Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self-compacting concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ilości superplastyfikatora na właściwości zapraw oraz określono zależności pomiędzy właściwościami reologicznymi zapraw i mieszanek betonów samozagęszczalnych. Wykonano badania zmiany rozpływu zaczynów w zależności od ilości zastosowanego superplastyfikator[...]
EN Results of research into influence of superplasticizer quantity on mortars properties and dependences between rheological properties of mortars and concrete mixtures have been presented in the paper. Researches on spreading of cement leaven depending on quantity of used superplasticizer have also be[...]
2
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Beton samozagęszczalny stosowany coraz powszechniej w obiektach inżynierskich może znaleźć zastosowanie również w budownictwie rolniczym. Części betonowe konstrukcji budynków inwentarskich oraz budowli im towarzyszących w większości przypadków pracują w klasach ekspozycji XA2 lub XA3 oraz XF3. Przez[...]
EN Self-compacting concrete widely used for various engineering applications can be also applied for farmhouse structures. Concrete parts of buildings for livestock and other farm buildings in most cases work in exposure classes XA2 or XA3 and XF3. Thus they are subjected to corrosion hazard. Durabilit[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Technologia betonu samozagęszczalnego pozwala na kształtowanie struktury obiektów inżynierskich w sposób szybszy i bezpieczniejszy niż w przypadku zastosowania betonu o tradycyjnych właściwościach. Zabiegi technologiczne formowania elementów betonowych z betonu samozagęszczalnego są znacznie uproszc[...]
EN In the paper the methodology and test results of the investigation are presented and discussed on the influence of steel fibres on rheological properties of self-compacting concrete (SCC). The rheological parameters of SCC - behaves as a Bingham body, their rheological parameters yield value g and p[...]
4
75%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 40-43
PL Obecny stan wiedzy nie jest wystarczający do efektywnego kształtowania urabialności mieszanek samozagęszczalnych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. Konieczne są dalsze badania, zwłaszcza uwzględniające wpływ zmiennych właściwości geometrycznych i materiałowych włókien.
EN In the paper the methodology and test results of the investigation are presented and discussed on the influence of steel and synthetic fibres on rheological properties of Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete (FRSCC). The rheological parameters of FRSCC - behaves as a Bingham body, their rheolog[...]
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 3 156-158
PL Omówiono wyniki badań mrozoodporności napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów wysokowartościowych samozagęszczalnych. Wskazano, że betony wysokowartościowe nienapowietrzone, w tym samozagęszczalne, charakteryzują się "bardzo dobrą" mrozoodpornością.
EN The problem of the frost-resistance of high performance concrete and research results of frost-resistance of air-entrained and non air-entrained high performance self-compacting concrete are discussed. Research results proved, that the non air-entrained high-performance self-compacting concretes are[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 125-132
PL Artykuł prezentuje program i wyniki badań cienkich płyt betonowych zbrojonych siatkami tekstylnymi, poddanych zginaniu. Wyniki te porównano z uzyskanymi dla zwykłej płyty żelbetowej.
EN The paper presents the program ant results of tests of thin concrete plates reinforced with textile fabrics, subject to bending. The results were compared with those for ordinary RC plate.
7
75%
Architecture Civil Engineering Environment
2018 Vol. 11, no. 1 105--113
PL Beton zbrojony różnego rodzaju włóknami jest coraz chętniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Obecnie stosowane stalowe zbrojenie rozproszone stanowią specjalnie w tym celu wytwarzane włókna o przeróżnej geometrii. Artykuł dotyczy możliwości zastosowania włókien stalowych pochodzących ze zużytyc[...]
EN Concrete reinforced with various types of fibers is increasingly used construction material. The currently applied steel fibers are characterized by various geometrical parameters and are produced specially for this purpose. The paper deals with application of steel fibers coming from end-of-life ti[...]
8
75%
Mining Science
2017 Vol. 24 183--194
EN The self-compacting concretes (SCC’s) are characterized by their high fluidity so that they could be placed without any vibration. The effect of fillers addition on the behavior of SCC in fresh and hardened state is of great importance. This incorporation of marble powder aims to preserve the enviro[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
10
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 10(114) 93--101
PL W artykule przedstawiono koncepcję doboru składników mieszanek betonów samozagęszczalnych o niskim cieple hydratacji. Takie mieszanki są wykorzystywane do realizacji konstrukcji masywnych, a także do realizacji prowadzonych w warunkach podwyższonych temperatur. W konstrukcjach masywnych, efekty ciep[...]
EN This paper presents a proposal for shaping the properties of green self-compacting concrete, mostly focussing on minimising the amount of clinker in concrete and obtaining lower hardening temperatures. The main application of this SCC would be in constructions build during summer, as well as in mass[...]
11
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 2 558--568
EN In this paper a study concerning an automatic determination of distribution of steel fibres in self-compacting concrete (SCC) is presented. The determination of fibre distribution is required to assess any relationship between those features and casting methods of concrete elements. Concrete beams w[...]
12
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono wyniki badania jakości betonów samozagęszczalnych (SCC) o matrycy ce-mentowo-popiołowej. Badano następujące właściwości betonów: wytrzymałość na ściskanie (fc), wytrzymałość na rozciąganie (ft), moduł sprężystości (Ec), nasiąkliwość (Aw), mrozood-porność (F) i wodoszczelność (W) w aspe[...]
EN This paper analyses the issue of optimization of composite materials – Self-Compacting Concrete with cement–fly ash matrix. The characteristic and experimental testing of Self-Compacting Concrete are presented. The issue of optimization is outlined, the objective function is formulated and preferred[...]
13
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 3 455--465
EN This paper investigates the basic influential trends of varying compositions and properties of high calcium fly ash (HCFA) on selected properties of self-compacting concrete (SCC) and high-performance SCC (HPSCC). HCFA was implemented as either a replacement component within a cement mixture (2 type[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2018 Z. 24 (174) 132-138
PL Empirycznie udowodniono możliwość wykonania samozagęszczalnych betonów wysokowytrzymałych o zredukowanym skurczu poprzez wprowadzenie do mieszanki betonowej nasyconych wodą porowatych dodatków, oddających zaabsorbowaną wodę do matrycy cementowej podczas dojrzewania betonu. Wykorzystanie nasyconych d[...]
EN The possibility of self-compacting high-strength concretes with reduced shrinkage has been empirically proven by introducing porous additives saturated with water into the concrete mix, returning the absorbed water to the cement matrix during the maturation of the concrete. The use of saturated addi[...]
15
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2004 T. 9, nr 4 241--245
PL Rozwój technologii betonu samozagęszczalnego i jego zastosowanie w wielu krajach wykazały, że może on być skutecznie wytwarzany z szerokiej gamy składników, lecz czasem trudno przewidzieć jego właściwości. Jest on bardzo wrażliwy na minimalne zmiany proporcji składników, które mogą wpłynąć na uzyska[...]
EN Many different test methods in attempts to characterize the properties of SCC have been developed. It is important to appreciate that none of the test methods for SCC has yet been standardized, and the tests described are not yet perfected or definitive. The methods presented here are descriptions r[...]
16
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Analiza wpływu zawartości popiołu lotnego wapiennego (PLW) oraz różnego typu włókien na właściwości betonu samozagęszczalnego jest przedmiotem niniejszego artykułu. Zaprezentowano badania wpływu włókien o zróżnicowanych parametrach geometrycznych, celem określenia wpływu ich parametrów geometryczny[...]
EN The methodology and test results are presented and discussed in the paper. The influence of high calcium fly ash and fibres on workability and mechanical properties of Self- Compacting Concrete (SCC) are analysed. The rheological parameters of SCC – behaves as a Bingham body, their rheological para[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł przedstawia nowoczesne rozwiązania z użyciem technologii betonu, dotyczące m.in. formuły SCC (Self-Compacting Concrete) - beton samozagęszczalny oraz SCC (Self-Cleaning Concrete) - beton samooczyszczający się. Trwałość i niezawodność oraz komfort w użytkowaniu tej technologii może korzystnie[...]
EN This paper presents innovative solutions using concrete technology for including formula SCC - Self-Compacting Concrete and SCC - Self-Cleaning Concrete. Durability, reliability and comfort in the use of the above technologies may be beneficial for the development of modern design solution.
18
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule przedstawiono metodologię i wyniki badań wpływu dodatku włókien stalowych na właściwości reologiczne i mechaniczne betonów samozagęszczalnych. Parametry reologiczne tych betonów, zachowujące się jak ciało Binghama, granica płynięcia g i lepkość plastyczna h, były wyznaczane przy pomocy re[...]
EN Ab s t r a c t In the paper the methodology and test results of the investigation are presented and discussed of the influence of steel fibres on rheological and mechanical properties of Steel Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete (SFRSCC). The rheological parameters of SFRSCC – behave as Bingha[...]
19
63%
Cement Wapno Beton
PL W pracy zaprezentowano oryginalne metody badania rozmieszczenia włókien stalowych w betonie. Obejmowały one badania przekrojów elementów belkowych, wykonanych z wysokowartościowego betonu samozagęszczającego się z włóknami stalowymi. Analizę wykonano dwoma metodami, za pomocą autorskiego programu ko[...]
EN This paper presents the research methods of steel fibers deployment in concrete. The paper presents an analysis of cross-sections of beams made of Steel Fiber Reinforced High Performance Self-Compacting Concrete (SFRHPSCC). The analysis was performed by two methods, using specially developed compute[...]
20
63%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 257--263
PL W artykule omówiono automatyczną metodę określania rozmieszczenia przestrzennego włókien stalowych w belkach betonowych, ze zbrojeniem rozproszonym. Belki betonowe zawierające dwa rodzaje włókien stalowych w trzech udziałach objętościowych poddano skanowaniu tomografem komputerowym, a uzyskane obraz[...]
EN The paper presents a preliminary study aimed to automatically determining of the distribution of steel fibers in fiber reinforced concrete. This is required for assessment of the relation between the methods of casting and resulting concentration, distribution of steel fibers. Concrete beams with va[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last