Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sacral architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2009 T. 54, z. 2 119-123
PL Autor prezentuje wyniki prac pomiarowo-badawczych osiemnastowiecznego zespołu pielgrzymkowego w Krośnie Warmińskim k. Ornety wykonanych przez pracowników Zakładu Architektury Polskiej WAPW oraz studentów z Koła Naukowego Architektury Rodzimej w latach 2008-2009. Precyzyjna dokumentacja zabytku pozwo[...]
EN The author present the results of measurement and research activities regarding the eighteen century pilgrimage complex in Krosno Warmińskie near to Orneta, performed by employees of the Polish Architecture Department of the Architecture Faculty of the Warsaw University of Technology (WAPW) and stud[...]
2
80%
Architectus
2010 Nr 2(28) 95--100
PL Architektura sakralna minionych stuleci ściśle nawiązywała do stylu obowiązującego ówcześnie w danym obszarze kulturowym i była wyznacznikiem typologicznym danego regionu, a jednocześnie świadczyła o poziomie "kultury w architekturze". Przemiany społeczno-gospodarcze, postęp cywilizacji, który nastą[...]
EN Sacral architecture of the previous centuries strictly referred to the contemporary style existing in a given cultural area and constituted a typological determinant of a given region and at the same time, it represented the level of 'culture in architecture'. Social and economic changes and civilis[...]
3
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN The goal of this article is to indicate the ideological contents of sacral architecture, in particular of Roman Catholic churches built on the Western and Eastern borderlands of the Second Republic of Poland. These were territories regained by Poland as a result of the military and diplomatic action[...]
4
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Jesuits have built many churches and colleges in Poland. The more important, larger and better kept are more known. Many other remain unnoticed. Many of them do not exist anymore. Their old plans could help with familiarisation. Unfortunately, there are very few of these from Jesuits times. Although[...]
5
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Dawny zespół sakralny pijarów w Podolińcu na ziemi sądeckiej, składający się z klasztoru, kościoła oraz szkoły jest najstarszym z ufundowanych na ziemiach polskich. Zespół architektoniczny wzniesiony został między 1642 a 1651 r. przez Stanisława Lubomirskiego, wojewodę krakowskiego (1583-1949). Fund[...]
EN The old sacral complex of the Piarists in Podoliniec, in the Sącz region, consisting of a monastery, church and school, is the oldest one founded on Polish territory. The architectural complex was erected between 1642 and 1651 by Stanisław Lubomirski, voivoda of Cracow (1583-1949). The founder, one [...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The paper is on the interrelation: the outside - the inside - the receive, the aim of this being the achievement of the mystical in sacral architecture. The examples show differences between West and East. A Norwegian church breaks the continuity of the mystical because of the "novelty" approach. Th[...]
7
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Western Pomerania has preserved a large group of brickwork (in a wooden frame) churches, which total approximately a hundred. The objects originate from a period spanning from the end of the sixteenth century to the mid-nineteenth century. Churches of this variety were raised exclusively in the coun[...]
8
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Wooden sacral architecture comprises an important element of the European architectural legacy. It is composed of churches built from the fifteenth to the twentieth century, the majority being Roman Catholic, although many localities feature churches of other creeds and religions: Eastern rite, Prot[...]
9
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 3 252-267
EN Works by Teodor M. Talowski (1857-1910), a graduate of the Viennese Technische Hochschule and the Lvov Polytechnic, initially active in Cracow and from 1901 a professor of the Civil Engineering Department at the Lvov Polytechnic, are especially noteworthy among the accomplishments of Polish architec[...]
10
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2016 Nr 48 34--39
PL Współczesność, pomimo braku utrudnień instytucjonalnych i z nieograniczonymi możliwościami technicznymi, generuje zupełnie inną gamę problemów, z którymi borykają się włodarze tych już prawie półwiekowych świątyń. Ich stan techniczny i zupełnie zrozumiała dekapitalizacja infrastruktury powoduje koni[...]
EN Contemporary times, despite no institutional restrictions and unlimited technological possibilities, generate a range of completely different problems which have to be addressed by the owners of the nearly half-a-centuryold churches. Their technical condition and deterioration of the infrastructure [...]
11
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2016 Nr 48 66--73
PL Interesującym zjawiskiem w architekturze sakralnej drugiej połowy XX wieku są kościoły realizowane od lat 60. do 90., zaprojektowane przez krakowskiego architekta Antoniego Mazura. Na szczególną uwagę zasługują one z tego względu, że reprezentują określony, rozpoznawalny typ świątyni o prostej, suro[...]
EN Churches built in Kraków between the 1960s and 1990s according to designs of Antoni Mazur, an architect from Kraków, represent an interesting development in sacral architecture in the second half of the twentieth century. They are particularly noteworthy on account of their specific, recognizable ch[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 282--297
PL W pracy zaprezentowane zostało przedsoborowe budownictwo sakralne częstochowskiego okręgu duszpasterskiego archidiecezji częstochowskiej. Opisano sześć budynków kościołów, uwzględniając charakterystykę architektoniczną i budowlaną każdego obiektu. Zaprezentowano rzuty i przekroje oraz zdjęcia każdej[...]
EN Contemporary sacral buildings, built before the Second Vatican Council in Czestochowa’s pastoral district of archdiocese of Czestochowa are presented in the paper. There are descriptions of six postwar objects, including their history and some details about their style, architecture and construction[...]
13
80%
Przestrzeń i Forma
2019 nr 37 9--16
EN The analysis and the state of preservation of sacred buildings in small towns and villages on the lands of Galitsky Podillya is carried out. It has been found that because of the lack of Roman Catholic parishes and Jewish religious communities in this area, a large number of churches and synagogues [...]
14
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 165--170
PL Omówiono specyfikę funkcjonowania niewielkich obiektów sakralnych, jakimi są kościoły filialne. Przedstawiono analizę systemów ogrzewania istniejących w kościołach filialnych archidiecezji częstochowskiej oraz wskazano możliwości optymalizacji ogrzewania tych obiektów.
EN The paper discusses the specific functioning of filial churches, which are small sacral buildings. An analysis of heating system in filial churches of the archdiocese of Czestochowa and opportunities to optimize this buildings heating is presented.
15
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 2(16) 70--74
PL W pracy przedstawiono współczesne kościoły filialne usytuowane na terenie archidiecezji częstochowskiej. Dokonano analizy ekologicznych aspektów funkcjonowania tych obiektów i potwierdzono zasadność ich wznoszenia na terenach rozległych terytorialnie parafii.
EN Contemporary filial churches of the Archdiocese of Częstochowa are presented in the paper. On the example of these churches, the ecological effects of the creation of such branches in areas of extensive territorial parishes are analized. The purpose-fulness of the existence of such buildings is prov[...]
16
70%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2006 z. 44 155-162
PL Architektura sakralna regionu Podhala przez stulecia nawiązywała do wzorców tradycyjnych, zachowując ciągłość funkcjonalną, konstrukcyjno - materiałowa, formalno - dekoracyjną, stanowiąc niewyczerpalną skarbnicę dla inspiracji twórczych przyszłych budowniczych. Artykuł porusza problematykę formy arc[...]
EN For centuries, the sacral architecture of the Podhale Region has reffered to the patterns of the tradition preserving functional, constructional, material and ornamental continuity, which was an invaluable source of inspiration for future architests and designers. The article deals with the architec[...]
17
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 19-27
PL Artykuł przygotowano w 2005 roku na podstawie wykonywanego projektu. Projekt wspierała Państwowa Fundacja Nauki i Studiów Litwy. Obiektem badań wybrano terytorium południowo-wschodniego pogranicza Litwy z Białorusią i Polską. Przygotowano kryteria do ustalenia architektonicznych wartości, utworzono [...]
EN The article is based upon the scientific project completed in 2005. This project was supported by the Lithuanian State Science and Studies Foundation. The area of Southeast Lithuania at the frontier with Byelorussia and Poland was chosen as territorial object of investigation. The criteria for ana[...]
18
70%
Przestrzeń i Forma
2017 nr 31 127--134
EN An insightful analysis of the features of the origin and formation of spiritual retreat centers has been carried out. The main tendencies and principles of the architectural and planning arrangement of spiritual retreat centers are defined on the ground of the detail analysis of world and national e[...]
19
61%
Challenges of Modern Technology
EN The purpose of the research was to prove the following thesis: 1) The symbol is a versatile communicate of space perception. The sacral symbol is independent on culture is a versatile language and has an arbitral character. 2) The meanings of archetype and cosmological symbols in contemporary Polish[...]
20
61%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 292--296
PL Architektura sakralna jako fenomen kulturowy od zawsze wyrażała i materializowała szczególne aspekty naszej cywilizacji. Odzwierciedlała wszechświat i jego kosmiczną harmonię. Stanowiła element wyróżniający się w krajobrazie, tworzyła znaki miasta informując o jego statusie. Pytanie o kształt archit[...]
EN Sacral architecture as a cultural phenomenon has expressed and materialized particular aspects of our civilization since the dawn of time. It has reflected the universe with its cosmic harmony. It has made a distinctive element in the landscape creating landmarks and informing people on the status o[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last