Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 179
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  science
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2000 R. 73, nr 11 759-761
PL W świetle systematycznie zmniejszających się w naszym kraju nakładów finansowych na naukę niniejszy artykuł akcentuje rosnącą rolę wiedzy w rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach globalizacji gospodarki światowej.
2
100%
Przemysł Chemiczny
3
88%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 7 366-371
PL Przedstawiono podstawowe uwarunkowania postępu technicznego w dziedzinie mostownictwa. Omówiono obserwowane w ostatnich latach tendencje rozwojowe w światowym i polskim mostownictwie oraz powiązania i wzajemne oddziaływanie nauki i techniki we współczesnej inżynierii lądowej. Zwrócono szczególną uwa[...]
EN Basic conditions for technical development in bridges are summarized. Recently observed tendencies concerned with the progress in the world and national bridge science discipline, as well as the interactive connections between science and technology in the contemporary civil engineering are presente[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 6 7-21
PL W artykule przedstawione jest zagadnienie rozwoju świadomości i specyfiki nauk o zarządzaniu. Na przykładach wielu nurtów refleksji nad tymi problemami autor ukazuje dochodzenie do tożsamości i odrębności metodologicznej przedstawicieli tych nurtów.
EN The paper presents the problems concerning the developement of awareness and specificity of management theory. The author presents the main methodological trends that can be distinguished in management theory. The theoretical basis of the paper is the thesis that in the management theory there are t[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
EN In order to minimize CO2 emission from iron and steel-making processes to abate greenhouse gas impact, the considerations and some practice of science and technology as well as its strategy completed and on going in Chinese steel industry are summarized. Two available ways for the minimizing in Chin[...]
6
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 2 (223) 65--79
EN An article presents problems of online surveying. The following issues of research definition and planning are discussed: defining the target population, method of selection, practical hints useful when preparing an Internet questionnaire are also revealed as well as Methods of boosting respondents'[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 108--111
EN The author continues considerations aimed at justifying the establishment of navigation as a scientific discipline, which began in his article included in the collective work titled Admiralski farwater (Walczak, 2015b) (Admiral’s Fairway), and presents the subject and scope of navigation and sets fo[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy podjęto problem perspektyw rozwojowych inżynierii rolniczej, zarówno jako dyscypliny naukowej jak i kierunku studiów. Uznano, że ze względu na przedmiot badań winna ona mieć miejsce w naukach rolniczych. Na tle przewidywanych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym perspektywa rozwoju inżynieri[...]
EN This work deals with the problem of development prospects of agricultural engineering, both as a branch of science and fields of study. It was decided that, because of the subject-matter of research, it should be regarded as agricultural sciences. In view of envisaged changes in science and higher e[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca przedstawia aktualne problemy krajowego środowiska inżynierii rolniczej w zakresie upowszechnienia oryginalnych prac naukowo-badawczych. Dotyczy to zarówno wydawnictw krajowych jak i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw o wysokiej randze naukowej. Dokonana analiza poziomu na[...]
EN The paper presents current problems of Polish agricultural engineering environment regarding dissemination of original scientific and research works. This applies both to Polish and foreign publications, in particular taking into account publications of high scientific rank. Completed analysis of sc[...]
10
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 267-271
PL Autor proponuje wyodrębnienie nowej dziedziny wśród nauk przyrodniczych - ochronę biosfery, dla której proponuje nazwę - geosozologia. Ta nowa dziedzina naukowa ma polegać głównie na: - badaniu wzajemnych oddziaływań społeczności ludzkiej i przyrody, - ocenie przyczyn i następstw antropogenicznego o[...]
EN The author proposes to separate a new scientific discipline among life sciences - protection of biosphere for which the term geosozology is proposed. This new scientific discipline will primarily be focused on: - investigating the mutual impacts of the humans and the nature, - assessing the reasons [...]
11
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 272-273
PL Negatywna antropopresja na środowisko przyrodnicze wywiera coraz większą jego destrukcję. Nie pozostaje to bez wpływu na ekologiczne warunki życia człowieka. Nauka interesuje się więc tym zagadnieniem w coraz większym stopniu. Jako opozycję przyjmuje się pozytywne oddziaływanie, nie może to jednak [...]
EN Negative anthropopression on natural environment causes its greater and greater destruction. This does not stay without the influence on ecological life conditions of the Man. The science is interested with this problem more and more. As the opposition a positive influence is accepted, it cannot how[...]
12
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W roku 2007 trzy krajowe ośrodki inżynierii rolniczej obchodziły swoje jubileusze. Wśród nich 30-lecie Wydziału świętował Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Artykuł przedstawia krótką historię jego powstania i rozwoju. W dalszej części przedstawia jego pozycję w strukturze nauki krajowej[...]
EN In 2007, three national agricultural engineering centres observed their anniversaries. Among them, the Faculty of Production Engineering at Warsaw University of Life Sciences (SGGW in Warsaw) was celebrating its 30-th anniversary. The article presents a brief history of its establishment and develop[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Od roku 2005 obowiązuje znowelizowania Ustawa o Stopniach i Tytułach Naukowych. Istotna zmiana dotyczy przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych. Po kilku latach jej funkcjonowania Centralna Komisja przeprowadza ocenę jej funkcjonowania wg ustalonych kryteriów. Praca niniejsza stanowi wytyczne do pr[...]
EN An amended Law on Academic Degrees and Titles has been in force since 2005. An essential change concerns habilitation procedures. After several years of its functioning, Central Commission now evaluates its functioning according to predetermined criteria. This paper provides guidelines how to carry [...]
14
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł prezentuje opracowany przez firmę NetLine Group model współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego celem jest systematyczne, podzielone na etapy, tworzenie i rozwijanie wspólnych działań prowadzących do korzystnej dla stron wymiany wiedzy. Proponowane podejście ma na celu budowę zaufania międz[...]
EN The paper presents the model of cooperation between science and business developed by the NetLine Group. Its aim constitutes a systematic, divided into stages, creation and development of mutual activities leading to knowledge exchanges beneficial for both sides. The proposed approach has to build u[...]
15
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Polska hydrogeologia powstała jako samodzielna dziedzina nauki w końcu XIX w. Wcześniej geolodzy zajmowali się: źródłami, słonymi, zmineralizowanymi wodami o leczniczych właściwościach i odwodnieniem kopalń. Pierwszy etap w rozwoju hydrogeologii, do I wojny światowej, przebiegał odrębnie w trzech za[...]
EN Polish hydrogeology, as a separate scientific discipline has become at the end of XIX century. Earlier geologists were interested in springs, saline, mineralised waters of therapeutic purposes and mines dewatering. Until I world war, in the first stage of hydrogeology development, attitude towards t[...]
16
75%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł przedstawia, w formie dyskusyjnej, możliwości i efektywne rozwiązania organizacyjne przyczyniające się do kreowania silnych i wzajemnie korzystnych związków między aktywnym naukowo środowiskiem akademickim i nowoczesnym przemysłem w celu zwiększenia innowacyjności wyrobów na rynku globalnym.[...]
EN The paper discusses some possibilities and effective organization solutions leading to creating strong and profitable interrelationships between academia and industry in order to increase the innovation of products on the global market. In the first part, some definitions and legal instruments in Eu[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 175-178
PL W artykule opisano podstawowe zasady obowiązujące przy promowaniu odkryć naukowych w mediach. Umiejętne wykorzystanie prasy, radia i telewizji może pomóc w znajdywaniu firm zainteresowanych wykorzystywaniem pracy naukowców. Współczesna Polska chcąc dynamicznie rozwijać swoją gospodarkę potrzebuje sz[...]
EN Integral part of scientific research is the promotion of its outcome. The effective promotion of scientific research's results must be based on the knowledge of promotion principles. A properly conducted information campaign enhances prestige of the scientific unit, facilitates the acquisition of fu[...]
18
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 4 18-22
19
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
20
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1322-1322
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last