Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  satysfakcja z pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Management Studies
2011 Vol. 4 7-14
PL Zapewnienie jakości w pierwszej kolejności opiera się na szczerym zaangażowaniu pracowników/menadżerów, ich oddaniu się pracy i odnoszeniu satysfakcji. Sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od umiejętności pracowników i ich chęci. Pierwszorzędnym celem zadowolenia z pracy jest bezbłędna real[...]
EN Job satisfaction is on the top of the important targets for an establishment which is in the process of total quality. Because, the provision of total quality, first of all, is based on the sincere commitment to work of the corporate employees/managers and being satisfied with their jobs; namely, do[...]
2
100%
Management
PL Artykuł analizuje zagadnienia związane z motywowaniem i poczyciem satysfakcji z pracy. Rozważania zawarte w artykule oparte są na wynikach badań empirycznych i analizach przypadków. Cytowane badania potwierdzają niedostatki w zakresie motywowania w przedsiebiorstwach polskich. Wskazują że praktyka m[...]
EN The paper analyses the concept of creating incentives and satisfaction of staff. The paper has been written on the basis of results of empirical research and case studies. Research quoted in the paper confirms some incentive and motivation-related deficiencies in Polish enterprises. They demonstrate[...]
3
100%
Management
PL Satysfakcja pracownicza z wykonywanej pracy stanowi istotny element wiążący się ze zdrowiem i zyskownością organizacji. Identyfikacja czynników zadowolenia i ich pomiar mogą wskazać gdzie niezbędne są działania doskonalące. Należy przy tym korzystać z trafnych i rzetelnych narzędzi pomiarowych. Arty[...]
EN Job satisfaction is closely associated with a healthy and profitable organization. Identification of satisfaction factors and their measurement in an organization can point to areas which reqiure improvement. However, this must be done using reliable and valid instruments. The article offers an inst[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 12 16-19
PL Ludzie w pracy spędzają przeciętnie prawie 2 tyś. godzin w roku. Stąd tak ważne jest, aby wykonywana praca była satysfakcjonująca. W przypadku pielęgniarek i pielęgniarzy problematyka satysfakcji i zadowolenia z pracy rozpatrywana w odniesieniu do motywacji czy zaangażowania pracowniczego, odgrywają[...]
EN People spend an average of almost 2 thousand hours a year at their workplaces. Hence, job satisfaction is important, especially in relation to nurses' motivation and commitment. So it requires attention from both management and employees. Recent changes in the labor market in Poland, including those[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1799--1802, CD
PL W artykule omówiono wyniki analizy osobistych preferencji pracowników kadry administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dotyczące poziomu satysfakcji ze świadczonej pracy. Skupiono się na ocenie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz klasyfikacji cz[...]
EN This article aims to present the results of the analysis of the personal preferences of the staff of the administrative staff of the administrative staff of the State Higher School. Pope John Paul II in Biala Podlaska on the level of satisfaction from the work performed. The focus was on the level o[...]
6
100%
Autex Research Journal
2013 Vol. 13, no. 4 104--109
EN Opening a factory overseas requires a large amount of capitals and technical experiences, and the number of native cadres expatriated overseas is also considerable. The relationships between Overseas Adaption and Job Satisfaction of expatriates are worth research and exploration. This study, therefo[...]
7
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
1999 Vol. 5, No. 3 395--416
EN One hundred and sixty-nine bank employees were investigated with the Orientation to Work Values Inventory by Seifert and Bergmann (values; Seifert & Bergmann, 1983), and the Work Description Inventory by Neuberger and Allerbeck (importance and satisfaction with work aspects, overall job satisfaction[...]
8
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
1999 Vol. 5, No. 4 485--511
EN The aim of the study is to answer whether 2 predominant values - achievement or social relations - and reactivity influence (a) the importance of work aspects, (b) satisfaction with them and overall job satisfaction, (c) connections between overall job satisfaction and satisfaction with work aspect[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 129 339--352
PL W artykule podjęto próbę identyfikacji interesariuszy oraz ich potrzeb i oczekiwań, a także w części empirycznej określenia roli satysfakcji z pracy pracownika w przedsiębiorstwie. Przedstawiono czynniki charakteryzujące satysfakcję i sposoby jej pomiaru, a następnie wyniki badania znaczenia trzech [...]
EN In this article an attempt at a determination of the role of enterprise worker’s job satisfaction in the enterprise has been made. The factors characterising satisfaction and the ways of its measurement and subsequently the results of the research on the meaning of the three selected factors were pr[...]
10
100%
LogForum
2019 Vol. 15, no. 3 425--436
PL Wstęp: Dynamiczna zmiana wymusiła na Politechnice Malezyjskiej skupienie się na jakości usług w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju zrównoważonego ekonomii kraju. Przegląd literatury naukowej dotyczącej jakości usług w szkolnictwie wyższym wskazuje, że prawidłowego wdrożenie modelu[...]
EN Background: Dynamic change has compelled Malaysian Polytechnics to embrace service quality to achieve competitive advantage and sustainability for nation economic development. Current literature in higher education service quality shows that appropriate implementation of HEdPERF in the organization [...]
11
84%
Świat Obrabiarek
PL Ostatnio wiele firm przeżywa problemy związane z rosnącą rotacją na stanowiskach specjalistycznych i wykonawczych. Pojawiają się także problemy z zaangażowaniem się pracowników w pracę. Jak odkryć przyczyny takiego stanu rzeczy, a następnie jak rozwiązać te problemy? Odpowiedzi mogą zapewnić badania[...]
12
84%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 11, No. 2 181--191
PL Celem tego badania jest analiza wpływu religijności zawierającej wiarę, zaangażowanie i wymiary zachowań wobec zaangażowania organizacyjnego, satysfakcji z pracy i indywidualnych osiągnięć. Badania przeprowadzono na pracownikach oświaty (wykładowcy) uczelni prywatnych i publicznych w mieście Yogyaka[...]
EN The objectives of this research to examine the influence of religiosity include belief, commitment and behavior dimensions towards organizational commitment, job satisfaction and personal performance. The research was conducted on education staff (lecturer) of private and public university in Yogyak[...]
13
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 3 267--280
EN A methodology was developed for diagnosing industrial work, which includes questionnaire, observation, measurements, data collection and statistical analysis. A survey was conducted to investigate the relationship between job satisfaction and factors that affect work design in 2 automotives manufact[...]
14
84%
Management
PL Przeprowadzono częściową metaanalizę w zakresie zależności pomiędzy satysfakcją z pracy, zaangażowaniem organizacyjnym oraz wydajnością pracy. Badania oparto na 54 wynikach badań. Potwierdzono korelacje pomiędzy satysfakcją z pracy oraz zaangażowaniem organizacyjnym i pomiędzy zaangażowaniem organiz[...]
EN The paper presents a partial meta-analysis. The examined variables were: job satisfaction, organizational commitment and job performance. The analysis was conducted on the basis of 54 research. The correlations between job satisfaction and organizational commitment and between organizational commitm[...]
15
84%
Logistyka
2015 nr 3 12638--1651, CD 1
PL Problem fluktuacji kadr staje się krytycznym zagadnieniem przed którym stoi branża hotelarska, niosąc za sobą poważne zagrożenie zarówno dla utrzymania wysokiej jakości usług, jak i dla satysfakcjonujących doświadczeń konsumpcji. W konsekwencji wysokiej rotacji doświadczonych kadr osłabiona zostaje [...]
EN The problem of staff turnover is becoming a critical issue in labor intensive industry as the hospitality; it is strongly associated with a threat to maintain a high quality of hotel services and is contributing to problems with providing satisfying service experience to hotel guests. Therefore the [...]
16
84%
Polish Journal of Management Studies
2016 Vol. 14, No. 1 206--213
PL W artykule dokonano analizy wpływu kompensacji, rozwoju zawodowego i wsparcia praca – rodzina na satysfakcję z pracy. Próbie poddano 175 pracowników zatrudnionych w bankach państwowych w Jember, Jawa Wschodnia, Indonezja. W celu sprawdzenia zaproponowanej hipotezy wykorzystana została wieloraka regr[...]
EN The objective of this study was to analyze the effect of compensation, career development, and work-family support on job satisfaction. The sample consisted of 175 employees working in state-owned banks in Jember Regency, East Java, Indonesia. Multiple linear regression was used to test the proposed[...]
17
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 106 207--216
PL Celem artykułu była diagnoza poziomu satysfakcji z pracy, etyki pracy oraz poczucia koherencji pracowników call center jednej z wiodących polskich firm ubezpieczeniowych oraz analiza związków pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Autorzy sprawdzili czy istnieją różnice w poziomie zmiennych między praco[...]
EN The purpose of this study was to diagnose the level of job satisfaction, work ethic and sense of coherence among call center employees one of the leading Polish insurance companies and analysis of relationships between variables. The authors examine whether there are differences in the variables bet[...]
18
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 105 227--240
PL Postawy pracowników, takie jak satysfakcja z pracy i ocena sprawiedliwości wynagrodzenia, zyskują coraz większe zainteresowanie wśród specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, jednak w polskiej literaturze wciąż brakuje empirycznych analiz, które opisywałyby ich związek z wysokością wynagrodzenia.[...]
EN Employees' attitudes such as job satisfaction and pay fairness are gaining notable interest among human resource management specialists, notwithstanding, there is a lack of empirical studies describing their relationship with pay level among Polish employees. Therefore, the main aim of this study wa[...]
19
84%
Polish Journal of Management Studies
2016 Vol. 13, No. 2 175--182
PL Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie i przeanalizowanie wzoru relacji zorientowania na cel, wymiany lider członek, satysfakcji z pracy i wydajności menedżera firmy przewozowej w Indonezji. W badaniu tym wzięło udział 140 menedżerów firmy przewozowej, zostali oni zbadani techniką celowego pobierania[...]
EN This study aims to examine and analyze the relationship pattern of goal orientation, leader member exchange, job satisfaction, and manager performance of a shipping company in Indonesia. This study uses 140 managers of a shipping company as the respondents with a purposive sampling technique. AMOS 2[...]
20
84%
Autex Research Journal
2013 Vol. 13, no. 4 118--121
EN The success of any organisation is dependent on how effectively it attracts recruits, and the manner in which it motivates and retains its workforce. To cope up with the current situations, managements must be flexible enough in dealing with their workforce and ensure loyalty in their employees. In [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last