Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety at work in mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Aktualnie stosowane multimedialne materiały szkoleniowe realizowane na potrzeby kopalń przygotowywane są w oparciu o konkretne zdarzenia, jakie miały miejsce w rzeczywistości. Zdaniem autorów opracowywane materiały nie są w dostatecznym stopniu wykorzystywane. W artykule przedstawiono nową koncepcję[...]
EN Multimedia training materials realized for mines that are currently in use have been prepared basing on specific events that happed in reality. According to the authors those materials are not fully used. In the paper a new concept of interactive creation of training materials that would be used in [...]
2
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule omówiono zasady i procedury oceny zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: dokumentacja techniczna obejmująca projektowanie i wytwarzanie maszyny w zakresie koniecznym do jej oceny, ocena ryzyka, bezpieczeństwo [...]
EN Principles and procedures on assessment of machines conformity to requirements of 2006/42/EC Directive with a special attention to such problems like: technical documentation of designing and manufacture of the machine in such a range to enable its assessment; risk assessment; functional safety of c[...]
3
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono metodę oceny rozwiązań konstrukcyjnych górniczej kolejki spągowej w świetle kryteriów bezpieczeństwa. Opracowana metoda ma charakter ogólny i może być stosowana do określania cech konstrukcyjnych szerokiej klasy rozwiązań środków transportu.
EN A method of assessment of design solutions of mining floor-mounted railway in the light of safety criteria was presented in the paper. Developed method has a general character and it can be applied to determine design features of wide range of solutions of transportation means.
4
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wymagania stawiane przenośnikom taśmowym przystosowanym do jazdy ludzi. Odniesiono się do aktualnie obowiązujących przepisów oraz omówiono techniczne możliwości aplikacji osprzętu mechanicznego firmy CARBOMECH sp. z o.o. wdrożonego w KWK "Jas-Mos" Otrzymana przez kopalnię de[...]
EN Requirements for belt conveyors adapted for transportation of people were presented in the paper. Regulations, which are in force at present, were mentioned and technical possibilities of application of mechanical equipment manufactured by CARBOMECH, Ltd., which was implemented in "Jas-Mos" Colliery[...]
5
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 9 529-537
PL W miarę schodzenia z wybieraniem złóż na coraz to większe głębokości intensyfikują się zagrożenia naturalne wynikające zwłaszcza z wysokich temperatur i ciśnień górotworu. Powoduje to konieczność doskonalenia istniejących technik wybierania złóż oraz proponowania nowatorskich rozwiązań w celu zapewn[...]
EN As the depth of worked ore deposits increases, the natural threats related mainly with high temperature and rock mass pressure become increasingly serious. This implies the necessity to improve existing techniques for deposit working and to propose innovative solutions aimed at ensuring safety of mi[...]
6
61%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki prac Instytutu Techniki Górniczej KOMAG uzyskane w trakcie realizacji europejskiego projektu badawczego MINTOS, współfinansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Tematyka projektu związana była z poprawą niezawodności transportu kopalnianego. Przedstawiono, opr[...]
EN Results of work of the KOMAG Institute of Mining Technology obtained during realization of the MINTOS European research project, which was co-financed by the Research Fund for Coal and Steel, were presented in the paper. The project subject matter was associated with improvement of reliability of mi[...]
7
61%
Maszyny Górnicze
PL Artykuł opisuje prace badawcze prowadzone od szeregu lat w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Prace te skupiają się na wszystkich fazach życia systemów górniczych i uwzględniają: proces projektowo- kon[...]
EN Research work conducted from many years at the Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics at the KOMAG Institute of Mining Technology to increase work safety in the mining industry is described in the paper. The work is focused on all stages of mining systems life and it includes the following p[...]
8
61%
Maszyny Górnicze
PL Bezpieczeństwo wyrobu to kluczowe zagadnienie mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym narzędziem spełnienia wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy. W przypadku braku norm europejskich, zasadnicze[...]
EN Safety of the product is a key issue and it is included in legal regulations and in practical operations. The standards are the important tool to meet technical requirements as regards safe design of machines and equipment. In the case of lack of European standards, the main requirements for the ce[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last