Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety zone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 335-337
PL Zapewnienie bezpieczeństwa w strefach przemysłowych jest realizowane w oparciu specjalistyczne systemy eksperckie dedykowane dla konkretnej branży, część z nich działa w oparciu o detekcję zmian w obrazach sekwencji wideo. Prezentowany w pracy szybki algorytm do wykrywania zmian w obrazach, działa w[...]
EN Ensuring safety in the industrial zones is realised on the basis of specialised expert systems, some of them operate on the detection of changes in the image from video sequence. In this paper is presented fast algorithm based on the Monte Carlo method for detecting changes in images. The studies ha[...]
2
100%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 3 42-45
PL Modernizacja peronów kolejowych ma na celu zapewnienie dostępności wszystkim podróżnym. Dla osób niewidomych oznacza to umieszczenie na peronach elementów dotykowych, ostrzegających przed miejscami niebezpiecznymi, głównie krawędzią peronową. Artykuł przedstawia wybór kształtu i układu elementów dot[...]
EN The goal of railway platform modernization is to assure accessibility for all passengers. For blind persons this means placement of tactile elements' on platforms, which will warn against dangerous places, mainly platform edges. This article presents a selection of shapes and tactile element layouts[...]
3
100%
Drogownictwo
2009 nr 4-5 150-157
PL Wypadnięcie z drogi, czyli wywrócenie się pojazdu lub najechanie na drzewo lub słup to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Wypadki tego typu charakteryzują się bardzo wysoką ciężkością. Przyczynia się od tego brak stref bezpieczeństwa w otoczeniu dróg. W artykule opisano strategię ogranicz[...]
EN Run-off accidents, vehicles capsizing and hitting a tree or pole are the most common causes of road accidents. The severity of such accidents is very high and even higher when the roadside has no safety zones. The paper presents a strategy for reducing such accidents and an effectiveness evaluation[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 203-204
PL W artykule dokonano analizy zasięgu strefy, w której przekroczone są zalecane poziomy dopuszczalne pola magnetycznego od urządzeń generujących pole magnetyczne, tj. aplikatorów stosowanych w magnetoterapii. Poziomy dopuszczalne w poszczególnych pasmach rozpatrywano zarówno na podstawie zaleceń dla m[...]
EN The article outlines the extent of the zone, within the appropriate recommendations concerning the level of the magnetic field from devices that generate magnetic field are unfulfilled, i.e. applicators used in magnetotherapy. Limits on individual bands were considered both based on the reference le[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 217--222
EN This paper presents the research results on declarative ship domains in restricted areas. The research was conducted for vessels of different sizes and speed relations. In order to determine the declarative ship domain, data were collected in the form of questionnaires. The influence of ship length [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 48 (120) 153--158
EN This paper presents the problem of the “know-how” needed by the operators of vessel traffic supervision, monitoring, advisory and safety zone management systems required and maintained by marine navigators on their ships. The problem of the proper and correct interpretation of these systems is raise[...]
7
84%
Drogownictwo
2012 nr 4 137-143
PL Przedstawiono jak Czechy będą realizować przyjęty przez ONZ dokument pn. "Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020" i dokonano przeglądu prac na rzecz poprawy brd podejmowanych w Czechach w ubiegłej dekadzie oraz przedstawiono stan zaawansowania realizacji dyrektywy 2008/96/W[...]
EN The Report gives an overview about the role of Czech Republic in delivering the UN's Decade of Action for Road Safety 2011-2020, review of Czech's road safety work in the previous decade and the progress in implementing Directive 2008/EC/96. Report also gives the information about the strengths, i.e[...]
8
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Artykuł o problemach bezpieczeństwa środków bojowych (ŚB) w różnych warunkach ich eksploatacji. Bezpieczeństwo ŚB, w czasie pokoju, rozpatrywane jest jako bezpieczna, systemowo nadzorowana eksploatacja, czyli eliminowanie przyczyn niezamierzonego ich zadziałania, a w czasie konfliktów zbrojnych, sta[...]
EN The article presents an issue of security of munitions (combat assets, explosive ordnance) in different conditions of their use. The safety of the ordnance during peacetime is considered as safe and systematically surveyed use and elimination of factors causing its unintentional activation, and duri[...]
9
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 847--858
PL W artykule autor przedstawia możliwość zdefiniowania na podstawie wskazanych, prowadzonych aktualnie badań profilu oceny ryzyka nawigatora morskiego. Daje on możliwość przypisania do konkretnego poziomu bezpieczeństwa i dalszej kwalifikacji zawodowej. Profil oceny dobierany byłby głównie na podstawi[...]
EN In this paper the Author presents the possibility to define the navigator’s safety profile on the basis of presented, currently conducted research works. It provides the ability to assign a specific level of safety for further crew qualification assessment and manning decisions. Such safety profile [...]
10
84%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2017 Vol. 11, no. 2 235--240
EN In this paper we introduce new model for simulation sea vessel routing. Besides a vessel types (polar diagram) and weather forecast, travel security and the number of maneuvers are considered. Based on these data both the minimal travelling costs and the minimal processing time are found for differe[...]
11
84%
Przegląd Mechaniczny
2019 nr 1 33--37
PL Tradycje budowy lekkich pojazdów elektrycznych sięgają w Polsce lat 70. ubiegłego stulecia. Większość obecnych konstrukcji wywodzi się z konstrukcji rekreacyjnych, stąd konieczność wypracowania dla tej grupy pojazdów systemów zabezpieczeń biernych spełniających obecne wymagania ruchu drogowego. W ar[...]
EN The traditions of construction in Poland light electric vehicles go back to the 1970s. Most of the current structures of electric cars originate from recreational constructions, hence the need to develop passive safety systems for this group of vehicles that meet current traffic requirements. Passiv[...]
12
84%
Przegląd Górniczy
PL Opracowano wycenę inwestycji w kontekście ryzyka związanego z podejmowanymi w przedsiębiorstwie górniczym przedsięwzięciami. W celu pełniejszej oceny ryzyka związanego, wprowadzono modyfikację w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowicie w metodzie opartej na wskaźni[...]
EN Valuation of investments in the context of the risk connected the taken in mining enterprise undertakings, is the subject of this article. The Author, for the better valuation of the connected risk, proposes in the present publication introduction of modification in one from the commonly used method[...]
13
84%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN This study presents the results of the content analysis of articles related to "Ship Safety Do-main". The content and statistical analysis of 44 articles that published in 21 different journals between 1970 and 2016 were conducted. This study includes various data types such as publishing years of a[...]
14
67%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono wycenę inwestycji zawierającej poziom zwiększonego ryzyka w kontekście przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo górnicze. W celu pełniejszej oceny ryzyka, autor proponuje wprowadzenie modyfikacji w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowi[...]
EN In the article the valuation of an investment comprising the level of increased risk in the context of undertakings realised through the mine has been discussed. Aiming at a more complete risk assessment, the author proposes to introduce modifications into one of commonly used investment valuation m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last