Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochód ciężarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 45-50
PL Przedstawiono rozwiązanie zadania kształtowania ramy nośnej samochodu, które uzyskano metodą statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń /SDNPN/, zakładającą warunek wyrównanego wytężenia w stanie granicznym.
EN This paper presents the solution of shape design of the truck frame which was achieved with the method of statically admissible discontinuous stress fields /SADSF/, assuming unifrom effort in limit state as the shape criterion.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 312-317
PL W artykule przedstawiono zagrożenia dla środowiska naturalnego powodowane przez ciągle rosnący ruch samochodów ciężarowych w obrębie aglomeracji miejskich i poza ich granicami. Dynamiczny rozwój wielu gałęzi przemysłu oraz konieczność przemieszczania znacznych mas towarów oraz ludzi powoduje wzrost [...]
EN Paper presents natural environment by continuously within agglomeration city cause growing movement (traffic) truck and affectation of their borders. Dynamic development many branch of industry and necessity of relocation of mass of considerable commodity and incrementation of amount of center of tr[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
4
100%
Przegląd Budowlany
5
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę emisyjności samochodu ciężarowego (dystrybucyjnego) o dmc 12 000 kg. Badania emisji szkodliwych składników spalin wykonano w rzeczywistych warunkach eksploatacji w aglomeracji poznańskiej. Do badań wykorzystano mobilny przyrząd SEMTECH DS oraz mobilny analizator AVL [...]
EN The paper presents the analysis of the emission level from a heavy-duty truck of the GVW of 12 000 kg. The exhaust emission tests were performed under actual traffic conditions in the area of Poznań. For the tests a portable exhaust emission analyzers SEMTECH DS and AVL Micro Soot Sensor were used. [...]
6
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 2 22--23
PL Napędy hydrauliczne odgrywają istotną rolę w procesie przekształcania nowoczesnych samochodów ciężarowych z pasywnych pojazdów przewożących ładunki w urządzenia aktywnie uczestniczące w łańcuchu dostaw. Napędy hydrauliczne wspomagają załadunek i rozładunek pojazdów, a ponadto w pojazdach specjalizow[...]
7
75%
Drogownictwo
2007 nr 9 281-286
PL Obliczenia konstrukcji nawierzchni wykazały, że wpływ ciśnienia kontaktowego opon pojazdów na trwałość nawierzchni jest istotny. Wartości ciśnienia kontaktowego przyjmowane obecnie do projektowania nawierzchni są zbyt małe i powinny być zwiększone. Ciśnienie to zależy od wielu czynników, w tym od ro[...]
EN Calculations of pavement structure has shown that influence of contact pressure of vehicle tires on pavement durability is significant. Values of contact pressure presently used for pavement design are two low and they should be increased. The pressure depends on many factors including tire type, ve[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 3 1836--1843
PL W artykule opisano awarię mechanizmu wywrotu i elementów układu napędowego samochodu ciężarowego Star 1142. Dokonano analizy powstałych uszkodzeń na podstawie których określono mechanizm powstania uszkodzeń podzespołów samochodu ciężarowego.
EN This paper describes the failure mechanism of the lift system and drivetrain components in truck Star 1142. An analysis of the damage incurred was made, based on which the mechanism of damage of truck components were verified.
9
75%
Logistyka
2014 nr 3 3276--3289
PL Zasadniczym celem referatu jest przedstawienie historycznych oraz istniejących uwarunkowań wdrażania systemów tramwaju towarowego oraz możliwości dalszego ich rozwoju. Omówiono warunki dotyczące współczesnego transportu towarów w obszarze miasta, głównie za pomocą samochodów ciężarowych. Taki transp[...]
EN The main objective of this paper is to present historical and existing conditions of implementation of current freight tram systems and possibilities of their further development. The paper depicts their present state regarding freight transport - mainly heavy goods transport - in urban areas. This [...]
10
75%
Transport Samochodowy
2008 z. 3 5--15
PL Światowy park samochodów ciężarowych o średnich i dużych ładownościach. Przewozy i praca przewozowa transportu samochodowego oraz ich udział w globalnych przewozach transportu lądowego w ponad 20 krajach o najwyższym wolumenie przewozów. Wielkość i struktura geograficzna światowej produkcji samochod[...]
EN Global fleet of lorries with medium and large load capacities. Transport and motor transport volumes as well as their share in the global land transport in more than 20 top-volume countries. Size and geographical structure of the global production of lorries. Scale of liquid fuels consumption in fre[...]
11
75%
Transport Samochodowy
2007 z. 2 33--51
PL W artykule przedstawiono wybrane sposoby ograniczania emisji substancji szkodliwych spalin z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg dla spełnienia wymagań przepisów EURO 4 i EURO 5. Artykuł prezentuje w szczególności informacje na temat obniżania emisji NOX i cząstek stałych PM. W[...]
EN The paper includes selected ways of reduce harmful substances of exhaust gases front vehicles with gross weight over 3500 kg for performance of limits EURO 4 and EURO 5. Paper presents in particularly information about reduction of NOX and PM emission. There are present using nonconventional fuel an[...]
12
75%
Transport Samochodowy
2007 z. 4 15--27
PL Wariantowa prognoza do 2020 r. zapotrzebowania benzyn, olejów napędowych, LPG, CNG oraz prognoza emisji CO2, CO, NMVOC, NOX, PM przez zarejestrowane w Polsce samochody ciężarowe wg wyspecyfikowanych kategorii.
EN Alternative forecast, up to the year 2020, of demand for petrol, diesel oils, LPG, CNG and forecasted emissions of CO2, CO, NMVOC, NOX, PM by trucks registered in Poland, according to specified categories.
13
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 453--458
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu ciężarowego klasy średniej w warunkach rzeczywistej eksploatacji w zależności od sposobu jego rozpędzania. Na podstawie pozyskanych danych pomiarowych dokonano oceny rozpędzania pojazdu uwzględniając minimalną emisję dwutlenku w[...]
EN The paper presents the results of the investigations into the relation of the exhaust emissions of a heavy-duty vehicle under actual operating conditions and its acceleration. Based on the obtained measurement data an evaluation of the vehicle acceleration was performed taking into account the minim[...]
14
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu ciężarowego klasy średniej w warunkach rzeczywistej eksploatacji w zależności od sposobu jego rozpędzania. Na podstawie pozyskanych danych pomiarowych dokonano oceny rozpędzania pojazdu uwzględniając minimalną emisję substancji [...]
EN The paper presents the results of the investigations into the relation of the exhaust emissions of a heavy-duty vehicle under actual operating conditions and its acceleration. Based on the obtained measurement data an evaluation of the vehicle acceleration was performed taking into account the minim[...]
15
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 3 114--118
PL Przedstawiono i omówiono układ do ciągłej rejestracji obciążeń pojazdu eksploatowanego na różnego rodzaju nawierzchniach. Zastosowano czujniki tensometryczne, którymi mierzono poziom odkształceń ustroju nośnego pojazdu, oraz czujniki linkowe do pomiaru przemieszczeń. Pomiar przemieszczeń względnych [...]
EN In the paper presented the continuous measure system for registering the loads of vehicle on various road surfaces. In this case the electric resistant wire strain gauges were used to measure the level of deformation of car load carrying structure. For displacement measure the wire sensor were used.[...]
16
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 305--314, CD
PL W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania modułowego systemu pomiarowego przeznaczonego do badania właściwości jezdnych samochodów ciężarowych dedykowanego głównie do testowania pojazdów pożarniczych charakteryzujących się wysoko położonym środkiem masy. Modułowy system składa się z konf[...]
EN The article presents the concept of the modular system for testing the driving properties of the fire trucks that are characterised with high centre of mass. The system consists of the set of sensors for measuring the driving parameters on the move, electronic system for control and measurement and [...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 270-275
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji właściwości trakcyjnych samochodu ciężarowego dla różnych wartości przełożenia całkowitego w układzie napędowym. Symulacji dokonano na przykładzie samochodu ciężarowego Jelcz 317 z silnikiem SW-680. Przedstawiono również charakterystyki zużycia paliwa przez [...]
EN The paper presents results of simulations of traction properties of truck for different values of the ratio of the total propulsion system. Simulation was done on the example of a truck engine Jelcz 317 SW-680. Also presents the characteristics of a car's fuel consumption for the full and partial lo[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 833--836, CD
PL W artykule przedstawiono analizę układów zasilania, stosowanych w pojazdach użytkowych. Usystematyzowano wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w tych układach, jakie pojawiały się wraz ze wzrostem wymagań, jakie stawiane były przez normy ekologiczne oraz użytkowników tych pojazdów.
EN The article presents an analysis of the fuel systems for vehicles. It systematizes the knowledge of the technologies used which appeared with increasing demands placed by ecological standards and the users of those vehicles.
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 297-304
PL W referacie przedstawiono wyniki badań widoczności do przodu w przypadku dużych samochodów ciężarowych na przykładzie Renault Magnum i Volvo FM 12. Przedstawiono także przykłady zagrożenia innych uczestników ruchu drogowego podczas ruszania do przodu, na skutek ograniczenia widoczności przed samocho[...]
EN The paper shows the research results of forward visibility in the case of great heavy trucks on the example of Renault Magnum and Volvo FM 12. It gives some examples of a menace to other traffic participants in the process of forward start moving motion as a result of confined forward and sidecar [...]
20
75%
Transport Samochodowy
2011 z. 1 43--62
PL Prezentowane wyniki badania liczebności i struktury parku samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, według marek i wieku stanowią kontynuację badań prowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Badaniem objęto krajowy park pojazdów ciężarowych zarej[...]
EN The results of investigating numbers and structure of the trucks and semi-trailer tractors fleet, according to the makes and age represent continuation of the studies conducted at the Motor Transport Institute since the beginning of the 90-th last century. The studies covered domestic fleet of the f[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last