Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  schron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 584-591
PL Niniejsza praca dotyczy podziemnego bunkra zbudowanego podczas II wojny światowej przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu. Obejmuje ona opis stanu technicznego budowli wykonany w oparciu o badania eksperymentalne na miejscu oraz laboratoryjne. Przedstawiono koncepcję modernizacji bunkra jak również moż[...]
EN The paper regards the underground bunker built during the Second World War by Wroclaw Railway Station. It contains the description of the technical condition of the structure based on the experimental studies in-situ and in the laboratory. The conception of the modernization is also presented.[...]
2
100%
Budownictwo i Prawo
2006 R. 9, nr 4 8--13, 16
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2018 nr 8 82--88
PL Pierwsza część artykułu, opublikowana w numerze 3/2018 miesięcznika Ch&K, dotyczyła specyfiki i podziału wszystkich obiektów ochronnych. Poniższy tekst skupia się na wymaganiach dotyczących schronów, czyli obiektów, które mają w najlepszy możliwy sposób chronić osoby przebywające w strefie bezpośred[...]
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2019 nr 3 67--75
PL Schrony, poza ochroną przed bombardowaniem, powinny zapewniać przebywającym ochronę zarówno przed zatruciem szkodliwymi i toksycznymi gazami, mgłami i oparami, jak i przed drobnoustrojami chorobotwórczymi czy pyłami radioaktywnymi, które drogą oddechową mogą przenikać do organizmu. Dlatego, poza obr[...]
5
88%
Budownictwo i Prawo
6
88%
Budownictwo i Prawo
2007 R. 10, nr 4 19--23
7
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Coraz powszechniej w różnych konstrukcjach tradycyjne materiały służące do ich budowy (stał) zastępowane są tworzywami sztucznymi. Tworzywa te pozwalają na wyeliminowanie problemów eksploatacyjnych wynikających z procesów korozyjnych, są też znacznie lżejsze od stali, a także posiadają porównywalne [...]
EN The traditional steel materials in the different supporting structures are substituted with the plastics. Such modem materials are eliminating existing exploitation problems joined with the corrosion processes. The plastics are more lightweight then steel with the same strength characteristics. The [...]
8
75%
Modern Engineering
2017 1 1--10
PL W referacie przedstawiono problemy techniczne związane z uzyskaniem dużej szczelności obiektów schronowych, która jest niezbędna do zabezpieczenia ich wnętrz przed wnikaniem celowo skażonego zewnętrznego powietrza. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezawaryjne funkcjonowanie schronu j[...]
EN The paper presents technical approaches concerning a full tightness of a hardened facilities. This is a very important aspect because of a security measures required to prevent an internal space of a shelter against a polluted external air. The additional requirement concerning the hardened faciliti[...]
9
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono koncepcję rozwiązań technicznych w zakresie poszczególnych sensorów wchodzących w skład nowoczesnego systemu zabezpieczającego układy wentylacyjne schronu.
EN The paper discusses a concept of technical solutions in the scope of individual sensors included in modern system protecting shelter airing systems.
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 5 280-282
PL Przedstawiono modele dyskretne do wyznaczenia efektów wstrząsu schronu wykopowego. Zagadnienie wstrząsu potraktowano jako efekt dynamicznej interakcji budowli zagłębionej w ośrodku gruntowym, wywołany działaniem powietrznej fali uderzeniowej. Rozwiązanie problemu wymaga uwzględnienia efektów falowyc[...]
EN A discrete model to determine the effects of discrete shock underground shelter was presented in the paper. The shock problem was treated as an effect of dynamic interaction of structures embedded in the ground medium caused by the action of air shock wave. Solving the problem requires the inclusion[...]
11
63%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2018 Nr 3-4 1--8
EN A numerical analysis is performed to determine the influence the ground surface fire on the straining the shelter housing with the ground cover. It is assumed the underground shelter is longitudinal and the fire contains a considerate area. Both assumptions enable to treat the problem as the flat ma[...]
12
63%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2019 nr 6-7 16--20, 24
PL W artykule omówiono nowe zasady postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w Polsce określone w 2018 r. w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
EN The article discusses the new principles of dealing with the resources of protective construction in Poland speci%ed in 2018 in the guidelines of the Head of National Civil Defense.
13
63%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2019 Nr 1-2 52--58
PL W artykule zaproponowano możliwości stosowania ukryć doraźnych dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Ukrycia doraźne są tanim i szybkim realizacyjnie elementem uzupełniającym stacjonarną infrastrukturę osłonową przydatną w sytuacjach kryzysowych. Scharakteryzowano strukturę problemu i wskaza[...]
EN The possibilities to use the hasty cover for civil protective and civil defense tasks are proposed in this paper. The hasty covers are elements no-expensive and fast in execution, which are complementary to the protective infrastructure useful for crisis situations. The structure of the problem and [...]
14
51%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 13 135-154
PL Na przełomie XIX i XX wieku pierwsze szlaki i obiekty turystyczne wytyczano dzięki inwestorom prywatnym, a w późniejszym okresie dzięki towarzystwom krajoznawczym oraz organizacjom, takim jak Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Architektura górska w Tat[...]
EN At the turn of the century the first trails and tourist facilities created by private investors, and thereafter through the Homeland Study societies and organizations such as PTT and PTTK. Mountain architecture in the Polish Tatra has evolved from a form adapted, from shelters to objects larger volu[...]
15
51%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 187-214
PL Lata 1960-1970 w okresie coraz większego kryzysu "pudełkowej", górskiej architektury modernistycznej w architekturze światowej i polskiej były możliwością rozwoju dla ambitnych młodych projektantów, podejmujących wyzwania w dobie ówczesnego socjalizmu. Pojawiła się i rozwinęła tzw. architektura późn[...]
EN The years 1960-1970 during the intensified box mountain architecture crisis in world architecture and Polish architecture was a period of great opportunity for young and ambitious designers, tracing new routes and undertaking challenges in times of ruling socialism. The so-called late modernism arch[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last