Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sacred architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektura sakralna, z uwagi na jej specyfikę, pozwala przejrzyście zanalizować zmieniający się sposób podejścia twórców do kwestii pojmowania roli i znaczenia obiektu sakralnego. Na przestrzeni stulecia można zaobserwować zwiększającą się ilość zróżnicowanych kreacji przestrzeni sakralnej. Progno[...]
EN Sacred architecture, because of her specificity, lets analyse the changing approach of authors to the issue of comprehending the role and meaning of the sacred object. Over an area of the century it is possible to observe increasing number of diversified performances of the sacred space. Forecast ne[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 237-257
PL W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa do stanu badań oraz zostały przedstawione założenia do systematyki współczesnej architektury sakralnej w Polsce.
EN In the article the bibliography to present research state was reviewed and assumptions were presented for the systematics of the modern sacred architecture in Poland.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2012 Nr 1 (625) 89--93
PL Światło naturalne jest w architekturze sakralnej nad wyraz ważne – pełni nie tylko funkcje użytkowe, ale także tworzy nastrój. Właściwie zakomponowane światło zapewnia nam nie tylko dobre samopoczucie, ale także umożliwia podziwianie wizji twórcy i wystroju wnętrz. Światło jest integralnym elementem[...]
EN Natural light in sacred architecture is extremely important, it not only performs utilitarian function, but it also functions to build the atmosphere inside the object. Good composition of light makes us not only feel good, but also makes it possible to admire the vision of artist and the interior d[...]
4
100%
Challenges of Modern Technology
EN The paper presents an analysis of contemporary churches which are particularly important to modernist movement as well as objects whose idea stems form modernism. In this paper studied the latest publications, books and magazines on contemporary religious architecture such as: M.Bergamo., Mattia del[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Witruwiusz dokonał podsumowania doświadczeń minionych pokoleń, z których wyciągnął szereg wniosków. Choć obecnie założenia te są pozornie nieaktualne, mają znaczenie trudnych do podważenia podstaw kształtowania przestrzeni architektonicznej. Obiekty architektury sakralnej Krakowa od najwcześniejszyc[...]
EN Witruwiusz recapitulated experience of earlier generations, taking the number of conclusions. Although at present these assumptions are seemingly not actual, they are bases of creating the architectural space. Objects of the sacred architecture of Cracow for the earliest ages are displaying the aspi[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
1999 Z. 18 119-132
PL Tradycja jest uznana za centralne pojęcie Ortodoksji. Stanowi ona także uniwersalne kryterium oceny wszystkiego, co do tzw. domeny sacrum aspiruje. Dlatego też znaczenie tego kryterium dla architektury sakralnej jest aż tak istotne, a samo podjęcie badań w tym zakresie - celowe. W artykule niniejsz[...]
EN Tradition has always been accepted as a central concept of orthodoxy. It also constitutes a universal assessment criterion of everything that aspires to the so called sacrum domain. That is why the meaning of the criterion appears to be so essential for sacred architecture and all the investigation[...]
7
75%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 3 78--91
PL W miejscowościach położonych w centralnej części woj. podkarpackiego (Wiercany, Wola Zgłobieńska, Boguchwała, Głogów Młp., Husów) zinwentaryzowano łącznie 117 obiektów małej architektury sakralnej, w tym 89 kapliczek i 28 krzyży. Zebrane informacje posłużyły do określenia aktualnego stanu zachowania[...]
EN The landscape is inharmonious in most of the suburban areas in Poland. This is a result of the particular way that suburbs developed around Polish cities. Private, semi-public places with recreational features were built as substitutes for public places. Residents of these communities typically have[...]
8
75%
Ceramika Budowlana
2011 nr 2 35-37
9
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Artykuł przedstawia wybrane przykłady architektury Tbilisi zarówno historycznej jak i najnowszej powstałej w ostatnim dziesięcioleciu. Głównym wątkiem jest ukazanie różnorodności architektonicznej wynikającej z burzliwej historii państwa, w której odnaleźć można wpływy islamskie, bizantyjskie, arabs[...]
EN The paper presents selected examples of Tbilisi’s architecture both historic and modern constructed in the last decade. The main task is to show the architectural variety reflecting the turbulent history of the country, which was strongly influenced by the Islamic, Byzantine, Arab or Persian culture[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Ważnym elementem wspierających ewolucję formy architektonicznej jest umiejętność posługiwania się detalem. Wielowiekowa tradycja krakowskiej architektury sakralnej jest obrazem kolejnych sposobów pojmowania znaczenia detalu w kompozycji przestrzennej. Współcześnie idea architektury świątyni balansuj[...]
EN An important element supporting the evolution of the architectural form is an ability of using the detail. The tradition of Cracow sacred architecture is an image of next ways of comprehending meaning of the detail in the composition. In our times the idea of the architecture of the temple is balanc[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wśród przedstawicieli niemieckiego historyzmu szczególną pozycję zajmują architekci: Konrad Wilhelm Hase, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (początkowo studiujący w Hanowerze) oraz Karl Friedrich Schinkel, student Berlińskiej Akademii Budowlanej. W bogatym dorobku tych twórców istotną po[...]
EN Among the representatives of German historicism there are two who occupy the most prominent position: Conrad Wilhelm Hase, a graduate of the Academy of Fine Arts in Munich (at first a student in Hanover) and Karl Friedrich Schinkel, a student of the Berlin Building Academy. Among the wide oeuvre of [...]
12
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2015 nr 14 118--121
EN Sacral architecture in Western Ukraine, first of all in Galicia, since the beginning of the twentieth century defined by the obvious search and articulation of local identity, arose in terms of the general process of political nations in Eastern Europe. The long break both in the continuity of gener[...]
13
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 20 50--58
PL Przedmiotem analiz, zawartych w artykule jest rola światła dziennego, jego wpływ na kształtowanie i odbiór architektury oraz wnętrza świątyni. Od najdawniejszych lat w szczególności dla obiektów sakralnych religii chrześcijańskiej element światła słonecznego stanowił niezbędny wyznacznik dla powstaj[...]
EN The article analyses the role of daylight, its influence on shaping and reception of architecture and interior of a temple. Since the earliest days, especially for sacred buildings of the Christian religion, the element of sunlight has been a necessary determinant for the emerging churches. Sunlight[...]
14
75%
Architecturae et Artibus
2016 Vol. 8, no. 3 162--167
PL Historia ośrodka wypoczynkowego w Łańsku sięga lat pięćdziesiątych XX wieku. W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był to tajny, pilnie strzeżony kompleks przeznaczony dla najwyższych rangą urzędników państwowych i partyjnych. Położony nad jeziorem ośrodek jest ukryty pośród lasów Puszczy Nidzi[...]
EN The history of the holiday resort in Lansk goes back to the 1950s. During The Polish People’s Republic it was a secret and a closely-guarded complex for those who held high-ranking positions within the state and the party. The resort is located at the lake and it is hidden in the middle of a forest [...]
15
75%
Technical Transactions
PL Artykuł opisuje zapomnianą realizację zapomnianego twórcy – Edgara Kovátsa, polskiego architekta węgierskiego pochodzenia, działającego na przełomie XIX i XX wieku w Wiedniu, Zakopanem i we Lwowie, rektora Politechniki Lwowskiej. Neobarokowy Kościół w Mystkowie był przedmiotem badań i prac inwentary[...]
EN The paper describes the forgotten realization of the forgotten creator – Edgar Kováts, a Polish architect of Hungarian origin, operating at the turn of the 19th and 20th centuries in Vienna, Zakopane and Lviv, the rector of the Lviv Polytechnic. The neo-baroque church in Mystków was the subject of r[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The text contains of the contemplations about kitsch and camp, as characteristic aesthetic categories of the contemporary popular culture. Authors consider the Licheń church, criticized by the architects and loved by plenty of prayers, as an example of one of those aesthetics.
17
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2010 nr 1 41--48
18
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The beauty and a contemporary architecture are the terms of wide importance. Beauty has been creating for centuries, becomes a background for some new stylistics of next ages. A contemporary architecture is not a separate idea as well, because it involves with ancient epochs, deriving a number of ex[...]
19
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Artykuł przedstawia badania archiwalne dotyczące historii i architektury kościoła Chrystusa Króla w Gliwicach oparte o zbiory archiwum parafialnego, zasobne w bogaty materiał fotograficzny z lat 1934-35, rysunki i projekty oraz informacje spisane w Kronice Parafii. W pracy ukazana została również sy[...]
EN The paper is focused on the results of archival research into the history and architecture of Christ the King Church in Gliwice from 1935, derived from the Rectory’s annals and other resources, including photographs of construction works, drawings, designs and the data recorded in the Church’s Chron[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Po 1945 r. architektura i wystrój wnętrz obiektów sakralnych dostosowywany był do funkcji i tworzony zgodnie z potrzebami użytkowników. W różnych okresach czasowych XX w., a w szczególności w latach 70. i 80., ulegał częstym modyfikacjom – odpowiednio do założeń programowych i potrzeb parafii. W grz[...]
EN After 1945, the architecture and decor of sacred buildings were adapted to the function and created in accordance with the needs of their users. At various times during the 20th century, especially in the 70s and 80s, it underwent frequent modifications – according to the program objectiv[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last