Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sailing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The research explained in this paper was carried out to investigate the efficiency of different steering systems on sailing yachts. The steering system of a sail yacht mostly includes a simple steering system and a hydrodynamic shaped single rudder or multiple rudders, depending on boat characterist[...]
2
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2004 R. 49, nr 2 69--112
EN Obtaining aggregate from river beds used to be, for many centuries, a well-known and widely practiced procedure in Europe. The excavated material: sand, gravel or stones, was transported to its destination by water, using a variety of boats. The freight boats discussed in the current article were bu[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 343-350
PL Artykuł dotyczy tendencji i kierunków rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce i na świecie. W ostatnich latach turystyka żeglarska w Polsce dynamicznie się rozwija. Ze względu jednak na fakt, że wcześniej przez wiele lat traktowana była marginalnie to zmiany obserwowane w Polsce są odmienne od tego c[...]
EN Paper concerns the main trends and directions of sailing tourism development in Poland and chosen parts of the World. Recently sailing tourism in Poland have been developing dynamically. However, due to the fact that for many years it had been treated marginally, the changes that can be observed in [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1411-1417
PL Artykuł przedstawia zmiany zachodzące na mazurskich szlakach. Przedstawia tendencje dotyczące turystyki wodnej, inwestycje w portach i marinach. Dodatkowo opisano obecnie stosowane rozwiązania służące podniesieniu bezpieczeństwa na akwenach śródlądowych, w tym nowoczesny system ostrzegania przed nie[...]
EN The paper presents the trends of water tourism on the Masuria water trail, including changes in ports and marinas. In addition, used solutions for improving safety on inland waters are described (modern system of warning before weather phenomenon).
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1929-1936
PL W Polsce, od kilku lat powstają przystanie i mariny żeglarskie, w odpowiedzi właśnie na popularność turystyki i rekreacji wodnej. Wraz ze wzrostem liczby jednostek pływających, pojawiają sie problemy logistyczne z transportem sportowych i rekreacyjnych jednostek t.j. jachtów żaglowych, motorowych ba[...]
EN In Poland, for several years, creating marinas, in response to the popularity of tourism and recreation. With the increase in the number of vessels, there are logistical problems with the transport of those units to the destination.
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 426--430, CD
PL W artykule omówiono zastosowanie hydroskrzydeł w konstrukcjach jachtów. Zwrócono uwagę na historię rozwoju podwodnych skrzydeł zarówno w jednostkach napędzanych silnikami jak i wiatrem ze szczególnym wskazaniem problemów technicznych. Opisano główne trendy i kierunki rozwoju jednostek żaglowych, wyp[...]
EN In the paper the usage of hydrofoils in sailing yachts is discussed. The paper draws attention to the history of development of hydrofoils both in engine and wind driven vessels, focusing specifically on technical issues. Major trends and directions of development of sailing yachts equipped with sys[...]
7
51%
Reports on Geodesy
2013 z. 1/94 14--26
EN Proposals of algorithms for solving Navigation faculty’s problems regarding navigation along rhumb line (loxodrome), for officer trainees and civil students of Faculty of Navigation and Naval Weapons and for deck seamen on operational level, are presented in this paper. Proposals of calculation algo[...]
8
51%
Polish Hyperbaric Research
2018 nr 4(65) 63--78
PL W artykule scharakteryzowano pojęcie komunikacji dydaktycznej oraz zweryfikowano przebieg procesu nauczania wybranych dyscyplin rekreacji wodnej, tj.: pływania (na poziomie techniki standardowej), manewrowania żaglówką w obrębie manewrów prostych oraz podstaw nurkowania. Jednocześnie dokonano przegl[...]
EN This paper describes the concept of didactic communication and verifies the course of teaching selected disciplines of water based recreation, i.e. swimming (at the standard technique level), handling a sailing boat whilst undertaking simple manoeuvres, and the basics of diving. At the same time, re[...]
9
45%
Logistyka
PL Polska posiada bardzo rozbudowaną sieć wodnych dróg śródlądowych. Istnieje w Polsce mnóstwo przystani dostępnych dla turysty wodnego. Obok, niewątpliwie dobrze rozwiniętej turystyki wodnej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, Polska posiada też bogate tradycje w żegludze rzecznej. Niestety, wraz z [...]
EN Poland has a very well developed network of inland waterways. There are numerous marinas accessible for every boat tourist. Apart from well developed water tourism in the Mazurian Lake District, there are long traditions of river navigation in Poland. Unfortunately, these traditions haven’t been fol[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last