Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety of ships
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 279--286
EN The paper presents some information on the alternative performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships in damaged conditions. The method can be used for the risk-based design where one between the main design objectives is safety. The assessment of safety is based on the ris[...]
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2009 Z. 23 72-85
PL Stateczność statku w porcie jest postrzegana jako problem o mniejszym znaczeniu niż zagrożenia statecznościowe w morzu. Operacje ładunkowe w porcie uważa się za bezpieczne dla statku. W praktyce niebezpieczne zdarzenia mają miejsce i są równie groźne dla statku i życia załogi jak wypadki na otwartym[...]
EN Vessel stability during cargo operations is perceived as a less meaning problem than stability at sea. Cargo operations are regarded as safe to vessel stability. However, analysed casualties shows that stability accidents at harbor can be dangerous to vessel and crew equally as open sea accidents. T[...]
3
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 15, cz. I 155-175
PL W artykule zaprezentowano pomysł realizacji komputerowego narzędzia, służącego do projektowania i symulowania szerokiego zakresu różnych scenariuszy ruchu statków. System wraz z dołączonymi do niego narzędziami nazwany został zintegrowanym środowiskiem symulacyjnym. System ten zawiera różne narzędzi[...]
4
100%
Polish Maritime Research
2007 S 1 53-57
EN The paper presents some information on a performance-oriented risk-based model for assessment of safety of ships in damaged conditions. The design for safety process is integrated with the risk analysis. As safety is treated as one between the main design objectives such an approach is called the ri[...]
5
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
1999 Vol. 3, No 2 201-226
EN In this paper a method for a ship safety estimation at the preliminary stage of design is briefly presented. Solving a few hydrostatic and dynamical problems may be taken into account using the method with special regards to the ships safety estimation in critical conditions. The critical conditions[...]
6
88%
Annual of Navigation
2002 No. 4 79-88
EN The paper presents some results based on the research made in the VTS Gdańsk area. Conclusions from the experiments shows that errors in the presentation of ships course and speed on the VTS operator console may not allow to VTS operator to react in time to solve the gangerous situation.
7
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono podstawowe elementy hybrydowego modelu do oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Model ma charakter hybrydowy z uwagi na fakt, że ukierunkowany jest na ocenę zachowania się statku z hydromechanicznego punktu widzenia, ocenę ryzyka wypadku i zarządzanie bezpieczeństw[...]
EN The main components of the hybrid model for assessment of safety of ships in damaged conditions are presented in the paper. The model is of hybrid character is it is devoted towards assessing the ship behavior from the hydromechanics point of view, risk assessment and safety assessment. The holistic[...]
8
75%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 221-234
PL W artykule przedstawiono informacje na temat modelowania zagrożeń, konsekwencji i ryzyka wypadku w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metoda oparta jest na połączeniu podejścia opartego na ocenie zachowania się statku z podejściem opartym o ocenę ryzyka. Podejście oparte na [...]
EN The paper regards modelling of hazards, consequences and risk for a method for assessment of safety of ships in damaged conditions. The method applies the performances-oriented approach and risk-based approach combined together within the method. The performance-oriented approach regards predicting [...]
9
75%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 165-176
PL Artykuł dotyczy ratowania statków. Obecne metody oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym trudno zastosować w czasie wypadku. W artykule opisano metodę oceny ryzyka i bezpieczeństwa statku uszkodzonego. Miarą bezpieczeństwa statku jest poziom ryzyka. Zastosowano podejście oparte na ocenie za[...]
EN The paper concerns the ship salvage. The existing methods are very difficult to apply for the salvage purposes. A method based on the risk and safety assessment of ships in damaged conditions is presented in the paper. The level of risk is the measure of safety. The method applies the ship performan[...]
10
75%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper is devoted to safety ofships in emergency conditions The currently valid prescriptive method ofsafety assessment ofships in damage conditions is included in the SOLAS 2009 Part B-2 Ch.H-l regulations. h is devoted to the design stage and difficult to apply in operation. A possible alternat[...]
11
75%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z opracowaniem alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metoda oparta jest na zastosowaniu analizy zachowania się statku i oceny ryzyka wypadku. Oznacza to, że ocena ryzyka wypadku została połączona z procedurą ocen[...]
EN The paper presents some information on alternative method for safety assessment of ships in damaged conditions. The method is based on the performance-oriented risk based analysis. It means that the risk analysis is combined with the design process. The design process regards the application of a pe[...]
12
75%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia analizę strumieni ruchu statków na akwenie portu Świnoujście. Obejmuje on głównie ruch lokalny (poprzeczny) jednostek pasażerskich (głównie Miejskiej Przeprawy Promowej) w relacji do ruchu wzdłużnego na tej części toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Relacje pomiędzy [...]
EN The article presents an analysis of vessels traffic movements on Świnoujście port water area. It mainly contains the locally (transversal) movement of passengers ferries (mainly on MPP} in relation to longitudinal movement on this part of Świnoujście - Szczecin waterway. The [...]
13
63%
Annual of Navigation
2003 No. 6 65-79
EN The optimisation of vessel traffic in narrow channels is concerned with the optimisation of vessel passage times with the regulations in force being complied with. These types of problems are normally solved by classical methods of linear programming. However, the implementation of solutions thus ob[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 714--717
PL Znaczący postęp technologiczny połączony z minimalizacją kosztów i opłacalnością produkcji nowych instalacji przesyłowych, spowodowały w ostatnich latach intensywny rozwój sektora offshore w Polsce, Europie i na świecie. Efektem tego jest duże zagęszczenie podwodnej liniowej infrastruktury przesyłow[...]
EN Recent technological advance combined with the minimization of costs and a raise in profitability of production of new investments, has in recent years caused an intensive development of the offshore sector in Poland, Europe and all over the world. The result of that, is a big density of underwater [...]
15
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 187--196, CD
PL Jednym z głównych zadań systemu e-nawigacji ma być zwiększenie bezpieczeństwa statku podczas żeglugi z punktu A do B. Doświadczenia z lat poprzednich, a w szczególności spektakularne wypadki morskie XX wieku wskazują, że w gałęzi przemysłu jaką jest transport morski, bardzo często najpierw musi dojś[...]
EN One of the main tasks of e-navigation system is to increase the safety of the ship while sailing from point A to point B. Experience from previous years, in particular the spectacular sea accidents of the twentieth century indicate that in the shipping industry, very often it must first come to the [...]
16
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 141-150
PL Nowe prawidła dotyczące linii ładunkowych weszły w życie w dniu 1.01.2005 r. po długich przygotowaniach w ramach Podkomitetu SLF IMO. Celem tych przygotowań była nowelizacja prawideł technicznych konwencji o liniach ładunkowych, a w szczególności nowelizacja tabel wolnej burty, które oparto na zasad[...]
EN New Load Lines regulations came into force on 01.01.2005. This is the result of the long time preparations within IMO SLF Sub-Committee. The work was aimed at the review of the provisions of the LL Convention and, in particular, revision of freeboard tables based on deck wetness concept. This aim wa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last