Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scratch test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 127-134
PL W artykule przedstawiono charakterystykę przeciwzużyciowych powłok PVD TiN I CrN oraz TiN/(Ti, Al.) N naniesionych na podloże ze stali narzędziowej do pracy na gorąco typu X37CrMoV5-1. Obserwacje przełomów badanych powłok pozwalaja stwierdzić, że powłokiTiN, TiN(Ti,Al.) N charakteryzuja się zwartą, [...]
EN The paper presents characterization of antiwear PVD coatings TiN, CrN and TiN/(Ti,Al)N types deposited onto X37CrMoV5-1 type hot work tool steel. Mrtallographic examinations of coating fractures show that TiN, TiN/(Ti, Al)N coatingshave compacted, column structure, while CrN coating has compacted su[...]
2
100%
Inżynieria Maszyn
2013 R. 18, z. 3 99-108
PL Można by mnożyć produkty, od których oczekuje się przyjemnych wrażeń estetycznych. To odczucie nie może być oczywiście trwałe, ale ponieważ wygląd powierzchni jest jego dużą częścią, producenci stosują powłoki ochronne, które zwiększają odporność na zarysowanie. Omówiono nową metodę do badania odpor[...]
EN It’s requested for many products to make a good aesthetic impression. This feeling cannot be permanentof course, but manufacturer takes care of a scratch-resistance coating, as surface appearance is one big part of this impression. The paper discusses new method for the scratch test, as an answer to[...]
3
94%
Tribologia
2000 nr 4 723-730
PL Omówiono wyniki próby zarysowania dla 3 µm powłok azotku tytanu. Zaproponowano opis mechanizmu niszczenia powłok podczas próby w miarę narastającego obciążenia. Przedstawiono wnioski wynikajace z przeprowadzonej próby. Pękanie powłoki podczas próby jest wynikiem odkształcania plastycznego podłoża i[...]
EN The results of the scratch of the TiN coatings are described. The mechanism of the coating damage as the function of growing load is disclosed. During the test we may observe: the parallel bending fracture of the coating resulting from excessive tensile stresses, the fracture of the coating before t[...]
4
94%
Archives of Metallurgy and Materials
EN This study investigated the effect of T6 heat treatment on the microstructure and scratch wear behavior of hypoeutectic Al-12wt.%Si alloy manufactured by extrusion. Microstructural observation identified spherical eutectic Si phases before and after the heat treatment of alloys (F, T6). Phase analys[...]
5
84%
Tribologia
2007 nr 3-4 59-69
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytowych warstw powierzchniowych typu Ni-P i Ni-P-Al2O3. Warstwy te wytwarzano sposobem bezprądowym na podłożu ze stali 100Cr6. Badania obejmowały porównanie mikrotwardości, właściwości tribologicznych oraz adhezji powłok metalowych Ni-P oraz kompozytowych Ni-[...]
EN The article discusses results of tests of the composite surface coatings type Ni-P and Ni-P-Al2O3 with a metallic matrix. The Ni-P-Al2O3 composite layers were superimposed on steel elements, 100Cr6, using the electroless plating technique. The investigations included the comparison of the microhardn[...]
6
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem niniejszej pracy było poszerzenie wiedzy o mechanicznych właściwościach ferrytycznej stali Crofer 22 APU po procesie wysokotemperaturowego utleniania. Pomiary właściwości mechanicznych utworzonej warstwy tlenkowej wykonano metodą zarysowania – scratch testu. Test zarysowania jast najpopularnie[...]
EN The objective of this work was to expand the knowledge on mechanical properties of the oxidized Crofer 22 APU Ferritic Stainless Steel. To examine adhesion of oxide scale formed on steel the scratch test was performed. Scratch test as an appropriate method for qualitative evaluation of the film adhe[...]
7
84%
Inżynieria Biomateriałów
PL W pracy przeprowadzono szczegółową charakterystykę mikrostruktury warstw azotowanych wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopach tytanu: Ti-1Al-1Mn i Ti-6Al-7Nb. Badania cienkich folii wykonanych z przekrojów poprzecznych próbek przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego uj[...]
EN The aim of the present work detailed characterization of the microstructure of nitrided layers produced under glow discharge conditions on two titanium-alloys: Ti-1Al-1Mn and Ti-6Al-7Nb. Transmission electron microscopy investigations of cross-sectional thin foils, showed that the external nitrided [...]
8
84%
Engineering of Biomaterials
PL Jednym ze sposobów zwiększania hemokompatybilności powierzchni biomateriałów tytanowych jest wykorzystanie metody zol-żel dla wytworzenia cienkich powłok tlenkowych na bazie takich pierwiastków jak: Ti i Si. Takie warstwy są bardziej hemokompatybilne, co znacznie ogranicza ryzyko komplikacji związan[...]
EN One of the ways how to increase haemocompatibility of the surface of titanium biomaterials is an application of sol-gel method in order to create thin oxide layers on the base of such elements as Ti and Si. Such layers are more haemocompatible, which reduces substantially the risk of complications c[...]
9
83%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents the results of the mechanical and tribological properties of hydrogenated amorphous carbon coating a-C:H and coatings, where SiC ceramic nanoparticles were introduced into a-C:H matrix. Coatings were deposited by magnetron sputtering and the ratio of nanoparticles in the matrix wa[...]
10
71%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla taśm nadprzewodzących z rodziny YBCO oraz BSCCO. W celu określenia odporności na zarysowanie oraz parametrów chropowatości powierzchni wykonano pomiary na scratch testerze oraz profilometrze. Uzyskane wyniki badań przedstawione zostały w postac[...]
EN The paper presents investigations of mechanical properties conducted for superconducting tapes which belong to YBCO and BSCCO family. Presented results were in the form of graphs illustrating the basic parameters characterizing surface scratching process. On the basis of these characteristics the st[...]
11
71%
Inżynieria Materiałowa
PL Materiał do badań stanowiła stal P91 (X10CrMoVNb9-1) eksploatowana w temperaturze 535°C przez 70 000 godzin. Przeprowadzono charakterystykę mechanicznych właściwości układu warstwa tlenków-stal (podłoże) na podstawie badań za pomocą testu zarysowania. Określono przyczepność warstw tlenkowych, siłę t[...]
EN P91 (X10CrMoVNb9-1) steel operated at the temperature of 535°C during 70,000 hours was the studied material. Mechanical properties of the system oxides layer-steel (substrate) were characterised on the basis of scratch tests. The adhesion of oxide layers, friction force, friction coefficient, scratc[...]
12
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 11 744--747
PL W pracy przedstawiono charakterystykę złącza lutowanego. Stal wysokowęglowa i spiek węglika wolframu z kobaltem zostały połączone lutem miedzianym. Na takim materiale przeprowadzono obserwacje mikroskopowe na mikroskopie świetlnym. Wykonano analizę składu chemicznego oraz rentgenowskie badania struk[...]
EN The paper presents the characteristics of the brazed joint. High carbon steel and cobalt sintered tungsten carbide were combined with copper brazing alloy. At this material, microscope observations using an light microscope were performed. The chemical composition was analyzed and X-ray structural e[...]
13
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 11 769--771
PL Materiał do badań stanowiła stal P91 eksploatowana w temperaturze 535°C w czasie 70 000 godzin. Przeprowadzono charakterystykę mechanicznych właściwości warstwa tlenków (zewnętrzna strona ścianki rury – od strony spalin) – stal (podłoże) na podstawie badań za pomocą Scratch Testu. Określono przycze[...]
EN P91 steel operated at the temperature of 535°C during 70 000 hours was the studied material. Mechanical properties of the oxides layer on the outside surface of tube wall – on the flue gas side) – steel (substrate) were characterised (on the basis of scratch tests. The adhesion of oxide layers, fric[...]
14
71%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 500--503
PL Zmęczenie cieplno-mechaniczne jest jednym z głównych mechanizmów niszczenia narzędzi wykorzystywanych w obróbce plastycznej na gorąco. Cykliczne zmiany temperatury pomiędzy powierzchnią a rdzeniem narzędzia w procesie eksploatacyjnym są źródłem zmiennych naprężeń cieplnych, powodujących generowanie [...]
EN Thermomechanical fatigue is one of the most important mechanism of destroying tools used in the forging industry. The cyclic temperature changes are a source of variable thermal stresses which cause the generation and propagation of thermal cracking. Simultaneous operation of cyclically variable mec[...]
15
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 11 769--772
PL Materiał do badań stanowiła stal 13CrMo4-5 eksploatowana w temperaturze 525oC w czasie 73 000 godzin. Przeprowadzono charakterystykę mechanicznych właściwości warstwy tlenków (wewnętrzna strona ścianki rury od strony pary) – stal (podłoże) na podstawie badań za pomocą scratch testu. Określono przycz[...]
EN 13CrMo4-5 steel operated at the temperature of 525°C during 73000 hours was the studied material. Mechanical properties of the oxides layer on the inside surface of tube wall (on the flue steam side) – steel (substrate) were characterised on the basis of scratch tests. The adhesion of oxide layers, [...]
16
71%
Tribologia
2018 nr 4 143--149
PL W pracy zaprezentowano problematykę zmian odporności na zużycie tribologiczne światłoutwardzalnych kompozytów polimerowo-ceramicznych (LC PMCCs–light-cured polymer matrix ceramic composites) stosowanych w stomatologii zachowawczej oraz w protetyce stomatologicznej (wypełnienia ubytków próchnicowych [...]
EN This paper presents the problems associated with changes in resistance to the tribological wear of light-cured polymer matrix ceramic composites (LC PMCCs) used in conservative dentistry and in dental prosthetics (fillings of carious cavities, dental bridges, structural reinforcements of the dental [...]
17
71%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper deals with the issue of potential for improvement of resistance of wood chip fine grinders to abrasive wear by providing them with WCCoCr coating applied with the use of atmospheric plasma spraying (APS). The study focused on establishing parameters of the technological process of spraying[...]
18
71%
Tribologia
2009 nr 3 59-68
PL W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych (TEM) oraz pomiaru mikrotwardości i adhezji do podłoża metodą zarysowania wielowarstwowych powłok Ti/TiN wytworzonych metodą ablacji laserowej (PLD – Pulsed Laser Deposition). Badano powłoki Ti/TiN o okresie multiwarstwy z zakresu 32–500 nm, o rów[...]
EN Ceramic/metal multilayers with a nanometer thickness of layers are a new type of material for tribological applications. A stack of hard ceramic and tough metallic layers give coatings with higher hardness, adhesion and wear resistance. In the article, micromechanical properties of Ti/TiN multilayer[...]
19
67%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 4 363-368
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu na strukturę i właściwości powierzchniowe warstw kompozytowych Ni-PTFE wytwarzanych metodą redukcji elektrochemicznej na podłożu stalowym. W celach porównawczych badano również warstwy niklowe wytwarzane elektrochemicznie w procesach o takich samy[...]
EN The aim of the present research was to investigate the influence of process parameters on the structure and surface properties of nickel layers and composite layers Ni-PTFE deposited on the steel substrate (St3S) by the electrochemical reduction method. Electrochemical nickel coatings were also inve[...]
20
60%
Archives of Foundry Engineering
EN During the time, the specific characteristics and the efficient life time of oil progressively decrease, due to complex pollution, ultimately making the oil unsuitable for the initial applications. The strategy to regenerate and to valorise waste oils is investigated using improved combinations of s[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last