Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety at sea
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 19--26
EN Present method of evacuation time estimation and evacuation process modelling are analysed. Full scale trials are made at similar ships and evacuation computer models are often used. Author reviews the computer models and systematizes them in dependence of different factors.
2
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 81-91
PL Obecna wersja przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu stosowana na wodach dostępnych przez statki morskie, obowiązuje już ponad 23 lata. W tym okresie miały miejsce zarówno poważne, jak i "kosmetyczne" korekty i uzupełnienia ich treści. Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja i analiza ważn[...]
EN The present version of rules concerning collisions at sea has been applied on waters accessible by sea-going vessels and has been valid for over 23 years. This period includes both 'serious' and 'cosmetic' corrections and supplements. The main purpose of the article is to present and analyse the mos[...]
3
80%
Logistyka
2015 nr 4 8522--8527, CD2, cz. 5
PL W artykule przedstawiono zasady koordynacji akcji poszukiwawczych i ratowniczych na Bałtyku wdrożonych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Są one zgodne z konwencjami międzynarodowymi podpisanymi przez Polskę.
EN The article presents principles of coordinating search and rescue operations in the Baltic Sea implemented by the Maritime Search and Rescue Service (MSPR). These principles are in compliance with international conventions signed by Poland.
4
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Obiekty budowane dla prowadzenia morskich operacji górniczych narażone są na liczne zagrożenia. Największe zagrożenie dla tych konstrukcji stanowi falowanie morskie. W czasie silnych sztormów pojawiają się od czasu do czasu fale o niezwykle dużej wysokości i ogromnej sile niszczącej, określane jako [...]
EN Offshore structures designer for deep sea mining operations Or prone to many different hazards. The most import ant hazards are from the sea waves. During violent storm huge waves possessing extremely high devastating force appear from time to time. Such waves are called freak waves or rogue waves. [...]
5
80%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2013 Vol. 7, no. 2 169--175
EN The article is showing a concept of critical infrastructure systems’ safety states model. Model construction is basing on: popular technical systems’ safety states models, and notions specified in acts of law and other studies concerning crisis management. Paper is including some concept of proposed[...]
6
80%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 3 337--343
EN AIS (Automatic Identification System) data analysis is used to define ship domain for ground-ing scenarios. The domain has been divided into two areas as inner and outer domains. Inner domain has clear border, which is based on ship dynamic characteristics. Violation of inner domain makes the ground[...]
7
80%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 1 149--154
EN To achieve safer navigation without sudden collisions with large cetaceans at high speed boats such as the hydrofoil, we examined its feasibility of an installation of the infrared camera. Because any ceta-ceans are of air-breathing animals, it is theoretically expected that they can be potentially [...]
8
80%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN Safety in water transport plays a significant role. One way to increase safety in the waterways is to ensure that ships have proper manoeuvrability. Evaluation of manoeuvring properties performed at an early stage of design can detect problems that later would be difficult to solve. To make such an [...]
9
80%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2011 Vol. 5, no. 3 291--294
EN The distribution pattern is considered to be a poission distribution for periodical schedule. The evolution of the ship arrival distribution patterns and the χ2 fit test for observation are based on the ship dy-namic data of international harbour in Yangshan. AIS (Automatic Identification System) is[...]
10
70%
Control and Cybernetics
2013 Vol. 42, no. 4 773--792
EN This paper presents an application of selected methods of optimal and game control theory to determine own ship safe trajectory when passing other ships encountered in good and in restricted visibility at sea. Five algorithms for determining safe trajectory of the own ship in a collision risk situat[...]
11
70%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2007 Vol. 1, no. 4 387--391
EN Paper contains a proposal to establish a traffic separation schemes in accordance with the provisions of SOLAS regulation V/10 and mandatory ship reporting system in accordance with the provisions of SOLAS regulation V/11 in the Polish territorial and internal waters in the Gulf of Gda?sk. Presented[...]
12
70%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN This paper introduces and presents a strategy for ensuring safety during control of vessel inter-action in real time. A measure of danger during the interaction is explicitly computed, based on factors affect-ing the impact force during a potential collision between an object and the vessel. A motio[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Symulatory są obecnie szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. W związku z tym bardzo istotną kwestią jest znajomość zarówno ich wad, jak i zalet. Jedną z dziedzin, w których wykorzystuje się symulatory nawigacyjne, jest szkolenie oficerów pokładowych. Wykorzystanie w trakcie symulacji sytu[...]
EN Simulators are useful in very wide field of current life. Very important is to know their advantages and disadvantages. One of the most important of navigational simulator using is deck officers training. Possibilities of using real collision situations for officers training can seriously improve kn[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono próbę stworzenia matematycznego modelu systemu obiegu informacji nautycznej w oparciu o teorię niezawodności. Zdefiniowano pojęcia dostępności, niezawodności, ciągłości oraz wiarygodności w odniesieniu do systemu obiegu informacji nautycznej. Ocena parametryczna systemu wyko[...]
EN The article presents an attempt to develop a mathematical model of a system of nautical information circulation based on the theory of reliability. Definitions of availability, reliability, continuity as well as credibility are defined with reference to the system of nautical information circulation[...]
15
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Przewóz kontenerów drogą morską rodzi szereg problemów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo statku, przewożonego ładunku i ludzi. Zaplecze lądowe, gdzie mocowany jest ładunek wewnątrz kontenera nie zawsze wykonuje to z należytą starannością. Ponadto błędy świadome i nieświadome w deklarowanej[...]
EN The carriage of containers by sea arise many problems impacting on ship’s safety, cargo and the crew. Ashore, where cargo is securing inside of containers, sometimes it is done with negligence. Even weight of containers and cargo declaration inside papers are not correct can arise many problems and [...]
16
61%
Logistyka
PL Podstawowym celem badania wypadków morskich jest dochodzenie ich przyczyn oraz publikacja. Polityka bezpieczeństwa polega na ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, mających na celu poprawę bezpieczeństwa życia na morzu w przyszłości. Drugim celem jest unikanie wypadków w przyszłości. Artykuł pre[...]
EN The fundamental purpose of Marine Accident Investigation and Shipping Security Policy Branch investigations is to determine the circumstances and the causes of the accident with the aim of improving the safety of life at sea. The second purpose is the avoidance of accidents in future. The paper pres[...]
17
61%
Polish Maritime Research
2016 nr 1 12--19
EN In the paper the study of radio communication system design process for systems based on OFDM transmission is considered. The signal propagation model for 1.4 GHz frequency band is discussed, and the study of signal propagation characteristics, important from the point of view of OFDM system design,[...]
18
61%
Reports on Geodesy
2005 z. 2/73 343-352
EN Significant progress of technologies related to safety of ships' structures and navigation safety systems, comprising techniques of communication in danger, ships' traffic control, reporting systems, positioning, navigational marking and rescue systems, has not been capable enough to let avoid many [...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Gospodarka morska jest w szczególny sposób narażona na niebezpieczeństwo ze względu na środowisko swojej działalności. Zagrożenia te wynikają zarówno z działań umyślnych, jak i przypadkowych (warunki hydrometeorologiczne, mechaniczne itp.). Są to zagrożenia zależne i niezależne od człowieka np. środ[...]
EN The maritime economy is particularly exposed to danger due to the environment of its operations. These risks result from deliberate actions, as well as incidental (hydrometeorological conditions, mechanical, etc.). These are the threat dependent and independent of human eg. environmental, safety hea[...]
20
61%
Logistyka
2015 nr 4 2557--2563, CD2
PL W celu zwiększenia bezpieczeństwa lądowania helikoptera na statku podczas trudnych warunków pogodowych zaproponowano układ aktywnej stabilizacji lądowiska. Wstępne symulacje komputerowe pokazały, że zaproponowany układ może w istotny sposób redukować ruchy wzdłuż osi poprzecznej statku, wzdłuż osi p[...]
EN In order to increase the safety of the helicopter landing on the ship during the difficult weather conditions, the paper proposes an active helipad stabilization system. Preliminary simulations have shown that the proposed system can significantly reduce the movement along the transverse axis of the[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last