Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochody ciężarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono wybrane wyniki badań modelowych stateczności i kierowalności samochodu ciężarowego średniej ładowności, wyposażonego w klasyczne nadwozie skrzyniowe lub w nadwozie furgonowe. Rozważono przypadki samochodu nieobciążonego oraz z obciążeniem dopuszczalnym. Dodatkowo uwzględnio[...]
EN The paper shows some results of numerical study of the truck stability and steerability. The model truck is equipped with standard open load-carrying body or forgon type body. Fully loaded truck and the truck without load was investigated. Also the different position of the load was considered. The [...]
2
63%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 103-112
PL W pracy zostały przedstawione wyniki rekonstrukcji prędkości początkowej i drogi hamowania samochodu ciężarowego kategorii N3. Parametry te zostały wyznaczone na podstawie danych zgromadzonych podczas prób drogowych. Porównano je z wynikami uzyskanymi na pod.stawie symulowanych zapisów ,,czarnych sk[...]
EN In this paper there have been compared the 'reconstruction' calculation of initial velocity and braking distance carried out on the basis of data from experimental tests of N3 class truck with results which can be obtained from two kinds of 'black boxes': ADR1 - measuring six kinematic parameters an[...]
3
63%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
4
51%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 1 31-40
PL W artykule przedstawiono próbę zastosowania zastępczego jednostkowego zużycia paliwa do oceny ekonomiczności pracy silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych. Przedsta.wiono wyniki dotychczasowych badan oraz propozycję wykorzystania charakterystyki gęstości czasowej silnika dla określenia wartoś[...]
EN The paper presents definitions of the basic operational properties of traction engines. On the basis of Scania lorries the method of proceeding at adaptation of engine of a high carrying capacity lorry to the needs of operational tasks has been discussed. The method of determination of a minimum val[...]
5
51%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Artykuł prezentuje wykorzystanie i weryfikację rosnących możliwości oceny parametrów eksploatacyjnych samochodów ciężarowych uzyskiwanych z systemów pokładowych. Tego typu systemy są już powszechnie stosowane, jednak ich szczegółowe funkcje i możliwości nie są w pełni wykorzystywane w zarządzaniu tr[...]
EN Paper presents verification and utilization of data obtained from automotive on-board systems. Those systems are widespread, however their detailed functions and possibilities are not effectively utilized in the road transport management. Authors focused on the parameters connected with costs. There[...]
6
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 2/49 5-20
PL Praca dotyczy badań zwrotnosci dwuosiowego samochodu ciężarowego. Jej celem było sprawdzenie jak duży wpływ na wartość promienia skrętu ma asymetryczne działanie układu hamulcowego i napędowego. Zastosowano metodę badań modelowych. Wykorzystano zweryfikowany eksperymentalnie program symulacyjny. Otr[...]
EN The paper deals with biaxial truck manoeuvreability during motion on flat horizontal rigid road surface. a concept of asymmetrical braking and propulsion forces application was examined for reducing tuning radius. experimentally verified simulation model was used as a tool of investigation. Simulat[...]
7
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie poddano analizie manewry w trakcie ruchu samochodu oraz związane z nimi potrzeby zapewnienia widoczności (z miejsca kierującego) obszarów otaczających pojazd. Przedstawiono rozważania dotyczące tego, które obszary powinny być niezbędnie widoczne z miejsca kierującego pojazdem. Jednocześn[...]
EN The report subjected analysis of maneuvers executed in track during movement of a car and connected with them needs of assurance of visibility (right away directive) the circumjacent the vehicle areas. Introduced considerations relating areas that should be indispensably visible right away directive[...]
8
51%
Drogownictwo
2003 nr 6 167-174
PL Autor w sposób bardzo czytelny przedstawił różnice w przepisach dopuszczających pojazdy ciężarowe do ruchu po drogach w Polsce i w Unii Europejskiej.
9
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 109-118
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu hamowania samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie przeciwblokujące ABS. Analizie poddano zmiany obciążeń dynamicznych zawieszenia i nadwozia pojazdu, wymuszonych pulsacją momentu hamującego. Zarejestrowane przebiegi porównano z analo[...]
10
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 4/43 5-15
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu hamowania samochodu ciężarowego. Analizie poddano przebiegi sił w układzie jezdnym samochodu i ich związek z procesem hamowania. Szczególną uwagę zwrócono na oddziaływanie tarcia suchego w zawieszeniu kół na drgania nadwozia podczas hamowania.[...]
EN Results of investigations of truck vehicle braking process are presented in the paper.Oscillations forces zcting in car road wheels system and their alliance with braking process are analysed. Especially influence of a dry friction in truck suspension on body vibrations during breaking are carried o[...]
11
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 7-19
PL Praca przedstawia wyniki badań symulacyjnych hamowania samochodu ciężarowego w ruchu prostoliniowym. Dokonano oceny wpływu zmiany położenia środka masy pojazdu, wywołanej różnym usytuowaniem ładunku użytecznego, na skuteczność działania hamulców. Przeprowadzono badania modelowe, w których uwzględni[...]
EN The paper presents results of straight-line braking simulation tests. A strongly non-linear simulation model has been used. The tests were performed for data describing biaxial truck and dry, wet and icy road pavement. The position of payload CG in vertical as well in horizontal direction has been c[...]
12
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 119-129
PL W pracy przedstawiono wyniki badań obciążeń dynamicznych koła samochodu ciężarowego podczas hamowania. Badania prowadzono z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej jednoosiowej przyczepy dynamometrycznej, której koła toczyły się po powierzchni dwóch bębnów o średnicy 2 m. Przygotowany układ pomiarow[...]
EN Results of investigations of lorry`s wheel dynamic loads while braking were presented in the paper. Investigations were carried out using special uniaxial dynamometer trailer that wheels were rolled on surface of 2m diameter two drums. Prepared trailer`s measuring system among other things was used [...]
13
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 83-92
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dynamiki hamowania koła samochodu ciężarowego z ogumieniem 255/70R22,5. Podczas badań zadawano krótkotrwałe przebiegi momentu tarcia w hamulcu i obserwowano procesy zachodzące przy narastaniu, a następnie przy zmniejszaniu ciśnienia w siłowniku hamulca. Praca zawie[...]
EN In this work one introduced results of investigations of dynamics of applying og the brake of wheel of truck with tires 255/70R22,5. During investigations one gave of short duration courses of friction moment in brake and one observed processes reaching at rise, then and fall pressure in servo brake[...]
14
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 69-81
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu krótkotrwałego hamowania koła samochodu ciężarowego. Do badań wykorzystano przyczepę dynamometryczną, której koła są toczone po powierzchni stanowiska dwubębnowego. Zmienny przebieg momentu tarcia w hamulcu tarczowym uzyskiwano przez sterowanie przepływem p[...]
EN The research results of truck wheel short time braking are presented in this paper. Wheels of the dynamometric trailer, was rolled on two drums facility surface. Changes in value of friction moment in wheel brake was assigned by steering of air flow in brake clamp courses of air flow in brake clamp.[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została problematyka dotycząca właściwości ruchowych samochodu ciężarowego z silnikiem zasilanym paliwami pochodzenia roślinnego i ich mieszaninami z olejem napędowym. Analizę przeprowadzono na podstawie badań symulacyjnych właściwości trakcyjnych samochodu Star 1142 z silnikiem [...]
EN The article discusses the issues concerning the properties of motor vehicle with an engine powered by fuels of vegetable origin and their blends with diesel. The analysis was based on simulation research car features traction-engine Star 1142 359th.
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W dniach 20-21 maja 2010 r. w Sosnowcu firma Centrum Edukacji Zawodowej CARGO zaprezentowała pierwszy w Polsce mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem F12HF-3/A88-NR. Symulator przeznaczony jest do kształcenia kursantów w zakresie jazdy w warunkach specjalnych, w ramach kwalifikacj[...]
17
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2004 z. 3/54 61--70
PL W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań laboratoryjnych kilku typów ogumienia w aspekcie ich odporności na znoszenie boczne. Na podstawie wyników badań dokonano oceny możliwości przenoszenia siły bocznej przez koła osi jezdnej samochodu w ruchu krzywoliniowym. Wykazano, że zastosowanie nowy[...]
EN Comparitive research results of few truck tire types, in aspect of cornering resistance, are presented in this paper. Based on research results, the evaluation of side force transmission ability by one car riding axle during nonlinear motion were done. There are shown that application of new tire co[...]
18
44%
Logistyka
PL Zastosowanie elektrycznego układu kierowniczego do sterowania samochodem ciężarowym daje nowe możliwości wpływania na pożądany i bezpieczny tor ruchu samochodu w chwili zaistnienia krytycznej sytuacji drogowej. Analiza możliwości wykorzystania elektrycznego układu kierowniczego do poprawy własności [...]
EN Application of an electric steering system in a truck gives new opportunities to obtain desirable and safe motion course under critical road conditions. Analysis of the opportunity to take advantage of the steering system for improvement of truck driving properties will be carried out on the basis o[...]
19
44%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Artykuł obejmuje tematyką charakterystykę systemów bezpieczeństwa montowanych w pojazdach ciężarowych poprawiających bezpieczeństwo samego kierowcy jak i innych uczestników ruchu. Krótko je scharakteryzowano. Wskazano najczęstsze przyczyny powstawania wypadków z udziałem pojazdów samochodowych. Opra[...]
EN This article presents the characteristic of truck safety systems improving driver safety as well as safety of other participants of traffic. Paper presents most important reasons of accidents involving vehicles. Results of questionnaire created and carried among random chosen group of driver are pre[...]
20
44%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 1/44 49-64
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji manewru prostoliniowego hamowania nieobciążonego samochodu ciężarowego średniej ładowności. Przednie koła samochodu były hamowane stałym momentem hamującym przyjmującym w kolejnych próbach różne wartości, jak również momentem zmennym oscylującym wokół zadanych [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last