Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self-ignition engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 1 231-235
EN This article presents an analysis of thermodynamic processes taking place in the fuel nozzle holder equipped with a fuel preheating system containing catalytic material. The analysis results show that it is possible to raise the effectiveness of self-ignition engine operation and, at the same time, [...]
2
100%
Polish Maritime Research
2006 S 2 33-37
EN A probabilistic concept of toxicity assessment of exhaust gas emitted from self-ignition engines was presented. Without such assessment it is not possible to determine pro-ecological merits of various transport means driven by self-ignition engines, including inland waterways passenger ships. In the[...]
3
100%
Polish Maritime Research
2017 S 1 203--212
EN This paper presents possible use of results of exhaust gas composition testing of self - ignition engine for technical state assessment of its charge exchange system under assumption that there is strong correlation between considered structure parameters and output signals in the form of concentrat[...]
4
100%
Polish Maritime Research
2008 nr 2 65-70
EN A proposal of probabilistic interpretation of loading process of self-ignition combustion engines, was presented. Probabilistic description of loading the engines was proposed with taking into account known parameters (indices) of their operation. It was demonstrated that instantaneous load of such [...]
5
100%
Polish Maritime Research
2018 S 1 198--203
EN This paper presents optimization of selected combined diesel engine-steam turbine systems. Two systems: the system combined with waste heat one-pressure boiler only and its version containing additionally low-pressure boiler proper feeding degasifier and the system of two-pressure cycle, were taken [...]
6
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 81 33-42
PL Artykuł zawiera wybrane zagadnienia stosowania paliw o zmiennych właściwościach fizykochemicznych przy zasilaniu silników o zapłonie samoczynnym. Przeanalizowano zastosowanie paliw węglowodorowych oraz paliw roślinnych. Wskazano na możliwość skonstruowania prototypowego układu sterowania lepkością p[...]
EN The hereby article includes issues concerning the use of fuels of variable physiochemical properties in supplying self-ignition engines. The use of hydrocarbon fuels and vegetable fuels was analyzed. It was indicated that there is a possibility to construct a prototypical viscosity controlling syste[...]
7
75%
Silniki Spalinowe
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należą do grupy związków uznanych za mutagenne i kancerogenne. Jednym z najważniejszych antropogenicznych źródeł emisji tych związków jest motoryzacja a w szczególności, ze względu na specyfikę prowadzenia procesu spalania paliwa, silniki o zapłonie s[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are known to be mutagenic and carcinogenic group of substances. One of the most important anthropogenic source of these hydrocarbons is motorization (especially diesel engines). The most effective method of PAHs removal from exhaust gasses is using catalytic c[...]
8
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper presents a concept of a short engine test SET that can be applied to the engines tested in vehicles without the need of their dismantling and is purposed for the evaluation of heavy duty diesels exhaust toxic compound emission. The worked out SET test could be performed on a simplified cha[...]
9
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 298-299
PL Przedstawiono wpływ wybranych parametrów eksploatacyjnych na rozkład naprężeń/odkształceń denka tłoka silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Zastosowanie analizy MES pozwoliło na wyjaśnienie mechanizmu zużywania, prowadzącego do pojawienia się uszkodzeń na powierzchni denka tłoka. Otrzymane wyn[...]
EN Effects of the selected service parameters on the strain/stress distribution in piston head of the self- ignition engine. The FEM has been found suitable to explain the wear mechanism leading to the damage symptoms showing on the piston head surface.
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 987--990
PL W artykule omówiona została możliwość zasilenia tłokowego silnika spalinowego z wykorzystaniem suspensji węglowowodnych. Na przełomie ostatnich dekad można zaobserwować wzmożone zainteresowanie paliwami alternatywnymi, podyktowane m.in. ograniczoną ilością zasobów ropy naftowej oraz koniecznością sp[...]
EN The article discusses the possibility to power the piston internal combustion engine with the use of coal-water suspensions. At the turn of the last decades can be seen increased interest in alternative fuels, according to a limited amount of fossil fuel resources and the need to meet higher emissio[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 991--994
PL W artykule przedstawiono czynniki wpływające na kierunek w jakim idzie rozwój silników spalinowych, którym niezaprzeczalnie jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Obecnie, aby wpływ ten był jak najmniejszy konieczne jest poprawienie procesu spalania, który można osiągnąć np. zwię[...]
EN The article presents the factors influencing the direction in which goes the development of internal combustion engines, which undeniably is to reduce the negative impact on the environment. It is currently minimized, inter alia, by increasing the fuel injection pressure. But the high pressure gener[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wtrysku paliwa w silniku rolniczym PERKINS pracującym według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i zasilanym paliwami naturalnymi oraz paliwami roślinnymi. Analiza otrzymanych wyników badań eksperymentalnych umożliwiła wykrycie występujących różnic[...]
EN The article presents the results of the fuel injection engine running agricultural PERKINS by external characteristics of velocity and fuel-powered fuel-natural and plant-mi. Analysis of experimental results obtained allowed the detection of existing differences in the injection process and its com[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 153-160
PL Zaprezentowano właściwości zużytego oleju rzepakowego pod kątem stosowania do napędu silników spalinowych. Opracowano i wdrożono koncepcję układu dwustopniowego podgrzewania oleju oraz jego uzdatniania z uwzględnieniem specyfiki wymagań aparatury paliwowej układu zasilania silnika o zapłonie samocz[...]
EN The article presents the properties of waste rapeseed oil for use in internal combustion engines. Developed and implemented the concept of a two-stage heating oil and its treatment with special reference to the requirements of fuel supply system for Diesel engine. Presents the results of previous st[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 282-290
PL W pracy przedstawiono wyniki kontrolnych badań emisji spalin wybranej losowo populacji pojazdów samochodowych eksploatowanych głównie w warunkach aglomeracji miejskiej. Analizowano wybrane parametry charakterystyczne pojazdu i oceniano ich związek z poziomem emisji wybranych składników spalin. Bad[...]
EN The paper presents results of exhaust emission's control tests taken upon randomly selected population of motor vehicles in a metropolitan area. We analysed selected parameters characteristic of the vehicle and assessed their relationship to the level of exhaust emissions of the selected components.[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 438-441
PL Strefa klimatyczna, w której położona jest Polska, duży odsetek gruntów ornych nieprzydatnych do produkcji żywności ze względu na zanieczyszczenie oraz niska klasa gleby, stwarzają możliwości rozpowszechnienia upraw roślin oleistych z przeznaczeniem do wykorzystania przemysłowego. Najlepszą rośliną [...]
16
75%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 1 191--196
EN In this research, a selection of turbocharger for atmospheric engine with automatic ignition T3.251 is described. This experimental engine was designed for driving small tractors. The purpose of turbocharging was to achieve a power of 45 kW. This atmospheric engine at 2250 rpm had power of 35 kW. In[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 11-20
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i analizę wpływu podstawowych własności fizycznych paliw mineralnych i paliw pochodzenia roślinnego stosowanych do zasilania silnika AD3.152UR na podstawowe parametry strugi rozpylonego paliwa tj. zasięg i prędkość przedniego czoła strugi, kąt rozwarcia stożka w[...]
EN The paper presents the research results and the analysis of the influence of the basic physical properties of the mineral fuels and biofuels used to fuel AD3.152 UR engine on the basic stream parameters of atomizing fuel (charge and velocity of stream front the atomizer, the mean volumetric and supe[...]
18
75%
Journal of Polish CIMEEAC
PL W artykule podjęto zagadnienie diagnostyki endoskopowej przestrzeni roboczych tłokowych silników spalinowych. Scharakteryzowano endoskopową aparaturę diagnostyczną będącą na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Katedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańs[...]
19
75%
Polish Maritime Research
2018 nr 4 130--138
EN This paper presents a proposal of simultaneous consideration of load and wear associated with it , of tribological systems of ship main engines (intended for ship propulsion) . Based on results of investigations it was assumed that both the load Q (i.e. a cause of wear ) and the wear Z (i.e. an effe[...]
20
63%
Silniki Spalinowe
PL Zwiększenie parametrów efektywności pracy silników z zapłonem samoczynnym przy jednoczesnym obniżeniu poziomu emisji związków toksycznych w gazach wylotowych jest możliwe przy wstępnej katalitycznej obróbce paliwa realizowanej bezpośrednio w korpusie rozpylacza. W celu zwiększenia oddziaływania kata[...]
EN It is possible to increase the effectiveness parameters of self-ignition engine performance as well as to decrease the emission of toxic compounds in exhaust gases by using preliminary catalytic fuel treatment - PROCESSING - executed directly in the injector body. In order to enhance the impact of t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last