Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self-healing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Crack width measurement is an important element of research on the progress of self-healing cement composites. Due to the nature of this research, the method of measuring the width of cracks and their changes over time must meet specific requirements. The article presents a novel method of measuring[...]
2
75%
Archives of Acoustics
EN The objective of this investigation was to test the effectiveness of the Acoustic Emission (AE) mea- surements in determining the critical stresses during four-point bending of mortar beams. Within the measuring procedure the parameter σcr/σ300 was calculated and analysed. Additionally, [...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 3 112--113
PL Przedstawiono podstawowe definicje procesów odtwórczych, dotyczące samoleczenia i samonaprawy materiałów cementowych, a w szczególności betonu. Opisano główne metody samoleczenia betonu, które sklasyfikowano jako: naturalne, biologiczne, chemiczne i specjalne. Ustalono, że chociaż idea stosowania me[...]
EN Fundamental definitions of recovery processes in cementitious materials and, in particular, in concrete, are described in the paper. Natural, biological, chemical and special methods of self-healing of concrete are analyzed. Although the application of idea of self-healing / repairing methods inspir[...]
4
75%
Elastomery
PL W artykule przedstawiono zagadnienie samonaprawy polimerów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupę elastomerów. W tym kontekście samonaprawa definiowana jest jako zdolność materiałów do naprawy uszkodzeń mechanicznych, co prowadzi do odzyskania przez materiał właściwości takich samych lub zbliżony[...]
EN Tis article provides an insight into subject-matter of self-healing polymers, with special focus on the group of elastomers. Herein, self-healing is defined as the ability of a materiał to repair mechanical damages, what gwes rise to regaining of its properties, the same or similar to primary materi[...]
5
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 3 637-648
PL W artykule zaprezentowano przykładową aplikację innowacyjnej techniki modelowania DPD (Dissipative Particle Dynamics - dynamika dyssypatywnego układu punktów materialnych) jako możliwego narzędzia do wielo-skalowego modelowaniazachowania się zaawansowanych materiałów inżynierskich (z pokryciami wier[...]
EN The paper presents an exemplary application of an innovative modeling technique (Dissipative Particle Dynamics - DPD) as a possible tool for multi-scale modeling of the behavior of advanced engineering materials (e.g. coated materials and/or multi-materials). The multi-scale modeling of the behavior[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 36--37
PL W artykule przedstawiono koncepcję samozaleczania i samonaprawy betonu. Omówiono mechanizmy oraz sposoby sterowania tymi zjawiskami, to znaczy sposoby nadawania betonowi zdolności do samonaprawy. Zwrócono uwagę na zastosowanie rozproszonych nośników substancji naprawczej, w tym zwłaszcza możliwość w[...]
EN The paper deals with the idea of self-healing and self-repair of cement concrete. The mechanisms of these phenomena have been described together with the methods of their controlling, i.e. granting to the concrete the ability to self-repair. The particular attention has been paid to the use of dispe[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaproponowano schemat samo-naprawialnego dynamicznego zarządzania kluczami w sieci czujników bezprzewodowych o dużej skali klasterów, oparty na metodzie wykluczeń EBS. Dzięki wykorzystaniu łańcuchów klucza w przód i wstecznych uzyskano samonaprawialność, natomiast oryginalne klucze w EBS [...]
EN A self-healing mechanism in key management is an important means for large-scale clustering wireless sensor networks that enable nonrevoked nodes use their private information and the received broadcast messages to recover the lost session keys on their own. In this paper, we propose a dynamic self-[...]
8
63%
Cement Wapno Beton
2018 R. 21/83, nr 2 137--143
PL Beton należy do materiałów tanich, powszechnie dostępnych, a przy tym o dużej wytrzymałości i trwałości. Niestety, kompozyt ten jest również podatny na uszkodzenia, przede wszystkim pod wpływem wysychania i działania mrozu co może powodować powstawanie spękań, ułatwiających wnikanie korozyjnych rozt[...]
EN Concrete is one of the cheapest and most widely available materials, and at the same time with high strength and durability. Unfortunately, this composite is also susceptible to damage by drying and frost action, which may lead to cracking, facilitating the penetration of corrosive solutions. Over m[...]
9
63%
Journal of KONBiN
2018 No. 48 83--106
PL W publikacji przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące zjawiska zmęczenia polimerowych materiałów kompozytowych. Omówiono próbę zmęczeniowego obciążenia próbki, wykonanej z materiału kompozytowego wzmacnianego tkaniną węglową o osnowie polimerowej, przy wykorzystaniu metody zginania czteropunktow[...]
EN This publication presented the main issues related to fatigue of polymer composite materials. It was featured a fatigue stress test based on composite sample, made of carbon fiber-reinforced polymer, using the four-point bending method. The test was carried out with the initial load and using positi[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 4 160--161
PL Pracę dotyczącą samoleczenia betonu podzielono na dwie części. W części pierwszej opisano metody naturalne i chemiczne oraz przeprowadzono analizę ich efektywności. Efektywność metod naturalnych samoleczenia betonu zależy od składu jego matrycy, który determinuje możliwości wystąpienia reakcji chemi[...]
EN This work is divided into two parts. In the first one, natural and chemical methods are described and the analysis of their effectiveness is presented. The effectiveness of natural methods of self-healing concrete depends on the composition of matrix, which determines the possibility of occurrence o[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 5 210--211
PL W tej części pracy opisano metody biologiczne i specjalne samoleczenia betonu oraz przeprowadzono analizę ich efektywności. Efektywność metod biologicznych zależy głównie od żywotności zarodników bakterii (która powinna być dłuższa od cyklu życia budowli betonowej) i od obecności wody przeciekającej[...]
EN In this part of the paper, biological and special methods are described and analysis of their effectiveness is conducted. Effectiveness of biological methods depends primarily on vitality of bacterial spores (which must be longer than cycle of life of concrete construction), and also on the presence[...]
12
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 4 863--870
EN Asphalt concrete is composed primarily of aggregate and asphalt binder. By volume, a typical Hot Mix Asphalt (HMA) mixture is about 85% aggregate, 10% asphalt binder, and 5% air voids. Bitumen is very important as a binder material in asphalt concrete. However, the cost of the bitumen is relatively [...]
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 8 421--424
PL Przedstawiono koncepcję samozaleczania i samonaprawy betonu. Omówiono mechanizmy oraz sposoby sterowania tymi zjawiskami. Zwrócono uwagę na zastosowanie rozproszonych nośników substancji naprawczej, w tym możliwość wykorzystania żywicy epoksydowej bez utwardzacza. Wskazano dotychczasowe osiągnięcia [...]
EN The paper deals with the idea of self-healing and self-repair of cement concrete. The mechanisms of these phenomena have been described together with the methods of their controlling. The particular attention has been paid to the use of dispersed carriers of the repair mean, including the possibilit[...]
14
51%
Cement Wapno Beton
PL W przeprowadzonych badaniach wykonano próbki w kształcie beleczek z zaprawy uzbrojonej mikrowłóknami, przy różnym stopniu zastąpienia cementu przez popiół lotny wapienny. Przedstawiono wyniki mikroskopowej charakterystyki popiołu lotnego klasy C ze spalania węgla brunatnego. Analizę mikrostruktury z[...]
EN A series of mortar beams was cast with various content of high calcium fly ash as a partial replacement of Portland cement. The results of microstructural characterization of mortar containing fly ash class C (High Calcium Fly Ash) from combustion of lignite are presented. The evaluation ot the micr[...]
15
51%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2020 nr 1 64--66
PL Szczelność betonu jest jedną z właściwości warunkujących jego trwałość. W artykule przedstawiono możliwości zapewnienia szczelności betonu przez tzw. domieszki krystaliczne, których dodatkową funkcją może być wspomaganie samozaleczania betonu - krok w kierunku materiałów autotechnologicznych.
EN Tightness of concrete is one of the properties affecting its durability. Possibilities of ensuring the concretes tightness by using of crystalline admixtures are presented in the paper. Their additional function can be supporting of concrete self-healing - a step toward auto-technological materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last