Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety of traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The paper presents joint operation of AIS-AtoN and radar. There was brought forward a fact of divergence of the information visualized in radar in cases when AIS receivers are produced by different manufacturers. It happens that the AtoN AIS information is not displayed by radar screen. It is also e[...]
2
100%
Machine Dynamics Research
EN In the paper the new generation of the measurement system SRT-4 equipped with a dynanometer trailer is presented. The system is designed for routine and acceptance investigation of road surface friction coefficient. It can be also used for investigation of friction characteristics of newly-designe[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 267-277
PL W referacie przybliżono najnowsze europejskie spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa na drodze. W szczególności omówiono główne kierunki polityki poprawy tego bezpieczeństwa, w których jako filary w obszarze pojazdów występuje: rozwój konstrukcji pojazdów drogowych, postęp w przepisach dotyczących wyma[...]
EN The paper describes latest European approach related to road safety. In particular the main direction of road safety improvement policy had been discussed, specifically the main pillars of the improvements for road vehicles construction aspect were reported. The vehicle construction development, tog[...]
4
72%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 1 79-88
PL W artykule przedstawiono metody badan stateczności poprzecznej pojazdów pożarniczych, zgodne z wymaganiami normy. Podkreślono niedostateczna ilość informacji uzyskiwanych w statycznych metodach wyznaczania kata przechyłu bocznego, zaproponowano rozszerzenie zakresu pomiarów o metody dynamiczne, zapr[...]
EN This article presents methods for transverse stability testing of fire brigade vehicles, in accordance with standard requirements. The insufficient amount of information that is obtained in the static methods for determining the lateral yaw angle has been highlighted, the measurements scope was prop[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 73-80
PL W pracy przedstawiono wyniki badań tłumienia drgań resorów stalowych i kompozytowych. Resory kompozytowe wykonano z kompozytu epoksydowo - szklanego. Zostały one zaprojektowane tak, aby w pełni zastąpić resory stalowe montowane w tylnym zawieszeniu samochodu dostawczego. Podczas badań obciążano dyna[...]
EN In this paper research results of ability vibration's suppression steel and composite leaf springs were presented. Polymeric composite leaf springs and steel were studied. Composite leaf springs were made from epoxy-glass composite reinforced by glass fiber. Composite springs became designed to be a[...]
6
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 17-28
PL W artykule zaprezentowano nową generację zestawu pomiarowego SRT-4 wyposażonego w przyczepę dynamometryczną. Układ ten jest przeznaczony do rutynowych badania współczynnika przyczepności nawierzchni na drogach krajowych i badań odbiorczych nowych dróg. Może on być również wykorzystany do badań związ[...]
EN In the paper the new generation of the measurement system SRT-4 equipped with a dynamometer trailer is presented. The system is designed for routine and acceptance investigation of road surface friction coefficient. It can be also used for investigation of friction characteristics of newly-designed [...]
7
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 53-61
PL W prezentowanym artykule autor przedstawił wpływ sił stycznych w obszarze kontaktu koła z szyną na kształtowanie się kryterialnych wartości wskaźników sił Y/Q, podczas quasi-statycznego wykolejenia zestawu kół na torze prostym. W tym celu analizował udział wzdłużnych i poprzecznych składowych sił s[...]
EN In the paper author presents the influence of tangent contact forces on the quasi-static derailment of the wheelset on the straight track. Thereby there are analysed the participation of longitudinal and lateral components of tangent contact forces in the critical phase of derailment of the wheel cl[...]
8
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 155-167
PL W artykule przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim i w Polsce w latach 2002-2008. Wyznaczono wartości głównych wskaźników brd oraz pokazano zmiany ich wartości w rozpatrywanym siedmioletnim okresie. Uwzględniono przy tym wszystkie wypadki drogowe i ich o[...]
EN The paper presents analysis of road safety in The Mazowieckie Province and in Poland in the years 2002-2008. Values of the main road safety indexes were determined and their changes over the considered period of seven years were shown. Not only all road accidents and their victims were taken into co[...]
9
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 63-72
PL W pracy omówiono wpływ prędkości jazdy na obciążenia dynamiczne pasażerów. Ograniczono się do prostoliniowego ruchu samochodu. Sformułowano dwa modele dynamiki pionowej. Wykonano eksperymenty cyfrowe symulujące jazdę z różnymi prędkościami po obranej drodze. Jako miarę obciążeń dynamicznych pasażeró[...]
EN This study presents results of evaluation of the influence of the car velocity on the passengers dynamic loads. Only the straight movement of the car is discussed. Two models of vertical dynamics were shaped. The digital experiments simulate driving with different velocity on the chosen road. The RM[...]
10
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 47-55
PL Wiek uczestników ruchu drogowego jest istotnym czynnikiem, wpływającym na stan ich sprawności i zachowania. Oczywiście, nie ustala sie jeszcze ogólnych wymagań fizycznych i psychicznych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jednak przygotowanie oraz prowadzenie działań profilaktycznych i eduka[...]
EN The age of road traffic participants makes an important factor affecting the condition of their skills and bhaviour. Obviously, general physical and mental requirements for all road traffic participants have not been defined yet. However, preparation and provision of preventive and educational actio[...]
11
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 5-15
PL W artykule przedstawiono stosowane w świecie metody badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych. Opisano również procedury pomiarowe oraz stawiane w przepisach technicznych wymagania dotyczące właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w Polsce. Przedstawiono zakresy wartości współczynnika t[...]
EN The paper presents the methods of friction coefficient measurements which are used on the roads worldwide. Measurement procedures as well as skid resistance technical regulations used in Poland have been described. The range of friction coefficient for the most commonly used wearing course technolog[...]
12
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 23-34
PL Szybko rosnąca liczba pojazdów samochodowych często jest wskazywana jako poważna przyczyna dużej liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych tych wypadków. Dokonano analizy zmian liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w kilku okresach wieloletnich, pokazując charakterystyczne trendy zmian głównych [...]
EN Rapidly growing number of vehicles is often indicated as a serious reason of a high number of road accidents and road deaths. The analysis of variation of numbers of road accidents and road deaths in several periods of many years have been carried out, indicating characteristic trends of variations [...]
13
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 333-339
EN This article is focused on the survey and analysis of accident data, road alignment, traffic data and environmental factors in EU and in Slovak republic in order to identify the relevant variables that make a strong contribution towards a better understanding of accident circumstances and safety mea[...]
14
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 35-45
PL Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma wymiar lokalny, regionalny, krajowy i ponadnarodowy. Szeroko publikowane dane statystyczne i liczne wypowiedzi oraz publikacje pokazują wysoki poziom zagrożenia w ruchu drogowym w Polsce i na Mazowszu, czyli w wymiarze krajowym i regionalnym. Analizie poddan[...]
EN The road safety issue has local, regional, national and international dimensions. Widely published statistical data and numerous statements and publications show a high degree of road danger in Poland and in Mazowsze region, which is in national and regional dimensions. A course of variation of the [...]
15
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 15-22
PL Liczba pojazdów i struktura parku samochodowego oraz stan sieci drogowej ma silny związek z poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych danych charakteryzujących park samochodowy, sieć dróg i natężenie ruchu drogowego oraz system badań technicznych na [...]
EN Number of vehicles, structure of car park and state of road net has a strong relationship with level of safety of road traffic. The aim of paper is presentation most important data characterizing car park, net of roads, intensity of road traffic and system of technical investigations in Mazovia regi[...]
16
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 27-52
PL W pracy przedstawiono założenia, oraz sposób przeprowadzenia badań zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Badania zostały wykonywane dla 3 scenariuszy sytuacji wypadkowej, w dwóch środowiskach badawczych: na T[...]
EN The paper presents initial assumptions and testing methods for the research of driver's reactions in simulated accident situations. Tests were conducted within the scope of N509 016 31/1251 research project. Three different scenarios of accident situations were used in two test environments: Kielce [...]
17
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 5-14
PL W artykule przedstawione są bazy danych zawierające informacje potrzebne do wyznaczenia wskaźników stosowanych do oceny poziomu brd. Omówione są wskaźniki dotychczas stosowane i wskaźniki wywodzące się z teorii ryzyka. Zamieszczone przykłady pokazują ich zastosowanie i interpretację. Pokazana jest t[...]
EN In the article there are presented data bases containing necessary information to delimitations of coefficients needed for estimation of road safety level. There are talked over coefficients till now applied and the coefficients descending from the theory of risk. Placed examples show their use and [...]
18
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 191-199
PL Wykorzystanie symulacji numerycznych opartych na Metodzie Elementów Skończonych (MES) umożliwia przeprowadzenie badań związanych z poprawą bezpieczeństwa biernego pieszego podczas kolizji z samochodem. W pracy przeprowadzono badania uderzenia przedniego układu zabezpieczającego w certyfikowane impak[...]
EN Application of the numerical methods based on Finite Element Method enables to carry out the pedestrian passive safety improvement explorations.The investigation of certified lower leg form impactor hitting the frontal protection system has been presented. Afterwards the optimization proposal of suc[...]
19
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 39-51
PL W pracy przedstawiono metodykę prowadzenia i przykładowe wyniki pomiaru sił obciążających występy bieżnika niskoprofilowych opon do samochodów osobowych, toczonych z różnymi prędkościami. Pokazano również wykonane na tej podstawie oszacowania obszarów poślizgu w styku opony z podłożem. Zaproponowano[...]
EN The methodology for conducting force measurement of low-profile tread elements of passenger vehicles' tires, rolled at different speeds together with sample results are presented in the paper. The estimation of tread slip area on road surface carried out on that basis is described in the paper. Ther[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 29-38
PL Szorstkość jest jedną z cech eksploatacyjnych nawierzchni sztucznych (drogowo-lotniskowych) mającą istotny wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania. Wyznacznikiem szorstkości jest współczynnik tarcia nawierzchni. Metodyka pomiarów stosowana w lotnictwie jest regulowana przez wytyczne ICAO i rozróżnia[...]
EN Friction is one of the operational factors of artificial pavements (road-airfield) which has vital influence on safety of operation. Friction indicator is surface friction coefficient. Methodology of measurements used in runway measurements is standardized through ICAO guidelines, which specify cali[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last