Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selection criteria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 219-220
PL Omówiono zagadnienie wyboru metody spawania zbiornika magazynowego w warunkach montażowych. Przeprowadzono analizę technologii wykonania dla 4 metod spawalniczych (111, 135, 136, 121). Wzięto pod uwagę następujące kryteria: jakość wykonania, koszt wykonania, wpływ procesu na środowisko, warunki atmo[...]
EN The issue of selection of storage tank welding methods in assembly conditions is discussed. An analysis of 4 welding methods (111, 135, 136, 121) was performed. The following criteria were taken into account: quality and costs of welding, process impact on environment and weather conditions. The sub[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule zostały zaprezentowane zagadnienia związane z wyborem środka transportu, skupiono się na aspekcie czasu w podejmowaniu decyzji. Na całkowity czas podróży składa się kilka faz, których znaczenie w podjęciu decyzji jest różne. Szczególna uwaga została skupiona na czasie przejścia, dla które[...]
EN The article presents issues related to the choice of means of transport, focused on the aspect of time in decision making. The total time consists of several phases, whose importance in the decision is different. Particular attention has been focused on the pedestrian traffic, for which the set limi[...]
3
100%
Polimery
2010 T. 55, nr 3 172-180
PL W artykule o charakterze przeglądu literatury przedstawiono ogólne wymagania stawiane przez użytkowników wyrobom wtryskiwanym oraz szczegółowo opisano podstawowe kryteria wyboru metody wtryskiwania umożliwiające spełnienie poszczególnych obszarów tych wymagań. Uwzględniono przy tym następujące właśc[...]
EN In this review the general requirements set by consumers of moulded products as well as a detailed description of basic criteria for selecting a particular injection method in order to fulfill of the specific areas of these requirements have been presented. The following properties of moulded parts [...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 145-152
PL Przeanalizowano kryteria doboru ciągników w procesie decyzyjnym ich zakupu. Przedstawiono model matematyczny uwzględniający kryteria doboru ciągników. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wykazano udział poszczególnych rozwiązań funkcjonalnych układów ciągnika w procesie decyzyjnym, w asp[...]
EN Criteria of selecting tractors in the decision process of purchasing were analysed. A mathematical model considering criteria of tractors selection was presented. A share of particular functional system solutions of a tractor in the decision process within a technical aspect of their selection was s[...]
5
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 3 97-108
PL Geologiczne składowanie jest jedną z metod unieszkodliwiania antropogenicznej emisji dwutlenku węgla. Wdrożenie tej metody wymaga opracowania szeregu zagadnień, w tym klasyfikacji pojemności składowania oraz kryteriów wyboru składowisk dwutlenku węgla. Stosowane obecnie klasyfikacje pojemności skład[...]
EN Geological storage is one of methods to neutralize anthropogenic carbon dioxide emissions. Implementation of the method requires number of issues to be elaborated, including storage capacity classification and the CO2 storage site selection criteria. Storage capacity classifications presently applie[...]
6
84%
Operations Research and Decisions
EN The aim of this paper is to present selected models of a Software Development Life Cycle as a set of possible alternatives. The article also includes the characteristics of IT projects which are used as the basis for selection criteria, according to which an appropriate model should be chosen. These[...]
7
84%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 1 101--114
PL Przy obecnym poziomie rozbudowy sieci wodociągowych i konieczności utrzymania odpowiedniego poziomu środowiska i zdrowia mieszkańców stała się niezbędna budowa kanalizacji bytowej na wsiach. Na kanalizację składają się: oczyszczalnia ścieków oraz system odbioru ścieków, którego koszty wykonania stan[...]
EN At actual level of water supply network development, the necessity of environment protection and presentation of inhabitants' health state, the building of sewerage systems in village areas became a task of priority. The sewerage consists of the waste-water treatment plant and sewage transportation [...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Większość przedsiębiorstw transportowych działających na polskim rynku podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych [12]. Stosowanie przepisów tej ustawy stwarza wiele trudności w zakresie ustalania przez zamawiającego kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Spor[...]
EN Most of Polish transport companies are regulated by rules of the Act from 29 January 2004 - public procurement law [1]. Application of the provisions of the law creates a lot of problems in establishing by a buyer the choice criteria of the most attractive offer. And therefore drafting SIWZ terms of[...]
9
84%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 3 337--345
PL W artykule przedstawiono nowe sposoby zabezpieczeń przed podtapianiem ścian fundamentowych budynków i elementów infrastruktury technicznej za pomocą geokompozytów syntetycznych, których produkcja odpowiada opisanym zaleceniom. Geokompozyty wytworzone z folii polipropylenowej lub polietylenowej i dwu[...]
EN The article presents new methods of building foundation walls and elements of technical infrastructure damp proofing with the use of synthetic geocomposites produced according to the described recommendations. The geocomposites madę of polypropylene or polyethylene foil and two-layer geonowoven are [...]
10
67%
Instal
2012 nr 12 84-87
PL Artykuł przedstawia kryteria jakie powinny być rozpatrywane podczas doboru pompowni kanalizacyjnych. Oprócz wymagań technicznych, powinny być uwzględnione koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, w szczególności energochłonność oraz koszty obsługi, napraw i remontów. Uwzględnić trzeba również nie[...]
EN The paper presents the criteria that should be considered when selecting the sewage pumping station. In addition to technical requirements other criteria, such as capital costs, operating costs, particularly energy consumption and costs of repair and maintenance should be taken into account. The rel[...]
11
67%
Badania Operacyjne i Decyzje
2000 Nr 2 5-13
PL Przedmiotem artykułu są inwestycje w akcje. W modelu założono ciągłość zmian cen akcji w czasie, rozkład cen log-normalny, brak arbitrażu na rynku i liniowość funkcji kosztów transakcji. Przy tych założeniach inwestor, ustalając swoją skłonność do ryzyka, może tak dobierać rodzaje akcji i czas ich p[...]
EN Each shareholder asks himself "which shares to choose in order to obtain a satisfying return?", "what risk is connected with the given investment?". We consider the probability of obtaining the return not smaller than the return from riskless bonds. We assumed lack of arbitrage and linearity of tran[...]
12
67%
Przegląd Budowlany
PL Dostęp do różnorodnych technologii pozwala na zastosowanie różnych rozwiązań projektowych i sprzyja wyborowi jak najkorzystniejszego rodzaju pali i technologii ich wykonania. Wybór rozwiązania powinien uwzględniać wiele różnych kryteriów: technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i innych. Opisano[...]
EN Access to varied technologies enables the application of different design solutions and facilitates the choice of the most advantageous pile type and technology for making them. The choice of solution should take into account many different criteria - technical, economic, environmental and other. Th[...]
13
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 140--142
PL Wykazano, że naprawy powinny nie tylko przywracać obiektowi stan użytkowania i służyć przedłużeniu jego trwałości. Obiekt naprawiony powinien odznaczać się podwyższonym stopniem zrównoważenia. Ponadto, sama naprawa musi odpowiadać definicji naprawy zrównoważonej. Istnieje potrzeba opracowania kryter[...]
EN A concrete repair should have returned usability state and prolong a durability of the given construction, but not only. The repaired construction should characterized higher level of sustainability as well. Moreover the repair process by itself should be adequate to the definition of a sustainable [...]
14
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 3--5
PL W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru wewnętrznych farb do ścian i sufitów. Omówiono właściwości tych powłok określane przez europejskie normy. Zwrócono uwagę na aspekt ekologiczny zgodny z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE. Przedstawiono również nowoczesny rodzaj powłok dek[...]
EN The article presents the basic criteria for the selection of paints for interior walls and ceilings. Properties of these coatings determined by European standards are discussed. Attention is paid to the ecological aspect compliant with the guidelines of the European Directive 2004/42/EC. It also pre[...]
15
67%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 6 28--32
PL Brak analiz rynku rozwiązań stropowych w Polsce był impulsem do zaplanowania i przeprowadzania badań obejmujących zarówno popularność, jak i kryteria wyboru tego produktu budowlanego. W części II artykułu przedstawiono proces wyboru rozwiązania stropowego.
EN The lack of analysis of the ceiling solutions market in Poland, was an impulse to plan and conduct research covering both the popularity and the selection criteria of this construction product. Part II of the article presents ceiling solution choosing process.
16
67%
Materiały Budowlane
2018 nr 6 28--29
17
67%
Transport Problems
EN A large number of criteria, the very diverse use of terminology and different classifications of criteria used to select a logistics service provider (LSP) reflect the lack of consensus in defining criteria. Moreover, whether the criteria are consistent with external requirements has not been analys[...]
18
67%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 34--36
PL Celem artykułu jest analiza wymagań polskiego rynku materiałów budowlanych dotyczących stosowanego na szeroką skalę gęstożebrowego systemu stropowego Teriva. Artykuł został opracowany na podstawie dostępnej literatury oraz badań popularności systemów stropowych oraz kryteriów wyboru z punktu widzeni[...]
EN The aim of the article is to analyse the polish market of building materials with respect to still widely used Teriva multi-rib floor system. The article was prepared on the basis of the available literature and quantitative research on popularity of floor systems and selection criteria from a techn[...]
19
59%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 5 28--32
PL Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autoro[...]
EN The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the arti[...]
20
59%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 2 24--29
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem polimerowych zbiorników i pojemników wielkogabarytowych w budownictwie indywidualnym. Omówiono ich klasyfikację w oparciu o kryteria przeznaczenia oraz rodzaju zastosowanego tworzywa do ich produkcji. Przedstawiono również zagadnienia dotycząc[...]
EN The article covers the issues related to use of polymer tanks and large capacity containers in the field of private housing. Classification of the containers has been described on the basis of the purpose criteria, and within the scope of the used materials. Issues related to structure and foundatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last