Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor publiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 3 58-62
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule autor przedstawił zagadnienia związane z decentralizacją kompetencji finansów publicznych państwa. Państwo, które obok funkcji administracyjnych wypełniało w gospodarce centralnie sterowanej funkcje gospodarcze, w efekcie zmian systemu gospodarczo-politycznego ograniczyło swoją aktywność [...]
3
80%
Przegląd Papierniczy
PL Wielu planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych nie można zrealizować ze względu na trudności ze zgromadzeniem odpowiednich funduszy. W związku z tym celowe wydaje się angażowanie w tego typu przedsięwzięcia inwestorów prywatnych, którzy: • są zainteresowani realizacją określonych inwestycji na [...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 6 44-45
PL Zagadnienie efektywności funkcjonowania podmiotów sektora publicznego integralnie wiąże się z problemem operatywnego i skutecznego zarządzania majątkiem publicznym. Powszechne są opinie na temat relatywnie niskiej wydolności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w obrębie sektora pub[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 8 60-61
PL W drugiej części cyklu przedstawiony został pogląd, iż najbardziej "prymitywną", ale też najskuteczniejszą metodą motywowania pracowników jest wynagradzanie w systemie premiowym. Jednak współcześnie coraz częściej stosuje się innowacyjne, elastyczne formy wynagradzania.
6
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 7 58-59
PL Do podstawowych elementów składowych wynagrodzenia można zaliczyć płace podstawowe, premie roczne, opcje (czyli kontrakty dające ich posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów - np. akcji spółki - po ustalonej, zwykle preferencyjnej cenie) i długoterminowe programy wynagradzania. Przyznanie [...]
7
80%
Logistyka
2005 Nr 2 11-13
PL Sektor publiczny uczestniczy w wielu przedsięwzięciach infrastrukturalnych i pełni w nich bardzo ważną rolę. Zawsze towarzyszy mu obawa, czy środki publiczne zostały właściwe zainwestowane. Sprawa jest prosta, gdy grunty komunalne przekazywane są pod budowę drogi czy obwodnicy miasta. Oddanie drogi [...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 1 62-63
PL Finansowanie inwestycji w infrastrukturze publicznej jest tematem szczególnie aktualnym w kontekście nowych instrumentów finansowych, jakie mają lub wkrótce będą miały do dyspozycji samorządy i instytucje centralne. Brak bieżących środków inwestycyjnych i niewystarczająca dostępność kredytowania to [...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczącym regulacji zasad współpracy sektora publicznego i prywatnego w sferze działalności publicznej. Została przyjęta przez Sejm 28.07.2005 r. Reguluje takie zagadnienia współpracy sektora publicznego i prywat[...]
10
80%
Informatyka
2000 Nr 10 15-17
11
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 171-182
PL W artykule przeanalizowano doskonalenie systemów zarządzania w administracji europejskiej przy użyciu modelu samooceny CAF (Common Assesment Framework). Samoocena organizacji może być użytecznym sposobem poprawy zarządzania w organizacjach publicznych. Wspólna Metoda Oceny (CAF) jest rezultatem wspó[...]
EN Self-assessing organisation can be a powerful way to improve public sector. The Common Assessment Framework (CAF) is a result of the cooperation among the EU Ministers responsible for Public Administration. The CAF is offered as a tool to assist public sector organisations across Europe to use quali[...]
12
61%
Logistyka
PL Artykuł jest próbą uporządkowania semantycznego coraz częściej pojawiających się w literaturze rozważań dotyczących logistyki publicznej. Ponadto autorzy stawiają sobie cel określenie zakresu zadań logistyki realizowanej na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych, a szczególnie dotyczących tran[...]
EN Article is an attempt to organize the semantic increasingly appearing in the literature considerations about public logistics. In addition, the authors set themselves the objective of determining the scope of tasks undertaken for the logistics of public finance sector, particularly concerning public[...]
13
61%
Problemy Rozwoju Budownictwa
14
61%
Przegląd Geodezyjny
15
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 80 9--19
PL Wymóg efektywności działania administracji publicznej w sferze rozwiązywania problemów sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie właściwych narzędzi dla jej działań. Wśród nich kluczowym instrumentem determinującym poprawę efektywności i skuteczności działania samorządu terytorialnego jest zarząd[...]
EN The requirement of the efficiency of public administration in the sphere of solving problems, makes it necessary to find an appropriate tools for its actions. Among them, a strategic management becomes the key instrument that is determining the improvement of the efficiency and effectiveness of loca[...]
16
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Współpraca sektora publicznego i prywatnego w formule PPP skierowana jest głównie na pozyskanie prywatnego kapitału do finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. W obszarze transportu zaangażowanie sektora prywatnego jest najbardziej pożądane i oczekiwane w zakresie kapitałochłonnych inwestyc[...]
17
61%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article is devoted to the role and the place of the public sector and publicly owned enterprises in the modern economy. The analysis shows also, that the public sector still occupies an important place in the market economy countries. Mostly the main role of the public sector is to produce publi[...]
18
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
1999 Vol. 5, No. 2 303--334
EN In this paper, we present a macroergonomic model of work design that is applied and tested to examine Total Quality Management (TQM) in the public sector. According to the model, TQM can influence different aspects of work design and quality of working life (QWL). Questionnaire data collected in 2 p[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 128 359--375
PL Funkcjonowanie administracji publicznej powinno służyć podnoszeniu dobrobytu społeczeństwa poprzez efektywnie działające struktury, ale także dążeniu do stworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma obniżanie kosztów transakcyjnych i znoszenie barier instytucj[...]
EN The functioning of public administration should serve to enhance the well-being of society through efficient structures, but also to create a favorable investment climate. Particular im-portance in this regard is to reduce transaction costs and remove the institutional barriers to do-ing business. C[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 95--110
EN The evolution of the approach to the public sector has been changing the expectations towards the sector’s organisations in a substantial manner. A particular challenge was the departure from the classic Weber management model, postulated in the new public management (NPM), towards market mechanisms[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last