Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  salt chamber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2019 T. 24, nr 3 216--220
PL W pracy zaprezentowano wybrane aspekty badań pokryć antykorozyjnych elementów maszyn. Omówiono komorę solną, która jest wykorzystywana w metodzie sprawdzania pokryć antykorozyjnych. W komorze rozpylony został chlorek sodu. Jego zadaniem jest pokazanie, która powłoka spełnia wymagania oraz która powi[...]
EN The paper presents selected aspects of testing corrosion protection of machine elements. The salt chamber is discussed, which is used in the method of checking anti-corrosion coatings. Sodium chloride was sprayed into the chamber. His task is to show which coating meets the requirements and which sh[...]
2
84%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 4 166--173
PL Mobilny charakter pracy ambulansu, jak również stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych sprzyjają zjawisku korozji i adhezji drobnoustrojów na powierzchniach abiotycznych. Powłoki cynkowe wykazują właściwości hamujące narastanie bakterii. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej el[...]
EN The mobile character of the ambulance functioning, as well as applying strong disinfectants support the phenomenon of the corrosion and the adhesion of micro-organisms on the abiotic surfaces. Zinc-plated coatings demonstrate properties suppressing bacterium growing. The presented paper describes re[...]
3
84%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 4 143-147
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia właściwości antykorozyjnych galwanicznych powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym. Badania odporności korozyjnej tych powłok przeprowadzono w komorze solnej metodą NSS (neutral salt spray). Na ich podstawie stwierdzono, że spośród ba[...]
EN The results of investigations applying to determination the anticorrosion properties of galvanic zinc-cobalt alloy coatings on steel substrate are presented in this paper. The corrosion resistance studies of the coatings were carried out in salt chamber by NNS (neutral salt spray) method. On the bas[...]
4
84%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 4 129--135
PL W badaniach porównawczych przedstawionych w pracy zastosowano cztery metody oceny odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227), testu w komorze klimatycznej (VDA 621-415), testu Kesterni[...]
EN This paper presents corrosion resistance of construction elements covered with different metallic (zinc) protective coatings. The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683). All samples with the Zn coating were [...]
5
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 4 162--163
PL Zbadano efektywność metody napylania elektrostatycznego oraz wpływ rodzaju podłoża metalowego na właściwości ochronne powłok z farb proszkowych: poliestrowej i poliestrowo-epoksydowej. Wykonano badania fizykomechaniczne uzyskanych powłok. Przeprowadzono test odporności korozyjnej w komorze solnej. W[...]
EN The effectiveness of electrostatic powder coating methods and the impact of metal substrate type on protective properties of powder coatings: polyester and polyester-epoxy were investigated. Physico-mechanical properties of coatings were tested. The corrosion resistance test was carried out in the s[...]
6
84%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 4 114--117
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej elektrolitycznych powłok stopowych Zn-Co, poddanych anodowemu utlenianiu w metanolowym roztworze wodorotlenku sodu. W ramach pracy przeprowadzono przyspieszone badania korozyjne w komorze solnej metodą NSS (Neutral Salt Spray), w warunkach zgo[...]
EN Results of investigations on corrosion resistance of electrodeposited Zn- Co alloy coatings oxidized anodically in methanolic solution of sodium hydroxide have been presented in the paper. The accelerated corrosion test in a salt chamber by NSS (Neutral Salt Spray) method, under conditions according[...]
7
67%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 437-439
PL Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny wyników i metody przyspieszonych badań korozyjnych w komorze solnej. Omówiono metodykę i warunki prowadzenia testów korozyjnych (obojętna mgła solna, kwaśna mgła solna, kwaśna mgła solna z dodatkiem chlorku miedzi oraz woda morska) w oparciu o w[...]
EN Standardization documents concerned evaluation of the results and methods of accelerated corrosion tests in salt chamber have been presented. Methodology and conditions of conducting corrosion tests (neutral salt spray, acid salt spray, acid salt spray with copper chloride and sea water) based on th[...]
8
67%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Prowadzone w ostatnich 15-tu latach rozpoznanie górnicze złoża najstarszej soli kamiennej ,,Kazimierzów" wykazuje silne zaangażowanie tektoniczne soli, co w istotny sposób może wpływać na efektywność ewentualnej eksploatacji tj. utrzymywanie jednorodności i dobrej jakości surowca. Dodatkowo tektonic[...]
EN The mining exploration of the ,,Kazimierzów" rock salt deposit carried out during last 15 years showed the complex tectonics within the salt layers, what may have an essential impact on the effectiveness of future exploitation i.e. on maintaining the homogeneity and quality of the mineral. Additiona[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last