Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self compacting concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2005 z. 48 45-57
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków do cementu w postaci popiołów lotnych i mączki wapiennej na właściwości i mikrostrukturę betonów samozagęszczalnych. Wykazano, że samozagęszczalne mieszanki betonowe zawierające mączkę wapienną jako mikrowypełniacz wykazują mniejszy stopień upłynnie[...]
EN In this work, results of investigations on the effect of fly ash and limestone micro-fillers on the properties and microstructure of self-compacting concretes have been re-ported. SCC mixtures containing the limestone microfiller have proved to show lower fluidity degree therefore to achieve fluidit[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 4 206--214
EN Contemporary solutions in concrete technology are varied, and consist in e.g. the use of new generation concretes, including the most spectacular achievement of the 1990s – self-compacting concrete (SCC) being the subject of continuous research, as well as protection of the environment against exces[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 201-208
PL Charakterystyka struktury porowatości mrozoodpomego betonu samozagęszczalnego powinna charakteryzować się odpowiednimi parametrami struktury porowatości. Rezultaty przedstawionych badań w niniejszym referacie wskazują, iż warunek ten jest do spełnienia pod warunkiem zapewnienia mieszance odpowiednic[...]
EN Influence of rhelogical on air void stability in self compacting concrete were explained in this report. Ensuring an adequate stable air-void system in flowable concrete is essential to guarantee proper resistance to freezing and thawing. The air characteristic of SCC can be similar to those found f[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono propozycję prognozowania właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej za pomocą właściwości zapraw. Do uzyskania jak najlepszej zgodności w odpowiedzi zaprawy i mieszanki betonowej, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej korekty składu zapraw. Badania są kolejnym etap[...]
EN The paper presents proposed methods for designing the composition of mortars, which can be useful when designing concrete. To design a mortar, with properties which will correspond to the concrete, it is necessary to define the appropriate correction of the mortar composition. Research is the next s[...]
5
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 2 68-72
PL "Jedną z najnowszych tendencji w technologii betonu jest wytwarzanie lekkiego betonu samozagęszczającego się, łączącego zalety lekkich betonów z właściwościami betonów samozagęszczalnych. Betony samozagęszczalne charakteryzują się wysoką płynnością, zdolnością do szczelnego wypełnienia deskowań, zag[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 177-184
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu włókien stalowych falistych i polipropylenowych fibrylowanych na samozagęszczalność mieszanek betonowych oraz mrozoodporność betonów. Badania wykonano na dwóch mieszankach o różnym stosunku wodno-cementowym (w/c) oraz o różnym wskaźniku wypełnienia kruszywa [...]
EN In this paper are presented both influence of steel- and polypropylene fibers on self compacting and internal frost resistance of concrete. The researches were carried out on two concrete mixes with different water-cement ratio (w/c), and different paste - filled aggregate (phikz), differentiating t[...]
7
63%
Przegląd Budowlany
PL Referat przedstawia analizę ekonomiczną wykonania konstrukcji ścian przy zastosowaniu betonu zwykłego i samozagęszczalnego tych samych klas. Do analizy wybrano beton B45 (C35/45) oraz B45 (C35/45) SCC. Wybrany przykład obrazuje na ile samozagęszczalność podwyższa cenę betonu, a na ile obniża nakłady[...]
EN This paper presents an economic analysis of the construction of wall structures using ordinary and self-consolidating concretes from identical categories. The analysis is based on the concretes B45 (C35/45) and B45 (C35/45) SCC. The chosen example indicates to what extent the self-consolidating prop[...]
8
63%
Archives of Civil Engineering
PL Udział mieszanek betonu samozagęszczalnego w ogólnej produkcji betonu towarowego, czy nawet w produkcji prefabrykatów nie jest duży. Pomimo korzyści jakie ta technologia za sobą niesie. Jednym z powodów jest znaczna wrażliwość właściwości reologicznych mieszanek na zmiany temperatury. Właściwości re[...]
EN The rheological properties of self-compacting concrete are closely influenced by temperature and the time. Previous studies which aim was to research the effect of temperature on self-compacting concrete workability, showed that the behaviour of fresh SCC at varying temperatures differs from that of[...]
9
63%
Cement Wapno Beton
2019 R. 22/84, nr 4 307--319
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu położenia prętów zbrojeniowych na ich siłę wiązania z betonem. Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z czterech różnych mieszanek wysokowartościowego betonu samozagęszczającego się, do których stosowano różny dodatek pyłu krzemionkowego, wynoszący 5%[...]
EN In this work the effect of the reinforcing bars location on their bond with concrete was presented. The studies were performed on specimens made of four different High Performance Self-compacting concrete mixes with varying addition of silica fume 5%, 10% and 15% by mass of replaced cement. Since th[...]
10
51%
Cement Wapno Beton
PL Rozwój samozagęszczającego się betonu stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości betonu i zwiększenia wydajności przemysłu budowlanego. BSZ zbrojony włóknami stalowymi łączy korzyści tego betonu w stanie świeżym zapobiegając powstawaniu rys oraz poprawia właściwości stwardniałego kompozytu w poró[...]
EN The development of Self Compacting Concrete (SCC) marks an important milestone in improving the product quality and thus the efficiency of the building industry. Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete (SFRSCC) combines the benefits of SCC in the fresh state by avoiding cracking and shows an[...]
11
51%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono wyniki badań betonów samozagęszczających się zbrojonych włóknami stalowymi. Zbadano wpływ czterech rodzajów włókien i trzech wielkości ich dodatku. Badania obejmowały rozpływ na stoliku, czas rozpływu T500 i dwa pomiary reologiczne, a w przypadku betonu wytrzymałość na ściskani[...]
EN In the paper the results of tests of Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete mixtures and of hardened concrete are presented. Four types of steel fibers and three addition level in concrete were tested. The results include Slump flow SF, classes of viscosity T500' and two rheological tests. [...]
12
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 4 197--206
PL Przedstawiono możliwości wyznaczenia składów BSZ przy wykorzystaniu modelowania statystycznego oraz metodą Monte Carlo. W oparciu o otrzymane modele wygenerowano co najmniej 10000 składów, zmieniając losowo poziomy rozpatrywanych czynników. Stosując metodę iteracji usunięto warianty nie spełniające [...]
EN The possibilities of SCC compositions determination using statistical modeling and Monte Carlo method were presented. On the basis of obtained models at least 10000 compositions were generated, by random change of the levels of factors studied. By iteration the composition variants were eliminated, [...]
13
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 271--280
PL W pracy podano propozycję racjonalnej metody projektowania betonu samozagęszczającego się. W oparciu o badania wytrzymałości i urabialności tego betonu, ustalono że następujące czynniki: upakowanie, wymiary kruszywa, stosunek kruszywa drobnego do całkowitej zawartości kruszywa, zawartość popiołu lot[...]
EN This paper proposes a rational mix design procedure for Self Compacting Concrete (SCC). From the strength and workability studies conducted on SCC in the present investigation, it was noted that the parameters viz., packing factor, effective size of aggregate, fine aggregate - total aggregate ratio,[...]
14
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 335--342
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwi[...]
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. The[...]
15
51%
Cement Wapno Beton
PL W pracy porównano wyniki badań wpływu popiołów lotnych i mączki wapiennej w cemencie na właściwości mieszanki samozagęszczającej się i stwardniałego betonu. Wykazano, że samozagęszczające się mieszanki betonowe zawierające mączkę wapienną jako wypełniacz wykazują mniejszy stopień upłynnienia oraz za[...]
EN The effect of fly ash and limestone powder in concrete on the properties of self compacting concrete mixture and hardened concrete was studied. It has been found that the self compacting concrete mixtures with limestone flour used as a filler show lower fluidity and higher air content as compared to[...]
16
51%
Cement Wapno Beton
PL Badano urabialność samozagęszczających się betonów, zbrojonych włóknami stalowymi. Stwierdzono, że 0,5% dodatek włókien stanowi optymalną zawartość, jeżeli bierze się pod uwagę urabialność mieszanki oraz wytrzymałość stwardniałego betonu. Urabialność jest gorsza, natomiast wytrzymałość ulega znaczne[...]
EN The workability of steel fiber reinforced self compacting concrete mixes was investigated. It was found that 0.5% content of steel fibers is an optimum as far as the workability of the mixes and the strength of hardened concrete is regarded. The workability is lowered and the strength is significant[...]
17
51%
Cement Wapno Beton
PL W pracy zbadano wytrzymałość na ściskanie samozagęszczającego się betonu z różnym dodatkiem nanocząstek TiO2. Nanocząstki TiO2 o średnim wymiarze równym 15 nm dodawano do betonu zastępując nimi cement portlandzki. Wyniki wskazują na korzystny wpływ tych nanocząstek, których dodatek do 4% masowych zw[...]
EN In this study compressive strength of self compacting concrete with different amount of TiO2 nanoparticles has been investigated. TiO2 nanoparticles with average particle size of 15 nm were added, partially replacing Portland cement in concrete. The results show that TiO2 nanoparticles addition up t[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 73--75
PL Kompozyty cementowe to stale rozwijana i unowocześniana grupa materiałów budowlanych. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci prężny rozwój technologii betonu uwarunkowany był przede wszystkim wprowadzeniem domieszek chemicznych i dodatków mineralnych. Coraz powszechniej stosowane są betony wysokowa[...]
EN Cement composites are continuously developed and modemized group of building materials. Over the last decades, dynamic development of concrete technołogy has been mainly conditioned by introduction of chemical admixtures and mineral additives. Increasingly, high performance concretes, with improved [...]
19
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy wyniki badań wpływu temperatury na granicę płynięcia i lepkość plastyczną zapraw cementowych z domieszkami zwiększającymi lepkość. Pomiar parametrów reologicznych dokonany został za pomocą reometrycznego testu urabialności, a ich wartości aproksymowane - za pomocą modelu Binghama. Stwi[...]
EN Resistance on the segregation of the self compacting concrete is key question decisive about the quality of the hardened concrete. Admixtures VMA are very helpful in the assurance resistances on segregation of the self compacting concrete. This paper presents the results of the research of the influ[...]
20
51%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 6 393--400
PL W pracy przeprowadzono badania wpływu metakaolinu o dwóch stopniach rozdrobnienia, który dodawano do cementu, na właściwości zaczynów cementowych zawierających domieszki: zwiększającej lepkość (DZL) [zmniejszającej wymywanie zaczynu z betonu] i superplastyfikator (SP). Zaczyny z dodatkiem metakaolin[...]
EN In this work the effect of metakaolin of two fineness, used as a pozzolanic mineral additive to cement, on the rheological properties of cement pastes containing anti-washout admixture (AWA) and superplasticizer (SP), was investigated. The pastes with metakaolin of higher fineness, with simultaneou[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last