Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  satysfakcja klienta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN Achieving consument satisfaction for provision of servis or buying goods is the effect of cooperating many, many factors. That factors have frequently subjective character and change all the times. It is necessary to remember that satisfaction as the emotional factor can hardly ever been examined wi[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 45 51-57
PL W artykule przedstawiono koncepcję marketingu wewnętrznego. Pokazano sposoby motywowania pracowników do pracy w celu osiągnięcia zadowolenia klienta zewnętrznego. Zwrócono uwagę na to, że o jakości obsługi klienta końcowego decydują wszyscy pracownicy, a nie tylko ci, którzy kontaktują się z nabywcą[...]
EN This paper presents conception of internal marketing. There were showed ways of motivating to work in aim of achievement of satisfaction external customer. It was attention turned that all workers decide about quality of final customer's service, not only these which contact with buyer directly.
3
100%
Problemy Jakości
4
100%
Problemy Jakości
EN The article sums up the results of surveys carried out in 2005 and covering 114 organisations. They showed that 85% of organisations follow a policy of on-going customer satisfaction surveys, while in 13.2 of them such surveys are only occasional. Only a single organisation declared they have never [...]
5
100%
Problemy Jakości
6
100%
Problemy Jakości
7
100%
Problemy Jakości
8
100%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 7 17--22
PL Badanie poziomu satysfakcji klienta jest już rutynowym działaniem prowadzonym przez wiele organizacji. Wiele urzędów, w tym urzędów gminy, realizuje takie badania w celu poprawy wewnętrznego funkcjonowania. Takie postępowanie umożliwia większe zainteresowanie mieszkańców urzędem gminy, jednocześnie [...]
EN The customer satisfaction survey is a routine activity conducted by many organizations. Many public offices, including the commune offices, implement such a study in order to improve the internal functioning. This enables greater interest in the commune offices and at the same time improves its publ[...]
9
100%
Problemy Jakości
2005 R. 37, nr 4 18--21
PL Marka zapewnia nabywcy wsparcie w procesie zakupu nie tylko poprzez dostarczanie określonych informacji o produkcie, ale zwłaszcza poprzez redukcję ryzyka.
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2005 Nr 40 90-109
PL W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem przez przedsiębiorstwa orientacji jakościowej oraz marketingowej w ostatnich latach wzrosło znaczenie satysfakcji klienta i zainteresowanie tą problematyką. Ponieważ utrzymanie dotychczasowych klientów jest dużo mniej kosztowne niż pozyskiwanie nowych, [...]
EN As a result of a fact that enterprises morę and morę often have been using ąuality and marketing orientation in past few years, a significance of customers' satisfaction and con-cern in this issue has grown. Sińce maintaining a hitherto customers is much less expensive than gaining new ones, money i[...]
11
100%
Problemy Jakości
12
100%
Problemy Jakości
PL Metoda servqual i wyniki badań dotyczące satysfakcji pacjentów lekarzy rodzinnych i lekarzy stomatologów.
EN Change on market of wholesome services inflict, that managers of wholesome office reach for instruments of satisfaction's measurement - servqual, to better administer service of patients-customers. The article shows results of the guestionnaire carried out among 65 customers of family doctor and 62 [...]
13
100%
Maszyny Górnicze
PL Występujące na rynku wyroby i usługi stają się coraz bardziej podobne pod względem jakości materiałów, technologii, a nawet ceny, stąd też elementy te przestają odgrywać decydującą rolę w"grze rynkowej" Czynnikiem, decydującym o konkurowaniu z innymi firmami są relacje z klientami budowane poprzez w[...]
EN Products and services, which are present on the market, become more and more similar to each other as regards quality of materials, technologies and even price. That is why they do not play a key role in the "market competition" Relationships among the customers, which are built by a proper system o[...]
14
88%
Problemy Jakości
EN Many authors identifies service quality with satisfaction perceived by customers. However, that issues are not identical. Therefore, this paper presents differences and mutual relations among these two categories. In case of analysis of mutual nature of relationship between the service quality and c[...]
15
88%
Problemy Jakości
16
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 8 16--18
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 54 69--79
PL Celem artykułu było zaproponowanie metody badań użyteczności zasobów niematerialnych oraz przedstawienie wyników badań w tym zakresie dla wyróżnionego, bardzo ważnego obszaru działalności przedsiębiorstwa : pozyskiwania i utrzymywania klientów. Z badań wynika, że największą użyteczność z grupy zasob[...]
EN The aim of this article is to propose a method of usability testing of intangible resources and present the results of research in very important area of the business: acquiring and maintaining customers. The research shows that the greatest usability of a group of intangible resources in the invest[...]
18
75%
Management
PL Niniejszy artykuł jest próbą rozpoznania problematyki dotyczącej pomiarów satysfakcji obywateli ze świadczonych usług wśród urzędów biorących udział w konkursie Polskiej Nagrody Jakości. Rezultaty badań empirycznych pozwoliły na sformułowanie konkluzji dotyczących metod pomiaru satysfakcji klienta w[...]
EN The following article is a trial to get to know the problem concerning the survey on citizens' satisfaction from the rendered services among the offices taking part in the contest of the Polish Quality Prize. The results of the empirical research have enabled us to draw conclusions touching the matt[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 53 19-27
PL W gospodarce wolnorynkowej mechanizmy rynkowe skłaniają menedżerów wielu przedsiębiorstw do skupiania uwagi na jakości. W artykule przedstawiono sposób dążenia organizacji do konkurencyjnego i ekonomicznego funkcjonowania. Opisano wymagania systemu zarządzania jakością w zakresie działań związanych [...]
EN Nowadays economic situation and economy mechanisms make managers focus on quality. The mail goal of this paper is to present haw modern organization is trying to meet competitive and economic objectives. Requirements of quality management system connected with customer service are given and the exam[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 299-311
PL Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymuszają strategiczną rynkową reorganizację przedsiębiorstwa, w której dominujące znaczenie ma budowa wartości przedsiębiorstwa poprzez tworzenie wartości dla klienta. Kluczem do wskazanych zmian jest dążenie do minimalizacji kosztów satys[...]
EN The changes in the environment of contemporary companies stimulate a company market reorganization, where building the company value by creating a value for the customer is of key importance. The key to introducing the above-mentioned changes is keeping the customer satisfied. There is a strict dep[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last