Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety of machinery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 2 245--265
EN This article studies differences in the results of using different risk estimation tools in the same hazardous situations involving dangerous machinery. We investigated how (a) types of risk estimation parameters and methods of constructing tools, (b) the number of levels of each parameter, and (c) [...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Wraz z wejściem Polski w obszar wspólnego rynku i wiążącym się z tym faktem dostosowaniem prawa polskiego do wymagań bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej konieczna jest zmiana podejścia do problemu bezpieczeństwa maszyn nowych i używanych. Dla maszyn nowych nie przewidziano żadnego okresu przejścio[...]
3
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 1 28-32
4
75%
Napędy i Sterowanie
PL Stałe dążenie do poprawy bezpieczeństwa ludzi i urządzeń oraz pewności zasilania zaowocowało nowymi rozwiązaniami, nadającymi się do zastosowania w przemyśle. Ważną rolę pełni w nich kontrola stanu oraz lokalizacja uszkodzeń izolacji elektrycznej przemysłowych sieci zasilających, sterowniczych i syg[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
PL Łańcuch elementów toru sterowania bezpiecznym wyłączeniem musi składać się z określonych rodzajów elementów bezpieczeństwa, takich jak czujnik lub przycisk aktywujący, przekaźnik bezpieczeństwa, element wykonawczy, obwód sprzężenia zwrotnego, i posiadać funkcję kasowania (resetu) ręcznego lub automa[...]
6
75%
Napędy i Sterowanie
PL Każda maszyna musi być wyposażona w układ sterowania technologicznego, pozwalający na jej normalną pracę i osiąganie wymaganych parametrów procesu produkcyjnego. Przez normalną pracę należy rozumieć stan bez awarii oraz bez potrzeby zatrzymywania maszyny wynikającej z zagrożenia życia lub zdrowia os[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
PL W dniu 31 grudnia 2005 r. zakończył się okres przejściowy związany z doprowadzeniem poziomu bezpieczeństwa maszyn do spełnienia tak zwanych wymagań minimalnych. Mówi o tym słynny "paragraf 34" rozporządzenia Ministra Gospodarki (obecnie Gospodarki i Pracy) z dnia 30 października 2002 roku w sprawie [...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
PL Pojęcie Bezpieczeństwa Funkcjonalnego utrwaliło się po publikacji normy IEC 61508. Nie stanowi ona jednak zbioru wytycznych dla konstruktorów maszyn. W praktyce czują się oni raczej konfrontowani z - częściowo sprzecznymi z nią - wymaganiami rozmaitych innych norm. Niniejszy artykuł ma na celu dosta[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
PL Dla większości producentów pojazdów przemysłowych priorytet stanowi bezpieczeństwo systemu, minimum obsługi i możliwość ścisłej kontroli za pomocą precyzyjnych i niezawodnych systemów czujnikowo-pomiarowych. Na producentów systemów czujnikowych nacisk wywiera miniaturyzacja, potrzeba elastyczności, [...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
PL W pracy omówiono zasady realizacji wybranych elementów układu bezpieczeństwa maszyny w odniesieniu do podstawowych maszyn górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono znaczenie analizy i oceny ryzyka w odniesieniu do maszyn po raz pierwszy wprowadzanych na rynek WE. Rozważania poparto przykładami określani[...]
EN In the work talked over the principle of the realization of the chosen units of the arrangement of the safety of machine in reference to the basic machine of the opencast mining. It was introduced the meaning the analysis and the opinion the risk analysis and risk assessment in the reference to mach[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
PL Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy (ang. work equipment) użytkowany na terenie Polski (podobnie jak w pozostałych krajach UE i EOG) musi spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG [...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL Analizy wypadków przy obsłudze maszyn przedstawione w [1] wykazały, że 36% z nich było spowodowanych przez niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń ochronnych realizujących funkcje bezpieczeństwa. Ponadto w tej grupie wypadków poważne wypadki zdarzały się znacznie częściej (41%) niż w wypadkach bez związ[...]
EN The paper deals with the problem of choosing an appropriate inspection interval for monitoring of safety related control systems in machinery. Extremely simple approximate models have been proposed in order to provide practitioners without reliability training useful tools for the determination of i[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 290-295
PL Artykuł poświęcony jest problemowi doboru odpowiedniego przedziału kontroli mającej na celu sprawdzenie związanych z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn. Zaproponowano bardzo proste modele, dostarczając praktykom, którzy nie przeszli szkoleń z zakresu niezawodności, narzędzi do określenia zasa[...]
EN The paper deals with the problem of choosing an appropriate inspection interval for monitoring of safety related control systems in machinery. Extremely simple approximate models have been proposed in order to provide practitioners without reliability training useful tools for the determination of i[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
PL George Bernard Shaw powiedział kiedyś, że "Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć, to należy się według nich orientować".
15
75%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 6 104-107
PL Artykuł prezentuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym w odniesieniu do maszyn w szczególności. Omówione są wymagania Dyrektywy Maszynowej UE oraz ich wdrożenie do prawodawstwa polskiego. Przedstawiona jest metodologia realizacji zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn w o[...]
16
75%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2009 T. 3 69-74
PL Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE do maszyn zalicza także "zespół maszyn, które w celu osiągnięcia wspólnego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, aby działały jako zintegrowana całość". Oznacza to, że zautomatyzowana linia produkcyjna powinna być także traktowana jako maszy[...]
EN According to machinery directive 2006/42/WE, "assemblies of machinery which, in order to achieve the same and, are arranged and controlled so that they function as an integral whole" are considered as a machine. It means that an automated production line should be considered as a machine, therefore [...]
17
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 223--230
PL Technika RTLS UWB znajduje coraz szersze zastosowanie w inteligentnych systemach wytwórczych do celów usprawnienia organizacji pracy oraz poprawy jakości. Przeprowadzone analizy wykazały, że systemy te mogą być także wykorzystane do redukcji ryzyka związanego z obsługą maszyn. Analizy wypadków zaist[...]
EN The RTLS UWB approach has become more and more commonly applied in intelligent manufacturing systems to improve work organization and product quality. The results obtained from the analyses conducted proved that those systems are also applicable to reduction of the risk posed by machine operation. U[...]
18
75%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 109--120
PL Długotrwałe użytkowanie maszyny pociąga za sobą niszczenie jej podzespołów spowodowane pogorszeniem własności materiałowych i zużyciem mechanicznym. Oznacza to, że funkcje bezpieczeństwa powinny być okresowo sprawdzane w celu wykrycia jakichkolwiek zmian wartości parametrów, które mogą zmniejszyć zd[...]
EN Long-lasting exploitation of a machine usually brings about wear and tear of its subsystems due to deteriorated material properties and mechanical wearing, which means that all safety functions should be periodically inspected for finding any changes in parameter values that could reduce the control[...]
19
75%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 121--132
PL Celem projektu jest opracowanie metody prowadzenia oceny ryzyka związanego z obsługą maszyn, wykorzystującej komputerową technikę rzeczywistości wirtualnej. Prace rozpoczęto od sporządzenia macierzy przyporządkowania zagrożeń do funkcji realizowanych przez technikę VR, stosując metodę analizy dokume[...]
EN The scope of the project covers the development of a method for assessment of risk related to machinery, based on the computer-aided virtual reality technique. The investigations started with the formulation of the matrix of correspondence between the hazards and functions performed by the VR using [...]
20
75%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 149-164
PL Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE do maszyn zalicza także "zespół maszyn, które w celu osiągnięcia wspólnego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, aby działały jako zintegrowana całość". Oznacza to, że przed wprowadzeniem zautomatyzowanej linii produkcyjnej do użytkowania po[...]
EN According to machinery directive 2006/42/WE, "assemblies of machinery which, in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole" are considered as a machine. It means that before putting an automated production line into service the conformity as[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last