Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 114
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  screening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 2 165-167
PL W artykule przedstawiono analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska, spowodowanego tymczasową lokalizacją małej pętli autobusów miejskich. Wykonana analiza stanowi materiał umożliwiający wybór rozwiązania pozwalającego ograniczyć poziomy imisji hałasu dla wielorodzinnego bud[...]
EN The paper presents acoustic analyses of the traffic noise emitted in the environment, caused by temporary location of a small bus loop. The whole process of the bus terminal activity was thoroughly analysed, considering especially the intensity of vehicle traffic, the structural type of vehicles (in[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Niniejsza praca dotyczy przesiewacza wibracyjnego do nasion. Autorzy opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Napęd ten jest stosunkowo prosty i pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewające[...]
EN The work herein concerns a seed grader. The authors of the study are occupied with seed graders which are powered by two symmetric, synchronised rotational motovibrators. This drive is quite simple and allows for obtaining good process properties of the screen. Research on this screen are carried ou[...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 18-19
PL W referacie opisano sposoby doboru parametrów drgań segmentu przesiewacza VPJ produkowanego przez OFAMA-VIBRA. Wskazano na konsekwencje wykorzystania nieciągłości geometrycznej układu: belka udarowa - pokład sitowy, oraz pokazano konsekwencje rozwiązań uzyskanych w drodze symułacji.
EN The paper describes methods of yibration parameters selection of a VPJ screen section manufactured by the OFAMA-V1BRA. There were indicated consequences of the application of percussive beam — screen tray system geometrica) discontinuity. Consequences of solu- tions obtained in the simulation were[...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 44-45
PL Przedstawiono modełe obłiczeniowe służące do okreśłania parametrów drgań dowotnego punktu rzeszota przesiewacza o drganiach kołowych z osią wału napędowego przesuniętą wzgłędem środka ciężkości przesiewacza na kierunku normałnym i równołegłym do pokładu sitowego. Zaprezentowano wyniki symulacji i wy[...]
EN The paper presents calculation models used for vibration parameters determination of any point of a yibrating screen riddle with circular vi-brations and the driving shaft displaced in relation to the screen centre of gravity to the norma) direction and the one parallel to the screen tray. The simul[...]
5
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This paper presents the results of considerations concerning the ratio of blocking of screen holes and the importance of particular independent variables affecting the process of blocking of sieve holes. The phenomenon of blocking the holes is unfavorable since it reduces the flow area of the lower [...]
6
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The study presents suggestions of partial automation of the screening process with the use of the rolling-screw screen. The principles of screening using such a screen was also briefly described in the study.
7
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The paper deals with effectiveness of particle size separation. The investigations of limestone screening were run on a laboratory scale using a rolling screen. Batch tests were run for various batch outputs as well as different angles of deviation of motovibrators. Quantitative and qualitative effe[...]
8
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 2 74--78
PL W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Zdefiniowano wskaźniki oceny procesu przesiewania, takie jak: skuteczność ilościowa, jakościowa i technologiczna, wydajność i obciążenie przesiewacza, ziarno podziałowe oraz dokładność rozdzi[...]
EN The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The screening process factors, such as quantitative, qualitative and technological effectiveness, performance and load of screen, screening cut point and separation accuracy, have been charact[...]
9
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 4 32--35
PL W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Wykazano zależności pomiędzy udziałem ziaren drobnych w nadawie a skutecznością procesu przesiewania oraz wydajnością i zawartością podziarna.
EN The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The relationship between the yield of fine particles in the feed and the effectiveness of the screening process as well as productivity and the yield of undersize particles has been demonstrat[...]
10
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN International experience has shown that external hazards (e.g. aircraft crash, flooding) can be safety significant contributors to the risk in case of nuclear power plants` operation. This is due to the fact that such hazards have the potential to reduce simultaneously the level of redundancy by dam[...]
11
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This work presents the results of the investigations, devoted to multi-frequency screens, devic-es being used for the screening process and equipped with two drive vibrators operating at various rota-tion speeds. The object of this research was to evaluate the efficiency and capacity of a newly desi[...]
12
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2011 Vol. 47 267-274
EN The paper presents the results of investigations on classification of different mineral waste on screens with flat screens and rectangular riddles. We developed three different constructions of such screening and subjected them to tests and process examinations aimed to determine their efficiency an[...]
13
88%
Czysta Energia
2009 Nr 2 20-22
14
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1318--1335
EN The main aim of the paper was a comparison of various mobile and fixed (stationary) circuits with the material recycle stream (closed) and without it (open circuits) applied in production of mineral aggregates from different rock raw materials. In the second chapter there was presented a detailed an[...]
15
88%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 189--194
EN Article concerns problems of screen classification of zinc waste. The aim of the paper was to estimate the screening process effectiveness for different types of screens and different operational parameters. The most favorable results for that type of feed material were obtained for the wire screen [...]
16
88%
Control and Cybernetics
EN Retail businesses must constantly evolve with new strategies introduced in order to meet and even to exceed customers’ expectations. This effort can be enhanced by incorporating inspection processes in business routines that will maximize the effectiveness of attempts to sell quality products. Further[...]
17
88%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Ósme „ŁOSiowe Spotkanie Szkoleniowe”, które odbyło się 4-5 kwietnia 2014 roku w Łodzi, poświęcono trzem tematom przewodnim: nowe techniki i wyzwania pomiarowe w mammografii, monitory medyczne, ich główne parametry, możliwości i ograniczenia oraz oprogramowanie ułatwiające nadzór nad dawkami i realną[...]
18
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2019 Nr 1 50--54
PL Przesiewanie jest operacją powszechnie występującą w każdej technologii przeróbki i przetwórstwa. W szczególności znajduje zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych, gdzie występuje jako operacja główna, ale także w przeróbce rud jako operacja pomocnicza. Jest też powszechnie stosowane w pr[...]
EN Screening is an operation that occurrs commonly in every processing technology. It is used particularly in the manufacture of building materials, where it is applied as the main operation, and in the processing of ores, as an auxiliary operation. It is also commonly used in the food and chemical ind[...]
19
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 4 63-68
PL Sito. Podstawowy element przesiewacza. Czy wobec dużej różnorodności i dostępności sit można określić, które jest lepsze, a które gorsze? W artykule przedstawiono zagadnienie sprawności przesiewania, podziału sit i rodzaju zastosowanego materiału.
20
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 4 211--212
PL Celem pracy jest przedstawienie sposobu oceny mammografów przeprowadzanej w ramach audytu klinicznego.
EN The aim of the study is to present a method for assessing mammograms as part of clinical audit.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last