Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 129
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samolot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W badaniach geologicznych Ziemi oraz w wykrywaniu obiektów ferromagnetycznych znajdujących się w wodzie lub w ziemi stosowane są m.in. systemy magnetometryczne zainstalowane na śmigłowcach lub samolotach. W systemach tych stosowane są magnetometry pompowane optycznie oraz SQUID. Pomiary pola magnety[...]
EN The magnetic systems installed in the planes and helicopters are also applied in the geological research of the Earth and in the detection of the ferromagnetic objects found underwater and underground. The optically pumped and SQIUD magnetometers are used in these magnetic systems. Measurement of th[...]
2
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono procedurę projektowania lekkiego samolotu wielozadaniowego działającego w otoczeniu innych typów samolotu. Omawiając złożoność zadania projektowego pokazano założenia i uproszczenia w stosunku do dokładniejszych, ale bardziej pracochłonnych i wymagających szczegółowych infor[...]
EN This paper describes the procedure of project calculation for light multi-purpose airplane working in surroundings of other airplane types. Considering complexity of the project task, assumptions and simplifications are shown in reference to more accurate procedures, which are more labor-consuming a[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 6 119-126
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń aeroelastycznycb samolotu pasażerskiego dokonanych zużyciem autorskiego oprogramowania. Pokazano rezultaty badań dla przypadków stacjonarnego i niestacjonarnego w warunkach lotu na wysokości 10 500 m. Przedstawiono również mechanizm powstawania i rozprzestrzenia[...]
EN In this paper results of aeroelastic calculaiions arę presented. Computations has been prepared using own numerical tool. Results in case of steady and unsteady research at altitude 10 500 me-ters arę shown. Also, source of undamped vibrations is presented.
4
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 4 19-21
5
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 63-82
PL W pracy przedstawiono opis dynamiki lotu samolotu z uwzględnieniem ruchu postępowego i obrotowego oraz aerodynamiki. Wskazano na nieliniowości tkwiące w równaniach dynamiki ciała sztywnego, jak i w aerodynamice samolotu. Następnie zdefiniowano warunki wyważania, a więc sposób określania ustalonego s[...]
EN In the paper the dynamics flight aircraft description is presented, including translatory and rotational movement with aerodynamics. The presence of nonlinearities in the rigid body dynamic equations and aircraft aerodynamic is introduced. Next a steadystate flight conditions are determined by solvi[...]
6
100%
Silniki Spalinowe
2005 R. 44, nr 1 50--53
PL Współcześnie lądowe środki transportu uwzględniające lokomotywy spalinowe, samochody ciężarowe oraz samochody osobowe są napędzane silnikami o zapłonie samoczynnym. Silniki te znajdują zastosowanie do napędu statków i samolotów. W artykule przedstawiono historię rozwoju silników wysokoprężnych stoso[...]
EN Contemporary land transportation including locomotives, trucks, buses, coaches as well as passenger cars are propelled with a diesel engine. Diesel engines are widely applied in marine transportation and aviation. The article is a presentation of the history of development of aviation engines and a [...]
7
100%
Transport Problems
PL Niniejsza praca ocenia możliwość realizowania nowego systemu ATM zarządzania ruchem powietrznym organizowanego w ramach Functional Airspace Block Central Europe (FAB CE) (Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej Europy Centralnej) i określa wprowadzenie scenariuszy, które zostały zaproponowane prze[...]
EN This paper evaluates feasibility of the new Air Traffic Management (ATM) organisation in Functional Airspace Block Central Europe (FAB CE) and specifies the implementation scenarios that are proposed by Central European Air Traffic Services Coordination Group (CEATS CG). The paper elaborates element[...]
8
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dynamikę fotela katapultowego o nazwie SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Scharakteryzowano fotel katapultowy i zasadę jego działania. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy obiektu przy wykorzystaniu programu MATLAB - Simulink i przeprowadzono s[...]
EN A dynamics of motion of an ejection seat of the jet training-combat aircraft TS-11 "Iskra" was considered. The ejection seat of the name SK and its working principle was described. The mathematical model was presented and computer model was simulated by the use of a MATLAB - Simulink software.
9
88%
Logistyka
PL W opracowaniu przedstawiono krótką charakterystykę pokładowych systemów diagnostycznych samolotu CASA C-295 i systemu informatycznego umożliwiającego archiwizowanie i analizę sygnałów zarejestrowanych w tych systemach. Omówiono zasady wprowadzania i weryfikacji danych oraz możliwości ich wykorzystan[...]
EN The author presents short profiles of on-board diagnostic systems of the CASA C-295 and a computer system that enables archiving and analyses of signals recorded in these systems. Discussed are principles that underlie data collection and verification, and capabilities to use the data for continuous[...]
10
88%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 83-105
PL Artykuł dotyczy syntezy sterowania ruchem modelu samolotu w przestrzeni 3D metodą kontrakcji dynamicznej DCM (ang. Dynamie Contraction Method). W pracy przedstawiono opis metody, zaprezentowano zadanie sterowania oraz przedstawiono etapy projektowania regulatorów dla przykładowego modelu samolotu kl[...]
EN In the paper the synthesis of a spatial movement control of aircraft model based on the Dynamic Contraction Method is presented. The description of DCM method was included, and the control task was introduced with the stages of regulators design for the exemplary F-16 aircraft model. The difficultie[...]
11
88%
Recykling
2012 nr 2 26--29
PL Producenci statków powietrznych, mimo że od momentu sprzedaży swoich produktów nie są już ich właścicielami, to wciąż postrzegani są jako ci, którzy w znaczącym stopniu mają wpływ na degradację środowiska naturalnego. Każdy specjalista od marketingu doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że taka opini[...]
12
88%
Archives of Transport
PL Lotniczy cykl eksploatacyjny jest to uporządkowany zbiór przebiegów lotu oraz przebiegów obsługiwania wyznaczony przez cele eksploatacji samolotu. Rotacja samolotu jest to operacja następujących po sobie przebiegów wykonywanych tym samym samolotem niezależnie od oznaczenia rejsu. Zagadnienie wyznacz[...]
EN The airplane exploitation cycle is defined as an ordered set of flight and maintenance operations determined by the exploitation objectives. The airplane rotation is a sequence of consecutive legs, irrespective of their flight number, flown by an airplane. The airplane rotation problem is in fact a [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 101-108
PL W pracy przedstawiono rekurencyjne metody identyfikacji nieznanych parametrów. Prezentowane metody tj. metoda filtracji nieliniowej (FN) oraz estymacji-przed-modelowaniem (EPM) zostały zaproponowane jako metody umożliwiające przeprowadzenie identyfikacji ,.on-line" charakterystyk aerodynamicznych sa[...]
EN In the paper is presented a recunent method of unknown parameters identification, Both presented methods i.e. non-linear filtering and estimation before modelling were proposed to carry out of the aerodynamic characteristics "on-line" identification.
14
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 109-116
PL W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów numerycznych identyfikacji charakterystyk aerodynaniiicznych obiektu latającego przy wykorzystaniu metody fihracji nieliniowej (FN). Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników przedstawionych w formie graficznej.
EN The paper presents a result of a numerical test of the non-linear filtering method of unknown parameter identification. Identification of the aerodynamic characteristics of flying object was carring out from numerical simulation. Results are discussed and presented on the diagrams.
15
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystyki masowe fotela katapultowego SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Opisano fotel katapultowy i podstawy jego działania. Opracowano model komputerowy 3D obiektu i uzyskano wyniki dotyczące momentów bezwładności i dewiacji fotela katapultowego,[...]
EN In the paper the mass characteristics of the ejection seat-pilot system is presented. The ejection seat and its working principle are described. The calculations have been carried for a seat of the jet training-combat aircraft TS-11 "Iskra". The interia matrix and principal moments of the seat are d[...]
16
75%
Logistyka
PL Przedmiotem analizy jest tor odrzutowego statku powietrznego w locie wznoszącym w układzie symetrycznym. Przeanalizowano lot wznoszący z najbardziej stromy, najszybszy oraz lot wznoszący bez pracującego silnika. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy przy wykorzystaniu programu MATLAB - Simu[...]
EN A track of the climbing flight in two dimensional coordinate was considered. Steady rate of climb and the quickest climb was calculated. The mathematical model was presented and computer model was simulated by the use of a MATLAB - Simulink software.
17
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystyki aerodynamiczne samolotu odrzutowego TS-11 Iskra. Na ich podstawie wyznaczono prędkość przeciągnięcia, minimalną i maksymalną lotu poziomego w różnych konfiguracjach. Opracowano diagram osiągów samolotu w zakręcie oraz diagram możliwości lotnych statku powietr[...]
EN A dynamics characteristics of the jet training-combat aircraft was described. The minimal, maximal and speed of pulling in horizontal flight in different configurations were considered. The diagrams of performances the aircraft was draw up.
18
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Celem opracowania jest wykorzystanie istniejących lotnisk i lądowisk dla Systemu Transportu Małymi Samolotami na terenie Polski. Najważniejszym z elementów jest wybór odpowiednich lokalizacji lotnisk z sieci już istniejących lotnisk i lądowisk. Wybór ten musi uwzględniać wszystkie aspekty związane z[...]
EN The purpose of this paper is to investigate possible usage of existing airports and aerodromes for Small Aircraft Transport System on territory of Poland. Most important is to select proper location of airports from the network of already existing aerodromes and landing strips. The selection must be[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 273-280
PL W pracy przedstawiono model fizyczny i matematyczny dynamiki sterowanego samolotu w manewrze, po wystąpieniu niesymetrycznego obciążenia masowego, aerodynamicznego i od impulsu silnika rakietowego w chwili odpalenia startującej rakiety. Siły aerodynamiczne działające na rakietę oddziaływają na samol[...]
EN The paper presents a mathematical and physical model of dynamical behavior of a maneuvering aircraft under control after the non-symmetrical loadings due to: mass distribution, aerorynamics and rocket-engire impulse have appeared. In case when only one rocket has been launched from under the aircraf[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 111-116
PL Teoria układów dynamicznych pozwala na globalną analizę rozwiązań nieliniowego układu równań różniczkowych. Pierwszym krokiem tej analizy jest ocena stateczności stanów ustalonych. Stany ustalone są wyznaczane poprzez przyrównanie do zera pochodnych i rozwiązaniu układu równań algebraicznych. Twierd[...]
EN Investigations of post-stall manoeuvres dynamics show the necessity of automation of aircraft and engines control during post-stall manoeuvres, and the necessity of special control system operational modes. This paper describes the implementation of continuation methods and bifurcation analysis in t[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last