Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety integrity level
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 35-46
PL W pracy przedstawiono metodę organizacji systemu obsługiwania obiektów pojazdów szynowych (ops) uwzględniajacą poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL). Podstawą metody jest przyjęcie warstwowego modelu do opisu systemu bezpieczeństwa tych obiektów. Koncepcja metody polega na zastosowaniu warstw[...]
EN The method of organization of maintenace system for rail vehicles objects including safety integrity level (SIL) is presented in this work. The method is based on the layers of protection model which is used to describe the safety system. The consept of presented method relies on acceptance of prote[...]
2
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN A Safety Integrity Level (SIL) is a measure of performance required for a safety instrumented function. The IEC 61508/61511 standards define four safety integrity levels, SIL1 to SIL4, where SIL4 is the level with the most stringent requirements. For each safety integrity level there are many design[...]
3
75%
Diagnostyka
2011 nr 4(60) 21-26
PL Systemy SRK wymagają szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji. Ze względu na bardzo wysokie koszty awarii, dziedzina ta jest przedmiotem podlegającym regulacjom wielu norm opisujących formalne metody obliczania poziomu bezpieczeństwa (oznaczony, jako poziom nienaruszalności bezpiecz[...]
EN Railway traffic control systems require extremely high level of operational safety. Due to very high costs of safety failure, this field is subject to the regulation by numerous norms, which describe formal methods of safety level calculation (denoted as Safety Integrity Level - SIL). Such an analys[...]
4
75%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 289-298
PL Norma PN-EN 61508 wprowadza kryteria probabilistyczne dotyczące wyróżnionych rodzajów pracy systemów E/E/PE, które związane są z poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Dla systemów sterowania i zabezpieczeń, pracujących w trybie rzadkiego przywołania do działania, kryterium tym jest przecięt[...]
EN The standard PN-EN 61508 introduces some probabilistic criteria for the E/E/PE systems that can operate in different modes of operation, which are related to the safety integrity level (SIL). For the control and protection systems, operating in a low demand mode, the criterion is the average probabi[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 4 135-138
PL W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem i użytkowaniem programowalnych systemów sterowania i zabezpieczeń. Są one wdrażane coraz częściej jako systemy elektryczne/ elektroniczne i programowalne elektroniczne (E/E/PE) zgodnie z koncepcją bezpieczeństwa funkcj[...]
EN In this paper the selected issues associated with the design and operation of the programmable control and protection systems are presented. They are more and more often implemented as electrical/electronic and programmable electronic systems (E/E/PE) according to a functional safety concept, descri[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 10 1007-1010
PL W niniejszym artykule przedstawia się wybrane zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Zarysowuje się dobór właściwej architektury systemu zabezpieczeniowego, projektowanego w oparciu o sterowniki PLC dla odpowiedniego poziomu nienar[...]
EN In this paper selected issues of functional safety assessment in relation to international standard IEC 61508 are presented. Determining of a proper architecture of the protection system that is designed using PLC controllers, for appropriate safety integrity level (SIL) obtained from the risk asses[...]
7
75%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The aim of this article is to identify problems of the risk assessment of the electric / electronic / programmable electronic (E/E/PE) systems concentrating on the functional safety and security aspects. These aspects should be considered in an integrated way in the system life cycle. The role of fu[...]
8
75%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2019 Vol. 23, No 2 209--232
EN This article addresses some functional safety assessment procedures with cybersecurity aspects in critical industrial installations with regard to the functional safety requirements specified in standards IEC 61508 and IEC 61511. The functional safety management includes hazard identification, risk [...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 5 661--669
PL W opracowaniu przedstawiono weryfikację poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) zintegrowanego systemu kontroli zagrożenia pożarowego i wybuchowego dla jednego z zakładów branży chemicznej w Polsce. Analiza, poprzedzona przeglądem dotychczasowych opracowań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonaln[...]
EN This paper presents a verification of Safety Integrity Level (SIL) for controlling fire and explosive hazards integrated system located in one of the plants in chemical industry in Poland. The analysis, conducted in accordance with IEC 61508 standard, were preceded by reviewing of existing studies i[...]
10
63%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 25-40
PL W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z weryfikacją poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji. Przedstawiono ilościową metodę weryfikacji poziomu SIL z wykorzystaniem wska[...]
EN The article addresses some important issues of the functional safety analysis, namely the safety integrity level (SIL) verification of distributed control and protection systems with regard to security aspects. A quantitative method for SIL (IEC 61508) verification, based on so called differential f[...]
11
63%
Problemy Eksploatacji
2016 no. 3 101--114
PL W artykule przedstawiono zaproponowaną metodykę obliczeń prawdopodobieństw PFD dla układów związanych z bezpieczeństwem, uwzględniającą specyfikę ich eksploatacji i odnawiania. Zaproponowana metoda oparta jest na procesach Markowa i umożliwia uwzględnienie faktu testowania elementów po wykonaniu ich[...]
EN The paper presents a proposed methodology of calculating the PFD values for safety related systems, which accounts for the specific character of their operation and repair. The proposed method is based on Markov processes, and it allows one to account for the testing of elements after repair or rene[...]
12
63%
Archives of Transport System Telematics
EN Nowadays, there are available on the market not only standard PLCs (Programmable Logic Controller) but also safety PLC´s. These are primarily designed for industrial applications. Their guaranteed safety properties, however, enable to be used in applications, in which the usage of PLC has not been c[...]
13
63%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2012 Vol. 3, No. 2 217--226
EN The functional safety management in life cycle is a complex process starting with identifying hazards and defining safety-related functions (SRFs) with regard to the results of risk assessment oriented at determining the safety integrity level of consecutive functions. Another element of such proces[...]
14
63%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN One of the most important stage of technical system functional safety analysis is defining the safety-related functions as well as determining a safety integrity level (SIL) for each defined function. A properly carried out hazard identification process is the necessary condition for correct definit[...]
15
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 2(102) 179--184
PL Efektywne sterowanie napędami maszyn jest obecnie możliwe dzięki przyjęciu architektury rozproszonej systemu sterowania i wykorzystaniu programowalnych sterowników logicznych połączonych za pomocą elementów podsystemu transmisji danych (magistrali miejscowej). System sterowania w architekturze rozpr[...]
EN The effective control of machinery drives is presently possible thanks to control systems with distributed architecture solutions made by application of programmable logic controllers (PLC) connected together with data transmission subsystem elements (fieldbus). The control system with distributed a[...]
16
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents the principles of the Automated System for Management Depot. ASMD system includes: - Identification System designed to recognize individuals who enters into depot (marker RFID), - Radio Data transmission system, dedicated fibre optic network, - The place for dispatcher with termin[...]
17
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The analyses were aimed at determination of failure effects in the transmission system, which allow identifying the transition process of the system from a safety state (it may not be necessarily a failure - a free state) to a dangerous state and permit to calculate probability of the dangerous stat[...]
18
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Authors describe the possibilities of the industrial Ethernet usage in safety-critical applications as a component of safety-related control systems. The main part of the paper summarizes the safety requirements of industrial Ethernet ProfiNet and Ethernet/IP based on ProfiSafe and CIPSafety safety [...]
19
51%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN A security level of distributed control and protection system may have a significant impact on the results of functional safety analysis. However, the issue of integrating the safety and security aspects is difficult and usually is neglected during the functional safety analysis. This article presen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last