Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sea water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2013 Vol. 13 13-22
EN The present research work deals with the quantification of toxic heavy metals in the water samples collected from sea water in Międzyzdroje. While the annual average concentration of Cadmium was calculated as 0.44 ppm in 2008 of the year and 0.46 ppm in 2009 of the year. The values obtained were fou[...]
2
88%
Polish Journal of Chemical Technology
2017 Vol. 19, nr 1 120--126
EN The environmental degradation of poly(ε-caprolactone)[PCL] in natural fresh water (pond) and in The Baltic Sea is presented in this paper. The characteristic parameters of both environments were measured during experiment and their influence on the biodegradation of the samples was discussed. The lo[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące właściwości transmisyjnych wód, w tym bałtyckich. Przedstawiono zależność transmisji wody morskiej ze współczynnikiem ekstynkcji wody c(A), będącym reprezentatywnym parametrem własności optycznych wody. Opisano także wpływ tego współczynnika n[...]
EN In the following article a chosen issues referring to the transmission properties of various waters, among the others from the Baltic Sea have been presented. Relationship between the transmission of the salt water and the water beam attenuation coefficient c( :A.), being the representative paramete[...]
4
75%
Oceanological Studies
EN Various factors influencing the quality of UVVIS spectra obtained for sea water (in 100 mm cells) have been tested. The spectrophometer instability and baseline drift introduced absorbance error of ~ 0.0002 and ~ 0.001, respectively. Deviations caused by improper blanks reached 0.005 ab-sorbance uni[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 400-405
6
75%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN Modern technology of fresh water production using sea water and geothermal energy is presented. Two methods are described: 1- technology with the use of geothermal springs (natural) or hot water obtained from boreholes as heating medium for distillation of sea water, 2- technology allows the product[...]
7
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2002 T. 7, nr 4 208--218
PL Opracowano metodykę analizy produktów przemiany iperytu siarkowego pod wpływem wody morskiej, destylowanej i wody z dodatkiem 1-cykloheksylo-2-pirolidinonu. Reakcję prowadzono przy różnych ilościach iperytu i identyfikowano produkty jego przemiany. Stwierdzono, że głównym produktem przemiany jest ti[...]
EN The procedure of chromatographic analysis of the products of sulfur mustard reaction with sea water, distilled water and water with addition of 1-cyclohexyl-2-pyrrolidinone have been worked out. The reactions were carried out with different amounts of mustard and the products of yperite conversion w[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 107-109
EN The paper presents the results of the research into improving exploitative and fatigue properties of S235JR and S355J2 low alloyed steels by means of FSP process in an artificial sea water. Extensive program of the study elaborated for this goal has proved that the FSP technique can lead to better m[...]
9
75%
Journal of KONBiN
2017 No. 41 227--246
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań, mających na celu przygotowanie do wydobycia amunicji chemicznej topionej po II wojnie światowej (II WŚ) w wodach Morza Bałtyckiego (MB). Minęło 70 lat od pierwszych działań, mających na celu likwidację głównie niemieckiej broni chemicznej, a przewidywan[...]
EN The article presents the preliminary results of a research aimed at preparation for the extraction of chemical ammunition immersed after the Second World War(WWII) in the waters of the Baltic Sea (BS). It has been 70 years since the first steps aiming at elimination of mainly German chemical weapons[...]
10
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2015 Nr 3 67--76
PL Cel: Podczas akcji gaśniczych w portach morskich lub na statkach pianotwórcze środki gaśnicze stosuje się zazwyczaj z wodą morską. Skład wody morskiej znacznie różni się od składu wody wodociągowej. Wody słone zawierają znaczne ilości soli mineralnych, które mogą powodować niszczenie pian gaśniczych[...]
EN Aim: Fire extinguishing foam is usually combined with sea water during firefighting operations on a ship or at a seaport. The structure of sea water is different from fresh water. Sea water contains large quantities of mineral salts, which may cause the deterioration of extinguishing foam and conseq[...]
11
75%
Oceanologia
2009 No. 51 (3) 377-403
EN The wetting properties of solid mineral samples (by contact angles) in original surfactant-containing sea water (Gulf of Gdańsk, Baltic) were characterised under laboratory conditions on a large set (31 samples) of well-classified stones of diverse hydrophobicity using the sessile drop (ADSA-P appro[...]
12
63%
Przegląd Geofizyczny
2008 Z. 2 141-153
PL W pracy wykorzystano materiał archiwalny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczący średnich miesięcznych poziomów wody jezior: Jamno (Unieście), Bukowo (Bukowo Morskie), Gardno (Gardna Wielka) i Łebsko (Izbica) z okresu od 1961 do 2000. Analizowano miesięczne, sezonowe i roczne wartości p[...]
EN The archival material in this paper originates from The Institute of Meteorology and Water Management and concerns mean monthly values of water level for Jamno Lake (Unieście), Bukowo Lake (Bukowo Morskie), Gardno Lake (Gardna Wielka) and Łebsko Lake (Izbica) from the period 1961 to 2000.The monthly[...]
13
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W opracowaniu przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykorzystania promieniowania laserowego do zdalnej detekcji prowadzonej w środowisku wody morskiej. W ramach realizowanego w Instytucie Optoelektroniki WAT projektu skonstruowano praktycznie układ lidara, który posłuży do wyko[...]
EN Theoretical and practical aspects of laser application in the field of underwater remote sensing have been presented. Lidar system developed in Optoelectronics Institute of Military University of Technology in Warsaw is intended to be used to perform measurements and verify theoretical models. Techn[...]
14
63%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 2 37-40
PL Celem badań było określenie, jaki wpływ wywiera chlor na skład i grubość warstwy pasywnej wytworzonej na powierzchni stali odpornej na korozję. Stwierdzono, że w warstwie pasywnej wytworzonej w wodzie chlorowanej wzrasta stężenie chromu i niklu w stosunku do stężeń tych pierwiastków w warstwie wytwo[...]
EN The objective of the investigations was to determine the effect of chlorine on the composition and thickness of passive film formed on the surface of stainless steel. It was found that the concentration of chromium and nickel in passive film formed in chlorinated water was higher than the concentrat[...]
15
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 4 250--256
PL W ostatnich latach coraz częściej w technologii cementacyjnej wykorzystywane są mieszaniny wiążące oparte na cieczach o różnym zasoleniu. Ma to związek z faktem, iż w wielu wypadkach konieczne jest użycie zmineralizowanej wody zarobowej, zawierającej znaczne ilości rozpuszczonych soli. Dotyczy to np[...]
EN In recent years, binding mixtures based on various salinity fluids are being used increasingly in cementing technologies. This is due to the fact that in many cases it is necessary to use mineralized mixing water, containing substantial quantities of dissolved salts. This applies for example to offs[...]
16
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Environmental degradability of novel organic-inorganic cellulose acetate butyrate hybrids obtained via solgel process was investigated. The degradation of hybrids was studied under marine exposure conditions in the Baltic Sea for a period of 25 weeks. The influence of characteristic parameters of se[...]
17
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Rozwój przemysłu okrętowego, a zwłaszcza budowa statków o coraz większych gabarytach zmusił konstruktorów do zastosowania nowych materiałów o większych własnościach wytrzymałościowych o Re=260 do 390 MPa. Obecnie w Stoczni Gdynia stosuje się stale PW w ilościach od 11,3 do 82% w zależności od rodza[...]
EN The progress building big ships is a reason to used new materials, high-tension steel. High-tension steel have bigger strength of materials Re=260+390 MPa. Now in the Shipyard Gdynia use high tension steel in percent 11,3 to 82 depend to the type of ship, what we see on the diagram. The article show[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 93 141--145
PL W pracy omówiono sposoby powstawania i rodzaje zagrożeń, jakie niosą dryfujące materiały polimerowe, oraz ich wpływ zarówno na środowisko morskie, jak i na człowieka. Zaprezentowano sposoby ograniczające zużycie tworzyw sztucznych, bezpośrednio przyczyniające się do zmniejszania zanieczyszczeń w mor[...]
EN In the paper the types of hazards, the ways their arose and their influence on the marine environment and on humans are discussed. There are also presented the ways of limiting the consumption of plastics, which directly contributes to reducing pollution in the seas and oceans.
19
63%
Journal of KONBiN
2018 No. 45 27--44
PL Problem korozji amunicji chemicznej zatopionej w morzach po II-giej wojnie światowej, szczególnie w Morzu Bałtyckim jest aktualny. Liczne przypadki skażeń ryb, poparzeń rybaków i nieostrożnych plażowiczów substancjami wydostającymi się z zatopionej chemicznej amunicji dowodzą, że potrzebne jest prze[...]
EN Issue of Corrosion of chemical ammunition dumped in Baltic Sea after WW2 is actual because of recent accidents involving contamination of fish, burns of fishermen and uncautious beach – goers by substances released from chemical ammunition show the need of taking counteractions. This poses a questio[...]
20
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz związanych z możliwością zastosowania promieniowania laserowego do zdalnej detekcji prowadzonej w środowisku wody morskiej. W ramach projektu badawczego, realizowanego w Instytucie Optoelektroniki WAT, opracowano układ dwubarwnego dalmierza laserowego, który posłu[...]
EN Theoretical and practical aspects of laser application in the field of underwater remote sensing are presented. Water characteristics concerning electromagnetic radiation propagation have been considered. Analytical approach covers both "echo" signal reflected from an underwater object and backgroun[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last