Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sea transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 115--122
EN The paper describes the system of search and rescue in sea transport. The system analysis and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis have been carried out for search and rescue system.
2
80%
Journal of KONES
EN Nowadays operator at maritime traffic monitoring station is assumed to have access to a great amount of data. Information come from different sources and the data are generated by multiple of sensors. Multiple sources of data create challenge regarding data association. The challenge is met by data [...]
3
80%
Logistyka
PL Transport morski jest zdecydowanie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w przypadku przewożenia dużych ilości żywności na dalekich dystansach. Jednak długi czas trwania wymaga zachowania optymalnych warunków w trakcie transportu produktów łatwo psujących się gdyż przy przewożeniu dużych ilości zeps[...]
EN Transport by sea is the most economical for the long distance transport of large quantities of food. The long time of transport of perishable commodities requires maintain optimal conditions. Fruits and vegetables should be transported in controlled atmosphere which can reduce deterioration and exte[...]
4
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 22 71-79
PL W artykule przedstawiono problematykę fuzji danych pochodzących z różnych urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w transporcie morskim. Obecnie nawigator statku lub operator stacji VTS ma możliwość obserwowania okolic swojego położenia na kilku różnych urządzeniach nawigacyjnych. W niniejszym artyk[...]
EN Nowadays navigator or VTS operator can observe surroundings of the vessel on screens of some different systems of exchanging data. Proposal of the author is connecting data obtained from mentioned systems by means of data fusion technique. Joining few systems in one will be helpful at making decisio[...]
5
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2010 Z. 24 85-97
PL Przewóz multimodalny jest procesem niezwykle skomplikowanym, wymagającym zaangażowania wielu środków materialnych oraz szerokiej wiedzy organizatorów na temat transportu ładunków z wykorzystaniem różnych gałęzi i środków transportu. W przewozach na duże odległości, szczególnie międzykontynentalnych,[...]
EN In the article on the basis of statistical data were introduced the characteristics of contemporary delivery services, a state of the world container fleet with taking into consideration of the influence on it the 2008 crisis and the world container park. The article is focusing on the subject matte[...]
6
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2007 Z. 20 15-31
PL Rozwój gospodarki światowej w coraz większym stopniu uzależniony jest od dynamiki wymiany handlowej w skali globalnej, a ta z kolei od postępu w zakresie liberalizacji rynków towarowych i transportowych oraz sprawności i efektywności funkcjonowania transportu morskiego, który obsługuje około 90% han[...]
EN The ongoing liberalisation and deregulation processes in the world economy influence the commodity and transport markets in global scale and consequently have a significant impact on freight markets in shipping sector. The main relations between those types of markets and other primary markets have [...]
7
80%
Journal of KONES
EN It is important that marine diesel engines run in their normal condition in order to maintain correct efficiency, low pollution and high reliability. The record of in-cylinder pressure pattern and its evaluation is one of the most powerful sources for experimental based analysis of internal combusti[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 71-80
PL Omówiono problematykę żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako priorytetowego kierunku wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej. Zagadnienie to ujęte zostało w perspektywie prezentacji alternatywnego rozwiązania transportowego, konkurencyjnego wobec transportu lądowego, jako sprzyjającego ro[...]
EN The article takes up the subject of close-range sea navigation as a priority direction of the EU's common transport policy. The subject was conceived as an alternative solution, competitive to land transport, relieving congested wheel transport and friendly to natural environment. The author discuss[...]
9
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 289--296
EN One of the most important dynamic phenomenon recognized as dangerous to seagoing ships is the resonance gain of rolling. This may occur due to nonlinearity of ship response in resonance conditions, i.e. when the encounter wave frequency is similar to the natural frequency of ship roll motion. Such c[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Marine Sciences / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 5 149-174
EN Sea transport, including maritime shipping and seaports, is the important link of maritime management, which serves for dislocating cargoes, goods and persons. Data specified in the chart 1 show importance and part of this link of economy. The current structure of sea transport in Szczecin Province [...]
11
80%
Logistics and Transport
EN In the modern world, in Europe and in Poland, many forms of cooperation between states and enterprises can be observed. Many business entities take a lot of effort to offer the most up-to-date services and to prepare sales and marketing networks ready to win on a competitive market. These processes [...]
12
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Transport morski w globalnych łańcuchach dostaw. Czynniki i uwarunkowania rozwoju międzynarodowego transportu morskiego. Dynamika wzrostu handlu morskiego. Struktura własnościowa floty i jej produktywność. Podstawowe tendencje rozwoju światowego transportu morskiego.
EN The sea transport in the global supply chains. Factors and conditionings of the international sea transport development. The Dynamics of the maritime commerce growth. Property structure of marine and its productivity. Basic trends of the world sea transport development.
13
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Nowe znaczenie wschodnioeuropejskich korytarzy trans-portowych i portów morskich południowo-wschodniego Bałtyku po rozszerzeniu UE. Przeładunki i obroty terminali kontenerowych w ważniejszych portach Bałtyku. Charakterystyka portów w Tallinie, Kłajpedzie, Gdańsku i Gdyni oraz połączeń kolejowych i d[...]
EN New significance of the East-European transport corridors and sea ports of the South-Eastern Baltic after the European Union enlargement. The reloadings and traffic of the container terminals in the more important Baltic ports. The Characteristics of the sea ports in Tallin, Klajpeda, Gdansk and Gdy[...]
14
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Autostrady morskie w koncepcji polityki transportowej UE. Znaczenie transportu morskiego w wymiarze wewnątrzwspólnotowym i w wymianie towarowej UE z krajami trzecimi. Podstawowe warunki rozwoju autostrad morskich. Koszty i efekty realizacji priorytetowych projektów sieci TEN-T, w tym autostrad morsk[...]
EN The Seaways in the conception of the transport policy of the European Union. The Significance of the sea transport in the intra-communal dimension, as well as in the goods exchange of the European Union with the Third World Countries. The Principal conditions of the seaways development. The Costs an[...]
15
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Znaczenie, miejsce w gospodarce i w systemie transportowym kraju oraz główne cele strategiczne polskiego transportu morskiego. Międzynarodowe i wewnętrzne warunki rozwoju floty transportowej i portów morskich. Analiza polityki wspomagania konkurencyjności transportu morskiego UE i Polski.
EN The Significance, the place in the economy and in the domestic transport system as well as the principal strategic targets of the Polish sea transport. The International and internal conditions of both the transport fleet and the sea ports development. The Analysis of the support policy of the sea t[...]
16
70%
Journal of KONES
EN In Search and Rescue (SAR) operations on sea are use special ships with trained crew. In situation when the rescue ship is not available SAR action coordinator may use merchant ships that are in the accident area to help ship in danger. Merchant ship has not special equipment to search survivors and[...]
17
70%
Annual of Navigation
2016 No. 23 103--120
PL W artykule omówiono możliwości tranzytu statków bez wzmocnień lodowych kadłuba północną drogą morską (PDM). Najwięcej niepewności dotyczy warunków hydrometeorologicznych, głównie pokrywy lodowej w rosyjskiej części Arktyki, która podlega dynamicznym zmianom w czasie i przestrzeni. Trudno przewidzieć[...]
EN The work discusses possibility to make transit voyages of vessels without ice strengthening on the Northern Sea Route (NSR). Exist many uncertainties for it. They are related to hydrometeorological conditions, mostly to ice cover on the Russian Arctic. Ice conditions are under dynamic changes in tim[...]
18
70%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 215--221
EN Since safety of navigation is related to the stability performance of a ship, the transverse stability is routinely calculated and measured. One of the crucial experimental approach is a roll decay test. Although, an obtained result of the roll decay test carried out on the full-scale ship needs to [...]
19
70%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Logistyka inwestycji gospodarczych wymaga współpracy logistyków organizatorów SL oraz techników HL. Celem tej współpracy, opartej na podziale kompetencji, powinno być uzyskanie oczywistego celu: realizacji inwestycji bez przekroczenia budżetu, przy uzyskaniu założonego potencjału eksploatacyjnego. B[...]
EN Investments in new logistic container terminals need involvement of logistic organizational and technical solutions from the very first stage of project. It means necessity of numerous problems being solved together by a team of logistic experts in organization SL (SoftLogistics) and technique HL (H[...]
20
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 12 23-29
PL Logistyka towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jej podwaliny powstawały już w okresie istnienia społeczeństw agrarnych, a przez następne tysiąclecia ewoluowała do dzisiejszej postaci. Możliwości tego przeobrażenia były uzależnione od posiadanej wiedzy i umiejętności, te zaś były i nadal są determinowan[...]
EN Sea trips, similarly how military technique and motorization are experimental firing ground for practical use all scientific discoveries and technical improvements. In past sailor took food for many months, and mouldy bread ate then and rotting onion - today sailor alive oneself how astronaut, there[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last