Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN The article is devoted to the issue of implementation of safety management system. It is one of the most important areas in the field of air transport. The authors are presenting modern approach to the problem. Aspects of practical realisation of safety management in National Aviation University (Uk[...]
2
80%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The paper presents the analysis and discussion of gender recognition based on human face picture. The research combines different features selection techniques with the set of softcomputing classifiers. We are looking for not very complicated, fast and sensitive approach to create the theoretical ba[...]
3
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono główne elementy systemu bezpieczeństwa na morzu i ich wpływ na bezpieczeństwo nawigacji. Szczególną uwagę zwrócono na standardy i procedury nawigacji morskiej jako głównego czynnika tworzenia i utrzymania warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji.
EN In this article, there are shown the main elements of the Maritime Navigation Safety System and the ways of influence of its particular elements on the safety of navigation. The special attention is paid to the standards and procedures of maritime navigation as the main factors of creation and maint[...]
4
80%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2013 Vol. 7, no. 2 169--175
EN The article is showing a concept of critical infrastructure systems’ safety states model. Model construction is basing on: popular technical systems’ safety states models, and notions specified in acts of law and other studies concerning crisis management. Paper is including some concept of proposed[...]
5
70%
Journal of KONES
EN Aircraft engine failure during different aircraft flight phases can cause accidents or incidents. ICAO Annex 19 requires from each state establishing the state safety program (SSP) and from the subordinate aviation organizations safety management system (SMS). Point 5.2.1 of Annex 19 instructs to es[...]
6
61%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 102-108
PL W artykule poruszono temat bezpieczeństwa na drogach pod względem przyczepności opon do podłoża. Przedstawiono założenia i projekt awaryjnego systemu bezpieczeństwa dla pojazdu jadącego po oblodzonej powierzchni „KOLCE”. Konstrukcję systemu zamodelowano w postaci 3D przy wykorzystaniu programu Solid[...]
EN First part of article talk about safety on the roads in respect to adhesion tire to the ground. We show assumption and project of emergency safety system for vehicle driving on icy surface „KOLCE”. The system construction has been modeled in 3D with using Solid Edge ST2 software.
7
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy scharakteryzowano problemy kształtowania systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie oraz podano propozycje uporządkowania i syntetycznego ujęcia czynników wpływających na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz zasad, działań, priorytetów i procedur w obszarze bioz, a także określ[...]
EN The paper aim was to characterize the problems of formation safety system and health protection in the building industry. The proposal to ordering and synthesizing the factors that affect safety and health protection was described in the paper. Principles, actions, priorities and procedures within t[...]
8
61%
Archives of Transport System Telematics
EN The intelligent systems supporting the driver start to play a decisive role in avoiding vehicle collisions in dynamically changing road conditions. Systems cover the following fields: prevention, passengers safety, support and information. In that case we are dealing with an integrated safety system[...]
9
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono istotne problemy niezawodnościowo-eksploatacyjne dotyczące układów zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Liczne badania długofalowe umożliwiły określenie istotnych wskaźników eksploatacyjnych i niezawodnościowych tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania elekt[...]
EN In the paper the important reliability and operation aspects of power supply units for electronic safety systems are presented. The author has done an extensive long-term research which made possible the identification of reliability and operation indicators important for the proper functioning of e[...]
10
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Obserwowany w ostatnich latach rozwój technik biometrycznych umożliwił identyfikowanie osób na podstawie unikalnych cech, jak wielkość i kształt dłoni, odciski palców, głos, oko. Dzięki postępowi w elektronice i technice mikroprocesorowej oraz spadkowi cen, czytniki biometryczne stosuje się już w wi[...]
EN In recent years a rapid development of biometric techniques has been observed. These techniques allow for the identification of persons based on some unique characteristic such as the size and shape of hands, fingerprints, eyes and voice. The development of electronic systems and microprocessors tog[...]
11
61%
Napędy i Sterowanie
PL Łańcuch elementów toru sterowania bezpiecznym wyłączeniem musi składać się z określonych rodzajów elementów bezpieczeństwa, takich jak czujnik lub przycisk aktywujący, przekaźnik bezpieczeństwa, element wykonawczy, obwód sprzężenia zwrotnego, i posiadać funkcję kasowania (resetu) ręcznego lub automa[...]
12
61%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Problem ochrony odbiorców dóbr konsumpcyjnych nabiera charakteru powszechnego. Celem nadrzędnym działań związanych z rynkiem staje się bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Jednym z zasadniczych elementów tego zjawiska jest zapewnienie użytkownikom ochrony prawnej w przypadku doznania przez nich szkody[...]
EN The question of protecting consumer goods receivers is developing a common character. The safety of people and environment becomes the main target of activities connected with the market. One of basic elements of this phenomenon is to provide the consumers with legal protection in case of a damage c[...]
13
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono ogólny zarys problematyki pojawiania się nieprzewidywalnych stanów niebezpiecznych prowadzących do awarii maszyn. Wprowadzono pojęcie momentu granicznego wyznaczającego chwile, kres możliwości działaniowych. Zaproponowano algorytm pozwalający w przyszłości na opracowanie metody diagnoz[...]
EN Some aspects of incidental dangerous states causing failure of the machine were presented. The notion of limiting moment describing the possibility of contra-action was included. The algorithm which can provoke to create the method of diagnosing of the machines in developing failure state was prop[...]
14
61%
Chemik
PL Przedstawiono stan faktyczny dotyczący zasad działania służb medycyny pracy oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy i zaproponowano model integracji z uwagi na dublowanie się części zadań. Autor przedstawia tu własne koncepcje, uważając, że taki model powinien stać się modelem przyszłościowym.
EN The author present the current status about of occupational health services and occupational and health safety services in Poland and his own proposals in subject of integration of these two services because of double some part of their activity. The author think that this proposed model should be a[...]
15
61%
Diagnostyka
PL Elektroniczne systemy bezpieczeństwa są to systemy, których celem jest wykrywanie zagrożeń występujących w procesie transportowym - dla obiektów stacjonarnych i ruchomych. Systemy te są coraz częściej stosowane w procesie transportowym, gdzie zapewniają bezpieczeństwo – ludziom, przewożonym towarom [...]
EN The electronic safety systems are systems, the aim of which is to detect threats in the transport process – for stationary and moving objects. These systems are increasingly being used in the transport process, where they provide safety – to people as well as goods transported in the stationary and [...]
16
61%
Logistyka
2015 nr 3 Bibliogr. 6 poz., rys.
PL Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi jeden z priorytetów państwa. Statystyki pokazują, że pomimo iż liczba wypadków, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w Polsce systematycznie spada, wciąż jesteśmy dużo poniżej średniej europejskiej. Jest to jeden z powodów, dla których uruchomiono Narodowy P[...]
EN Road safety is one of the national priorities. Statistics show that although the number of accidents, including fatal accidents in Poland has been steadily declining, we are still far below the European average. This is one of the reasons why the National Road Safety Program 2013-2020 was launched, [...]
17
61%
Logistyka
2014 nr 6 8411--8417
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z procesem kształcenia studentów w zakresie związanym z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa. Przedstawiono autorskie stanowisko badawczo-dydaktyczne wykorzystywane w celu poznania właściwości funkcjonalnych Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu. [...]
EN The article presents the issues related to the process of educating students in the electronic security systems field. Presented copyright research and teaching laboratory stand used to study the functional properties of Intrusion Detection Systems. In this way, students have the opportunity to test[...]
18
51%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 2 141--151
PL W artykule omówiono koncepcję systemu bezpieczeństwa maszynowego stanowiska badawczego technologii PVD. Specyfika tego urządzenia powoduje, że występują w nim praktycznie wszystkie możliwe typy zagrożeń. Analizie poddano zagrożenia mechaniczne (maszynowe) zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2006/42/WE. P[...]
EN The article presents the concept of a machine safety system for a modular PVD test stand. The specificity of the device means that nearly all kinds of hazards can be observed in it. The ones that are analysed in this paper are mechanical (machine) hazards according to the 2006/42/WE Directive on Ma[...]
19
51%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 1 75-85
PL Telemanipulator kardiochirurgiczny jest złożonym urządzeniem elektro-mechanicznym przeznaczonym do pracy wewnątrz ciała pacjenta, przez co stwarza ryzyko narażenia jego zdrowia w wyniku awarii lub nieprawidłowej pracy. Z tych przyczyn urządzenie to musi spełniać wysokie wymagania co do niezawodności[...]
EN This paper discusses some problems concerned with safety requirements for the cardiochirurgical robot control system. Different structures of control systems for this kind of application has been presented and analysed. Also, various control methods have been analysed, including velocity and positio[...]
20
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 277-282
PL Zapewnienie bezpieczeństwa maszynom narażonym na przeciążenia udarowe wymaga wprowadzania skutecznych układów zabezpieczających przed nadmiernym przeciążeniem. Istotną rolę w ograniczaniu skutków zderzeń narzędzi roboczych z wtrąceniami nieurabialnymi podczas urabiania skał odgrywa metoda diagnozowa[...]
EN Ensure the safety to machines that are endanger on the impact of overload demands providing effective protection systems against excessive overload. Important role in reducing the effects of collisions of working tools with rock inclusions during mining plays the method of diagnosing the safety syst[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last