ograniczające poruszanie się seniorów.
EN The results of qualitative analysis of mobility of seniors who use various forms of transport. The conclusions have been based on survey run within SIZE project in eight European countries. Mobility of seniors. Factors limiting seniors' mobility.
7
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł prezentuje wyniki projektu naukowo-badawczego SIZE, obejmujące studia ilościowe opinii ekspertów na temat warunków mobilności osób starszych w Europie. Przedstawione analizy dotyczą tylko tej części badań, która jest bezpośrednio związana z infrastrukturą dróg w odniesieniu do warunków porus[...]
EN The results of research project SIZE consisting of quantity study of experts' opinions on mobility condition of older people in Europe are presented in the paper. The analysis refers to only this part of research, that is directly connected with road infrastructure and conditions of older people mob[...]
8
71%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Polska znajduje się obecnie w okresie wzmożonej ilościowo budowy i przebudowy sieci drogowej na dużą, niespotykaną dotychczas skalę. Jest to szansa na stworzenie infrastruktury drogowej, która sprosta wymaganiom następnych pokoleń. Istotne jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku[...]
EN At present it is a period of intensive quantitatively construction and reconstruction of road network at large and never met before scale. It is a chance for such creation the road infrastructure, that will meet requirements in future. It is essential to provide for handicapped and older people the [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 50 223--234
PL Charakterystyczną cechą przedsiębiorstw rodzinnych, które chcą działać w perspektywie długookresowej, jest konieczność przeprowadzenia procesu sukcesji. Proces ten jest niezwykle złożony i wymaga przygotowania. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa senior, który ma istotny wpływ na kształtowanie [...]
EN A characteristic feature of family businesses is the need for succession process by which the company's management passed from senior’s hand to junior’s hand. This process is extremely complex and requires a number of actions to ensure business continuity. A key role in this work plays a senior who [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2008 z. 47 27-35
PL Główną ideą artykułu jest zaprezentowanie architektom kulturowych źródeł i społecznych konsekwencji wzorców użytkowania przez seniorów przestrzeni zbudowanej. Autor uzasadnia konieczność uwzględniania w projektowaniu modernizacji przestrzeni mieszkaniowej zarówno potrzeb funkcjonalnych, wynikających[...]
EN The main idea in this article is to show to the architects the cultural sources and social consequences of models of the use of space built by the senior citizens. The author justifies the necessity to take into consideration when designing the modernization of the housing space both functional need[...]
11
63%
Zieleń Miejska
2009 Nr 3 24-25
PL Codziennie z terenów osiedlowych korzystają przede wszystkim dzieci młodsze i osoby starsze, chociaż biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, należałoby odwrócić proporcje . to grupa wiekowa seniorów staje się najliczniejszym gronem ich użytkowników Tymczasem podstawowy program rekreacyjny podwórka [...]
12
63%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 4 2-7
PL Analiza ograniczeń mobilności seniorów związanych z korzystaniem z transportu publicznego. Warunki poprawy mobilności i bariery uniemożliwiające wprowadzenie ich.. Porównanie ocen seniorów z ocenami ekspertów.
EN Analysis of seniors mobile constrains related to usage of public transport means. Conditions for mobile improvement and barriers making impossible their implementation. Comparison of seniors assessment to experts assessment.
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 107-113
PL W niniejszym artykule przedstawiono problemy starszych osób związane z poruszaniem się w dużych miastach na przykładzie Warszawy oraz potrzebę tworzenia standardów edukacyjnych w odniesieniu do programów szkoleń przeznaczonych dla osób starszych, osób odpowiedzialnych za mobilność w miastach oraz in[...]
EN The article presents the problems of older people with regard to their mobility in larger cities, with Warsaw as an example, and also the necessity to develop educational standards concerning educational programmes dedicated to older people, persons responsible for mobility in cities and others.
14
63%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2014 T. 42 125--139
PL Artykuł porusza tematykę pielęgnacji historycznych założeń ogrodowych, w tym funkcjonujących jako przestrzenie publiczne, zabytkowych parków. Szczególną uwagę poświęcono idei włączania seniorów w opiekę i pielęgnację zabytkowych założeń parkowych. Wskazane są wzajemne obustronne korzyści jakie mogą [...]
EN The authoress wishes to discuss the idea of engaging senior citizens into the maintenance and care of historical park and garden complexes. The article illustrates the possible mutual benefits of the cooperation between the caretakers of these complexes and organized groups of senior citizens, who w[...]
15
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 3 12--21
PL Artykuł poświęcono rozważaniom na temat budowania bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w mieście. Autorzy wskazują na implikacje procesów demograficznych dla rozwoju miast i pokazują, jak te procesy wpływają na decyzje w zakresie budowania bezpiecznego środowiska życia seniorów. Potencjał zarządzania[...]
EN The article is focuses on the consideration of building health security for seniors in the city. The authors point to the implications of demographic processes for urban development and show how these processes influence decisions in the area of building a safe environment for senior citizens. The p[...]
16
62%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na podstawie prognoz szacuje się, że po 2030 roku w wielu państwach OECD co czwarty obywatel będzie w wieku 65 lat. Taki stan rzeczy będzie miał bardzo istotne skutki dla sprawnego funkcjonowania społeczeństw w przyszłości. Aby się do tego przygotować konieczne jest odpowiednie przystosowanie system[...]
17
62%
Świat Szkła
18
54%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 192-194
PL Starzenie się populacji wypływa bezpośrednio na realizację polityki ochrony zdrowia i polityki wobec ludzi starszych. Rozwój usług opiekuńczych w świetle postępującego wydłużania się trwania życia oraz rozwój postępu technologicznego skutkują aktywnym wykorzystaniem rozwiązań programowych i sprzętow[...]
EN Aging of the population has direct influence on implementation of healthcare policies, especially concerning older people. The development of healthcare services is an important issue when we consider progressive extend of life expectancy and development of technological solutions available. It resu[...]
19
51%
Świat Obrabiarek
PL Polska, tak jak reszta kontynentu, starzeje się w szybkim tempie. Pogarszające się proporcje pracujących do niepracujących niosą ze sobą określone skutki społeczne i ekonomiczne. O ile jednak w Unii opracowuje się kolejne strategie aktywizujące seniorów, u nas nadal najchętniej "wypycha się" ich z r[...]
20
45%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2015 Nr 7 79--84
PL Artykuł dotyczy znaczenia oraz obecności technologii informacyjnych w życiu osób po 60 roku życia. Ujęto w nim badania z zakresu dostępności dla seniorów sieci komórkowej, komputera, Internetu oraz elektronicznych środków płatności. Podkreślono znaczenie wymienionych technologii w funkcjonowaniu osó[...]
EN The article concerns the issue of the meaning of technology in the life of people over 60 years of age. That includes the influence of mobile phones, the Internet or electronic payment services. The attention would be focused on studies concerning the access to the technology in the life of senior c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last