Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety in mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2010 nr 11 21-27
PL Artykuł przedstawia realizację wniosków zawartych w uchwałach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie podjętych w latach 2007-2009. Uchwały te powzięto na czterech posiedzeniach Komisji, a opis realizacji wniosków oparto na sprawozdaniach pięciu spółek węglowych oraz KGHM "Polska Miedź" S.A
EN The paper sets forth an implementation of conclusions included in resolutions of the Health and Safety at Work Commission in Coal-Mining passed in years 2007-2009. These resolutions were adopted on four Commission meetings, and a description of an implementation of conclusions was based on statement[...]
2
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL W pracy przedstawiono koncepcję systemu kształtowania bezpieczeństwa górniczego transportu poziomego. Omówiono przyczyny podjęcia tematu oraz zidentyfikowano obszar tematyczny systemu. Omówiono zawartość projektów systemów transportowych oraz strukturę procesu ich tworzenia. Zidentyfikowano końcowyc[...]
EN In the paper, a conception of system of safety formation of mining underground horizontal transportation system was presented. Causes of undertaking of subject were discussed as well as thematic area of system was identified. Content of projects of transportation systems as well as the structure of [...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 8 26-30
PL Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji dotyczących higieny pracy w górnictwie. Przedstawiono w nim aktualny stan bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie oraz oczekiwania w tym zakresie w aspekcie realizacji celów wynikających z „Krajowej Strategii na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny[...]
EN The article is a continuation of the publishing cycle concerning health at work in mining. Presented is the current state of the safety and health at work in mining as well as expectations in this field in aspect of attainment of the objectives of the "National strategy for the safety and health at [...]
4
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki wybranej części badań przeprowadzonych w ramach projektu strukturalnego "Informatyczny system wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górniczymi". Omówiono założenia klasyfikacji rejonów ścian dokonywanej na podstawie rozpoznanego potencjalnego poziomu wyst[...]
EN The article features the results of a selected part of research conducted within the project "IT system for supporting complex management of mining hazards". The author discussed the assumptions for the classification of face areas based on the identified potential level of occurring hazards. Additi[...]
5
75%
Górnictwo i Geologia
2007 T. 2, z. 4 101-114
PL Na przykładzie wirtualnej kopalni z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku przedstawiono zmiany, jakie doprowadziły do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Omówiono najistotniejsze zmiany w przepisach górniczych, dotyczące przewietrzania, zagrożenia pożarowego i eksploatacji podpoziomowej. Sc[...]
EN A virtual mine that might have been constructed in 50’ of the previous century serves as an example to present alterations that have led to improvements in occupational safety in coal mines. Based on this case study the most essential amendments to mining codes governing the problems of ventilation,[...]
6
75%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono składniki, które uwzględniać należy w analizie ryzyka porażenia prądem elektrycznym od urządzeń elektrycznych, pracujących w warunkach podziemi kopalń. Wskazano przykładowy sposób analizy poszczególnych elementów i czynników ryzyka porażenia prądem elektrycznym, w szczególno[...]
EN The paper is focused on the factors that should be considered in the analysis of electric shock hazards from electrical equipment installed in underground mines. An example of the analysis of particular elements and factors of the electric shock hazards is discussed, with special attention given to [...]
7
75%
Górnictwo i Geologia
PL Jedną z istotnych części systemu gazometrycznego są układy blokad i wyłączeń. Powodują one wyłączenie zasilania, w przypadku gdy zawartość metanu zmierzona metanomierzem jest większa od dopuszczalnej. Sygnały dwustanowe w systemach blokad przesyłane są jako stany styków (zamknięty lub otwarty). W ce[...]
EN Most important function of the methane meter system is switching off the circuit breaker when methane content is greater than acceptable value. Digital signals in switching off system are transmitted as state of contact (or OPTOMOS) - open or closed. Reliability of switching off function needs to u[...]
8
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 10 12-20
PL Przedstawiono proces dowiercania złóż węglowodorów w aspekcie bezpieczeństwa prac, ochrony pierwotnej przepuszczalności skal zbiornikowych oraz wiarygodności uzyskiwanych informacji o występujących parametrach złożowych. Wyszczególniono wady i zalety omawianych rozwiązań technologicznych. Podano obo[...]
EN Hydrocarbon deposits redrilling process is presented in aspect of safety at work, protection of original permeability of the reservoir rock and reliability of the obtained information about the deposit parameters. Flaws and merits of the discussed technological solutions are detailed. Legally bindin[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 273 183-190
PL Artykuł przedstawia możliwości praktycznego wykorzystania metod eksperckich (badań ankietowych) w procesach decyzyjnych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych.
EN The paper presents some possibilities of practical application of expert methods (survey researches) in decision processes in the areas of work safety management in mining enterprises.
10
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 273 165-182
PL W artykule dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie w latach 2003 - 2005. Sporządzono ją w oparciu o retrospektywne kryteria analizy wskaźnikowej wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz analizę wypadkowości i zachorowalności bezwzględnej i rodzajowej. Ponadto, w [...]
EN In article estimate of state of safety and sanitation of work in polish mining industry in years 2003 - 2005. It compose her in foothold about retrospective criteria of analyses case at work case and professional diseases and analysis case and inconditional morbidity and genre. Besides, it present b[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 261 371-383
PL W artykule omówiono metodę prognozowania procesu stygnięcia zagrzanego fragmentu złoża węgla. Podstawą metody są wyznaczane laboratoryjnie parametry fizykochemiczne węgla i otaczających skał oraz matematyczny model procesu. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń prognostycznych ze szczególnym uwz[...]
EN In this paper a method was presented for assessment of duration of cooling off period for the heated section of a coal seam. The basis of the method is laboratory investigation aiming at determination of physical and chemical parameters of coal seam section and rocks surrounding it as well as mathem[...]
12
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 11 34-38
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z działaniami podejmowanymi przez odpowiednie organy państwowe, w ramach swoich uprawnień, mającymi na celu stworzenie podstaw prawnych ograniczenia zagrożeń wynikających ze stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych. Przedstawiono w ujęciu historycznym [...]
EN The article concerns issues related with activities performed by relevant state authohties that aimed at creation of legal acts serving to limit hazard resulting from the use of machines and equipment in mining plants. In historical perspective presented are the legal regulations on carrying out min[...]
13
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2016 nr 12 15--24
PL Artykuł przedstawia problem uszkodzenia słuchu wśród górników w aspekcie nie tylko uznania choroby zawodowej, lecz ubytku słuchu na poziomie niższym, jednakże powodującym utrudnienie funkcjonowania społecznego w wieku emerytalnym. Wnioski wynikają z obserwacji i analizy wykonanych badań ankietowych [...]
EN The article treats about hearing loose of underground employees working at coal mines, not only focusing of the level of noise which decided about professional hearing diseases, but either lower level, making problems in social existence of pensioner “age”, when the loose of hearing is about 30 dB o[...]
14
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2014 nr 2 43--55
PL Siarkowodór jest gazem bezbarwnym, o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj, wyczuwalnym przy bardzo niewielkich stężeniach. W ostatnim okresie w kopalniach Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna wystąpiły zjawiska emanacji siarkowodoru z górotworu, stwarzając stan zagrożenia gazowego. Aby zapewnić bezp[...]
EN Hydrogen sulfide is a colourless gas of a specific smell of rotten eggs, perceptible in very low concentration. Recently in Polkowice-Sieroszowice and Rudna mines phenomena of hydrogen sulfide emanation from the rock mass has occurred, creating gas hazard. To ensure safety conditions of work and pro[...]
15
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań saletry amonowej ze składnikami stosowanymi jako paliwo, a także z materiałami wybuchowymi. Pomiary wykonano mikrokalorymetrem przepły-wowym DSC 605M UNlPAN współpracującym z komputerem IBM AT. Przedstawiona metoda może być w przyszłości wykorzys-tana do tworzen[...]
EN Results of tests of ammonium nitrate with components used as fuel and also with explosives are presented. Mesurements have been performed using microcalorimeter DSG 605M UMPAN coopera-ting with the computer IBM AT. Presented method can be used in future for formation of modern, reliable, expressed i[...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 8 17--22
PL Na podstawie dołowych obserwacji kopalnianych prowadzonych inklinometryczna metodą pomiarową określono charakterystykę deformacji skał stropowych oraz obudowy kotwowej, poddanych wpływom eksploatacyjnym. Wykazano przydatność pomiaru zmian nachylenia jako wskaźnika stabilności warstw stropowych. Zide[...]
EN Assessment of roof fall risk in specific geological and mining conditions is based on identification of roof layers deformation prior to this phenomena. The lack of complete knowledge in this area arose due to the fact that the implemented research (laboratory or object) was performed merely on the [...]
17
63%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego, jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z[...]
EN The examination of the culture of the job security of workers was conducted in a hard bituminous coal mine, on the bases of a simple research tool in the form of a questionnaire. The examination involved a formal, randomly chosen group of people, consisting of supervision staff and shop floor worker[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 286 467-483
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego, jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentatywną losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z [...]
EN It present research in article of concerning culture safety work of employees mine. Questionnaire carry it be on base of simple investigative instrument that. Research have included representative, fate chosen group of people, persons entered which composition from supervision equal as well as work [...]
19
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 11 29-33
PL W artykule wyszczególniono największe katastrofy, które zdarzyły się w XX w. w górnictwie węgla kamiennego w Polsce i na świecie. Omówiono zadania urzędów górniczych I ich rolę w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Wskazano na wpływ zaplecza naukowo-technicznego na poprawę[...]
EN The article details the most important catastrophes that occurred in XX century in land coal mining in Poland and in the world. The tasks of mining authorities and their role in the field of the improvement of safety and health in mining were discussed. The influence of scientific and technical base[...]
20
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 10 29-34
PL Przedstawiono witryny internetowe stanowiące źródła informacji z zai
EN Internet web pages that constitute the source of information in the field of safety and health at work are presented. Selected are these web pages that were set up by global organizations, European organizations and national ones. An attempt of the assessment of data usefulness for comparative analy[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last