Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  security of supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 6 392-395
PL W artykule opisano stan obecny i możliwości przyłączania do sieci elek-troenergetycznej w Polsce odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzowa-no obecnie obowiązujące i będące przedmiotem wdrażania krajowe i wspólnotowe akty prawne. Zwrócono uwagę na zasady i procedury postępowania przy przyłączaniu [...]
EN In the paper the current status and possibilities of connecting renewable energy sources (RES) to the grid in Poland are presented. The existing and expected domestic and European legal acts are characterised. The rules and procedures concerning connection to the grid are described. The needs and ba[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 159--163
PL W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury identyfikującego typy łańcuchów dostaw i główne niebezpieczeństwa dla realizacji procesów transportowych. Przedstawiono również wyniki pilotażowych badań empirycznych dotyczące oceny poziomu prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych zagrożeń[...]
EN The article presents the results of a literature review identifying the types of supply chains and the main danger to the realization of transport processes. It also presents the results of a pilot study on the empirical assessment of the level of probability and impact of identified threats.
3
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono wybrane przepisy i wymagania będące odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu logistycznym ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i portów morskich. Opierając się na przeprowadzonych badaniach jakościowych metodą wywiadu pogł[...]
EN The article presents selected regulations and requirements responding to the needs of the market in the scope of managing safety in the logistic chain with particular consideration of marine transport and seaports. Based on conducted qualitative research by the method of deepened interview, there ha[...]
4
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 3 2--9
PL W ostatnich latach bezpieczeństwo energetyczne, a wraz z nim bezpieczeństwo dostaw nośników energii jest priorytetowym zagadnieniem zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Analizowane jest w szerszym kontekście i postrzegane, jako odpowiedź na potrzebę importu surowców energ[...]
EN In the last few years the energy security together with security of energy supply is a priority topic in Poland and the rest of EU. It is being analyzed in the wide context and seen as not only the answer to the need of energy import without interruptions but also as a factor impacting the internati[...]
5
84%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono główne determinanty bezpieczeństwa energetycznego kraju, do których należą niezawodność źródeł i wytwarzania energii, niezawodność systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, jakość dostarczanej energii oraz jakość obsługi klienta. Jego motywem przewodnim stało się bezpieczeństw[...]
EN The article presents the main determinants of an security of supply of a country. They include the reliability of energy primary energy supply and energy generation, continuity of supply, quality of supply and commercial quality. The main motive of this article has become the continuity of supply of[...]
6
84%
Logistyka
PL Ratownictwo – element bezpieczeństwa obywateli obejmuje całą grupę działań podejmowanych w stanach nagłego zagrożenia i realizowane jest w trybie natychmiastowym. Podstawowym zadaniem ratownictwa jest ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego i mienia. Ratownictwo chemiczno – ekolo[...]
EN Rescue - an element of public safety involves the whole group activities in the states of emergencies and is executed immediately. The main task of rescue is to save human life and health and the environment and property. Rescue chemical - organic, as a component of the rescue, is designed to carry [...]
7
84%
Logistyka
PL Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena systemu magazynowania gazu ziemnego w państwach Unii Europejskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw tego surowca oraz perspektywy rozwoju tego elementu łańcucha dostaw.
EN The main objective of this paper is to analyze and evaluate the system of natural gas storage in European Union countries in the context of security ensuring for this resource supply and the perspectives for the development of this element in supply chain.
8
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 95 105--115
The issue of missing money in conventional generators, observed across many countries worldwide, stems from the distortions of price signals caused by the flawed functioning of the merit order principle, which, in turns, results from abundant or sometimes superfluous renewable energy sources. Missin[...]
PL Obserwowany w przypadku wielu krajów problem brakujących przychodów wytwórców konwencjonalnych wynika ze zniekształceń sygnałów cenowych powodowanych m.in. zakłóceniami działania mechanizmu stosu mocowo-kosztowego w obliczu intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zjawisko brakujących przyc[...]
9
67%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 10 529--541, CD
PL Artykuł przedstawia w sposób przekrojowy problematykę logistyki gazu ziemnego uwypuklając zagadnienia i czynniki mające najbardziej istotny wpływ na techniczne bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Przedstawione zostały uwarunkowania gospodarcze części sektora przemysłowo – wyd[...]
EN The article presents in a cross-section the issues of natural gas logistics, high-lighting the issues and factors having the most significant impact on the technical security of natural gas supplies to end users. Economic conditions of a part of Poland's industrial and mining sector were presented, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last