Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 96
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  segregacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
1998 Vol. 32 57-68
PL Operacje i procesy technologiczne przeróbki i przetwarzania kopalin wymagają skuteczności technologicznej. kontroli wymaga także jakość produktów tych procesów określana z reguły na podstawie ich wybranych charakterystyk. Skuteczność technologiczna operacji i procesów jest pojęciem bardziej złożony[...]
EN Operations and technological processes of mineral processing require the control of its technological efficiency. The quality of the products of these processes, determined usually according to their selected characteristics, has to be controlled. The technological efficiency of operation and proces[...]
2
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 406-407
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu gęstości i kształtu cząstek na zjawisko segregacji układu dwuskładnikowego w separatorze pneumatycznym. Jako materiały badawcze wykorzystano cząstki kuliste o różnych gęstościach oraz cząstki niekuliste o różnym kształcie. Materiały badawcze do[...]
EN Research results dealing with effects of density and particle shape on the two-component system segregation phenomenon in an air separator are presented in the paper. Spherical particles of different densities and non-spherical particles of different shapes were used as research material. Materials [...]
3
80%
Recykling
2008 nr 6 24-24
PL Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010 zakładał opracowanie do końca 2006 r. i wdrożenie do 2010 r. przez jednostki samorządowe systemu dwupojemnikowej (z wydzieleniem frakcji organicznej) zbiórki odpadów domowych. Potem odpady organiczne będą dostarczane do kompost[...]
4
80%
Recykling
2008 nr 7-8 42-42
PL Konieczność segregacji odpadów wynika z zobowiązań unijnych i obowiązków ustawowych oraz lokalnej sytuacji. Ponad 95% wytwarzanych odpadów unieszkodliwianych jest przez złożenie na składowiskach. Obecnie na terenie powiatu szczecineckiego funkcjonują trzy składowiska: w Grzmiącej, w Bornem Sulinowie[...]
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Pomiary XPS nanokompozytow generalnie wskazują na poszerzenie ich pasma walencyjnego w porównaniu z pasmem zmierzonym dla stopów nanokrystalicznych o podobnym składzie. Sukcesywne wygrzewanie nanokompozytów w warunkach ultra wysokiej prożni UHV (ultra high vacuum) w 738 K przez 1 godzinę powoduje st[...]
EN XPS measurements for the nanocomposites showed generally broadening of the valence bands compared to those measured for nanocrystalline alloy samples with similar compositions. The broadening of the valence bands gradually disappear after successive UHV annealing at 738 K for 1 h. The above behaviou[...]
6
80%
Recykling
2006 nr 2 30-30
PL Wysypisko Odpadów Komunalnych (WOK) zarządza m.in. składowiskiem odpadów miasta Poznania. Zgodnie z art. 56 ustawy o odpadach "odpady przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane (...) segregacji w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska bądź też ogranicze[...]
7
80%
Problemy Ekologii
1998 R. 2, nr 6 192-197
PL Omówiono m.in. różnorakie formy gospodarki opakowaniami: ograniczenie ilości, wielokrotne użycie, ponowne przetwórstwo, likwidacja przez spalanie lub kompostowanie, zorganizowane składowanie.
EN Various forms of packaging wastes management have been shown: minimisation, multiple reusing, recycling, combustion and composting, and disposal by controlled storage.
8
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 251 21-29
PL W niniejszej pracy autorzy przedstawili zagadnienia dotyczące rozdzielania mieszaniny składającej się z nasion podstawowego gatunku oraz nasion innych gatunków stanowiących składnik niepożądany. Istnieje wiele metod segregacji nasion. Metody te wykorzystują różne cechy rozdzielcze takie jak masa, ks[...]
EN There are many methods of sorting seeds. These methods use different distribution criteria such as weight, shape or surface roughness. A significant problem arises if we want to separate seeds with comparable outside features. In such cases, it is necessary to look for other features of distribution[...]
9
70%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono przeszkody w rozwoju i zwiększeniu skali recyklingu materiałowego: zmienny strumień odpadów, brak standaryzacji recyklatów, brak akceptacji konsumentów na wyroby z recyklatów oraz trudności techniczne. Zaprezentowano postępy w technikach recyklingu: segregacji i separacji, rozdrabniania, or[...]
EN Main drawbacks in further development of material recycling have been discussed: not stable waste stream, lack of standards for recyclates, low acceptability of consumers for goods made of recyclates and technical problems. Progress in recycling technology has been presented: segragation and separat[...]
10
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Prędkość materiału na sicie jest jednym z podstawowych parametrów procesowych każdej maszyny przesiewającej, istotnym zarówno w fazie projektowania nowego przesiewacza, jak i przy optymalizacji warunków pracy maszyny już istniejącej. W przestawionych badaniach określano tę prędkość dla przesiewacza [...]
EN Material velocity on the sieve is one of primary process parameters of every screening machine. It is important both at the stage of designing a new screen and in optimisation of operating conditions of the already existing machines. In our studies, this velocity was determined for a rectilinearly m[...]
11
70%
Problemy Ekologii
PL Przedstawiono działania, których stosowanie doprowadziło w Austrii, a zwłaszcza w Wiedniu, do widocznej poprawy stanu środowiska. Dotyczy to różnych form zbiórki opakowań komunalnych i przemysłowych.
EN The articles that significantly improved the state of environment in Austria - especially in Vienna - have been presented. It refers to different ways of collecting munipical and industrial wastes.
12
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 187-190
EN This paper presents a test stand at which research was performed. Undertaken to determine the degree of segregation of the binary mixtures.
13
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 88-89
PL Niniejszy artykuł prezentuje wpływ prędkości powietrza na trajektorie ruchu cząstek układu dwuskładnikowego podczas wypływu z kanału poziomego. Badania przeprowadzono dla kulek plastikowych o różnej gęstości dla zakresu prędkości 5,95-9,92 m/s. Do określenia trajektorii ruchu cząstek ciała stałego w[...]
EN The paper presents an influence of air velocity on particle movement trajectory in the two-component system during outlet from a horizontal channel. The researches were conducted for plastic spheres of different density and for the air velocity range of 5.95-9.92 m/s. The particle movement trajector[...]
14
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 36-37
PL Praca dotyczy przepływów i wymiany masy w układach dwufazowych ciecz - ciecz i ciecz - ciało stałe. W przypadku układów ciecz - ciało stałe badano proces przestrzennej segregacji cząstek ciała stałego, zaś dla układów ciecz - ciecz skoncentrowano się na problemie stabilności przepływu. Stabilność pr[...]
EN This work considers the process of flow and mass transfer in the liquid - liquid and liquid - solid systems. In case of liquid - solid system the process of particles segregation was considered. In case of liquid - liquid system the aim of this work was to examine the appearance of flow instability.[...]
15
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 221-223
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące zjawiska segregacji materiału dwuskładnikowego podczas wypływu z poziomego rurociągu pneumatycznego. Jako materiał badawczy wykorzystano cząstki kuliste o średnicy 6 mm i różnych gęstościach, które połączono w układy dwuskładnikowe. W celu oceny wpływu p[...]
EN Test results dealing with two-component material segregation during discharge from a horizontal pneumatic pipeline are presented in the paper. Spherical particles of 6 mm in diameter and different densities, combined in a two-component system, were used as research material. The degree of spatial an[...]
16
61%
Archives of Foundry Engineering
EN Quality of the casting material is influenced by great numbers of material properties, metallurgical treatment, and particular solidification conditions too. In the case of solidification of heavy castings the properties and quality of the casting material are considerably changed in consequence of [...]
17
61%
Przegląd Odlewnictwa
PL Dobra plastyczność oraz duża odporność na zużycie podczas działania obciążeń dynamicznych to własności, które sprawiają, że odlewy ze staliwa wysokomanganowego są powszechnie stosowane do budowy elementów kruszarek, młynów bądź maszyn budowlanych. Ponieważ zazwyczaj są to odlewy grubościenne podczas[...]
EN Good plasticity and high abrasion resistance by the action of dynamic loadings are the properties thanks to which the high- manganese steel castings are generally used for constructions of crushers, mills or building machines. As these normaly are thick-wailed castings there appears during their sol[...]
18
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejsza praca poświęcona jest zawieszeniom sprężystym stosowanym w przesiewaczach. Opisano zawieszenia zbudowane na bazie sprężyn śrubowych. W chwili obecnej zwieszenia te są najczęściej stosowane w maszynach budowanych przez różne firmy na całym świecie. Drugim rodzajem zawieszeń znanych są tulej[...]
EN The present study is dedicated to spring suspensions applied in screens, Suspensions built with the use of helical springs are briefly described. At present, these suspensions are most frequently applied in equipment constructed by various companies world-wide. Another type of the well known suspens[...]
19
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule dokonano analizy teoretycznej zjawisk powierzchniowych w odniesieniu do wy-stępującej w brązach krzemowych segregacji odwrotnej. Podjęto próbę wyjaśnienia współzależności między występowaniem zanieczyszczeń brązów krzemowych a tendencją do tworzenia się na powierzchni wlewków tzw. wysiękó[...]
EN The theoretical aspects of the segregation in the bronze BK331 (3,5-5,2 Zn, 0,6-1,1 Fe, 0,7-1,6 Mn and 3,3-4,0 Si) on the basis surface parameters and own investigation has been presented. There have been described the influences of same alloys compounds on the segregation of the ingot. The analysis[...]
20
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Artykuł zawiera opis segregacji składników stopowych w odlewach oraz przebieg i wyniki badań stopnia segregacji tych składników w odlewie doświadczalnym ze stopu AlSi7. Wyniki badań porównano z wynikami symulacji komputerowej. W końcowej części omówiono wyniki doświadczenia i podano wnioski.
EN The following article includes the description of chemical analysis of segregation in castings as well as the course and research results of segregation ratio in experimental casting made of AlSiT alloy. Research results are supported by graphical interpretation and in the purpose of com-parison by [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last