Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  school building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono ocenę sprawności instalacji solarnej pracującej w budynku szkolnym, wykorzystywaną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe ciepła dostarczonego do zasobnika c.w.u. oraz dane meteorologiczne promieniowania dostępne w typowym roku meteoro[...]
EN The paper presents an evaluation of the solar efficiency of a solar installation working in a school building, and used for heating of usable hot water. The measured data of the heat delivered to the storage tank of usable hot water and the meteorological data available in a typical meteorological y[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 4 153-154
PL Przedstawiono rezultaty obliczeń teoretycznych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Badania prowadzone są od kilku lat, co pozwala na obserwację sezonowości i tendencji zużycia.
EN The paper presents theoretical and actual measurement results of usable hot water consumption in a school building. The research has been carried out for a few years now enabling observation of the seasonal consumption and its respective tendencies.
3
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 2 9-13
PL Centralne ogrzewanie jest systemem, w którym występują dwa podstawowe elementy: źródło ciepła, instalacja centralnego ogrzewania zapewniająca doprowadzenie czynnika grzewczego i jego wykorzystanie do ogrzewania. Podstawowym parametrem w ocenie kotłów centralnego ogrzewania jest sprawność nominalna i[...]
EN Central heating is a system in which there are two basic elements: source of heat, central heating installation. The basic parameters in central heating boilers evaluation in the nominal efficiency and practical efficiency of heat production. The differences appearing in this area are distinctive a[...]
4
75%
Rynek Energii
2011 Nr 6 74-78
PL Przewidywanie zapotrzebowania i zużycia energii w budynku jest ważne zarówno na etapie projektowania jak i późniejszej eksploatacji. Projektowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jest zazwyczaj znacznie większe, niż zużycie rzeczywi-ste. W pracy zajęto się zagadnieniem wewnętrznych zysków ciepł[...]
EN Prediction of the energy consumption and heat demand in a building is important both at the design stage as well as during the following period of building exploitation. Designed heat demand is usually much higher than real consumption. The work concerns the problem of the internal heat gains which [...]
5
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań zbiorowości budynków szkolnych w zakresie dotyczącym sezonowego zużycia ciepła do ich ogrzewania. Wyniki te są fragmentem szerszych badań statystycznych cech 50 szkół w Częstochowie, wpływających na ich parametry cieplno-energetyczne. Przedstawiono również analizę zmian se[...]
EN The examination results concerning seasonal heat consumption (Q) in a group of school buildings is presented. The results are only a part of a wide-ranging statistical examination concerning some features of 50 schools in Częstochowa that are influencing their thermal-energy parameters. An analysis [...]
6
75%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 3 20-25
PL Zastosowanie termostatów grzejnikowych w pomieszczeniach umożliwia, dzięki wykorzystaniu bytowych zysków ciepła, uzyskanie oszczędności energetycznych i ekonomicznych w ogrzewaniu budynków. Zagadnienia te mogą mieć jeszcze większe znaczenie w budynkach szkół, w których przebywa znaczna ilość dzieci,[...]
EN The paper presents the results of the analysis of the metabolic gains from occupants in primary school buildings. The internal gains contribute to reducing the space heating reąuirements and heating cost. The statistical takes into account 46 primary schools. This problem is very important in primar[...]
7
75%
Instal
2003 nr 10 25--27
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę techniczną budynku szkolnego wyposażonego w system monitorowania obiektu. Podany jest opis istniejących instalacji wentylacji wywiewnych o różnym przeznaczeniu. Podano wyniki pomiarów skuteczności tych instalacji, a także metodę pomiaru wydajności went[...]
EN The general technical characteristics of school building equipped with building monitoring system, was presented in the article. The description of existing exhaust systems with different assignment is given. The results of these systems’ efficiency and the method of fan capacity measurement were sh[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 274--281
PL W pracy przedstawiono życiorys zasłużonego dla Częstochowy architekta Edwarda Usakiewicza, wymieniając szczegółowo obiekty, które zaprojektował w tym mieście. Następnie opisano istniejące do dziś w Częstochowie realizacje projektów szkół jego autorstwa, analizując aktualny stan i sposób ich wykorzys[...]
EN The paper presents the biography of a distinguished architect Edward Usakiewicz, who rendered great service to Czestochowa city. The list of objects designed by him in this city has been presented. School projects of his authorship have been presented with an analysis of their current status and the[...]
9
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 195-200
PL W referacie przedstawiono możliwości, jak i warunki ich wykorzystania, stworzone dzięki monitorowaniu i analizie zużycia ciepła w grupie budynków. Przedstawiony materiał zilustrowano przykładami odnoszącymi sie do zbiorowaści budynków edukacyjnych.
EN In this paper presented making the most of abilities of heat used for heating monitoring and analysis in buildings groups. This presenting material illustrated many examples for local community of educational buildings.
10
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 201-204
PL Referat przedstawia założenia ekonomiczne i techniczne projektu racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej. Projekt obejmuje swoim zakresem źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, jego przesył i odbiorców , czyli wybrane ob[...]
EN This paper presented economical and technical guidelines of rationalization project the heat management in University of technology buildings in Czestochowa. The project include heat production, heat sending and heat consumption for heating and heat water in selected educational buildings. the proje[...]
11
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2005 R. 36, nr 4 15--18
PL Między stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne, a jego teoretycznym i rzeczywistym zużyciem do ogrzewania budynków edukacyjnych istnieją zależności. Ich określenie dla zbiorowości tego typu obiektów oraz ustalenie statystycznej istotności tych zależności jest podstawą do znacznie szerszej, niż ty[...]
EN There are relationships between heat losses through outer partitions and theoretical and actual heat consumption in buildings used for educational purposes. Determining and establishing statistical significance of these relationships, for groups of such buildings, is a basis for further, much wider [...]
12
75%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2009 nr (6) 187--196
EN The paper presents the results of the own research on the rationalization of power consumption on heating. The research was executed on the school building located in Silesian province on a base of auditing analyze.
13
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 2 35-46
PL W latach 2004-2005 w Siemianowicach Śląskich przeprowadzono kompleksową termomodernizację obiektów szkolnych. Podstawą do jej przeprowadzenia były, wcześniej wykonane, w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, prace audytorskie w postaci analiz ograniczenia[...]
EN A number of investments related to complex termomodernization of school buildings has been done in years 2004-2005 in Siemianowice Śląskie. The base of these investments - auditing research was performed earlier by Central Mining Institute in Department of Energy Saving and Air Protection. This rese[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 6 246--250
PL Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.
EN The paper presents an estimation of thermal conditions and indoor air quality in a primary school building. The efficiency of ventilation, thermal conditions and CO2 concentration level have been analysed in selected rooms of the building
15
63%
Instal
2007 nr 12 25-32
PL W ramach projektu badawczego SUREBUILD, ufundowanego przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przeanalizowany został zestaw potencjalnych technologii dla zrównoważonej modernizacji polskich szkół. Szczególną uwagę poświęcono znalezieniu ekonomicznie uzasadnionych technologii, które byłyby w[...]
EN Within the research project SUREBILD, funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, a set of potential technologies for sustainable modernization of Polish schools have been analyzed. Special attention was paid to find the economically feasible technologies that might improve current poor ind[...]
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Obliczenia zużycia energii przeprowadzono dla opisanego w [2], [3] obiektu szkoły w Gródku nad Dunajcem. W tym celu oparto się na danych z audytu energetycznego (parametry przegród budowlanych i instalacji, wymiary budynku), dokumentacji technicznych instalacji elektrycznej i grzewczej. Przeprowadzo[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań zbiorowości budynków szkolnych dotyczących sezonowego zużycia ciepła Q do ich ogrzewania i mocy szczytowej q. Wspomniane wyniki są fragmentem znacznie szerszych badań i analiz cech budynków szkół mających wpływ na ich parametry cieplno-energetyczne, a tym samym na [...]
EN Selected examination results of a set of school buildings are presented. The examination concerns seasonal heating energy (Q) consumption in the buildings and peak power (q) value. The results are a part of much wider examinations and analyses concerning building features influencing their thermal e[...]
18
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 1 4-8
PL Przedstawiono wyniki badań budynków szkolnych w zakresie dotyczącym sezonowego zużycia ciepła Q do ich ogrzewania i mocy zamówionej q. Wyniki te są jedynie fragmentem znacznie szerszych badań i analiz cech budynków szkół mających wpływ na ich parametry cieplno-energetyczne, a tym samym na energochło[...]
EN The article presents the results of the research of the seasonal heat demand for heating Q and heat power q in the primary school buildings. This results are only a fragment of the results of the research whose aim was the analysis of the features of school buildings. The statistical research includ[...]
19
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 41-50
PL W latach 2000-2004 w gminie Psary przeprowadzono kompleksową termomodemizację obiektów szkolnych. Podstawę do przeprowadzenia termomodernizacji stanowiły wcześniej wykonane, w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, prace audytorskie w postaci analiz ograni[...]
EN A number of investments related to complex thermomodernization of school buildings has been done in years 2000-2004 in Psary commune. The base of these investments - auditing research was performed earlier by Central Mining Institute in Department of Energy Saving and Air Protection. This research c[...]
20
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2005 R. 36, nr 5 22--25
PL Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne odgrywają znaczącą rolę w charakterystyce energetycznej istniejących budynkach edukacyjnych. Ich ilościowa i jakościowa charakterystyka odbiega od podobnej charakterystyki w budynkach mieszkalnych. Wyniki analizy tych strat mogą być wykorzystane przy projekto[...]
EN The heat losses through external partitions play an essential part in forming the energetic characteristic of existing educational buildings. The quantitative and qualitative characteristics of these buildings differ considerably from similar ones in apartment buildings. The analysis results of thes[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last