Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  służby ratownicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 41 133--152
PL W artykule przedstawiono znaczenie logistyki i zarządzania logistycznego w kształtowaniu bezpieczeństwa ludności cywilnej w obliczu kryzysu. Syntetycznie przedstawione wyniki badań koncentrują się na logistyce jako procesie efektywnego zarządzania potencjałem ratowniczym, którego celem jest optymali[...]
EN The aim of this paper is to present organizational and technical capability of Fire and Rescue Units of the State Fire Service in the context of current threats and security challenges in the twenty-first century. A base for the topic is transformation of the risks and the need to adapt rescue force[...]
2
86%
Logistyka
PL Dotarcie służb ratowniczych do miejsc dotkniętych katastrofami często jest niebezpieczne w realizacji. Problem ten stał się podstawą do stworzenia bezzałogowej platformy lądowej pozwalającej na przeprowadzenie takich działań. Biorąc to pod uwagę wykonano badania symulacyjne o[...]
EN It’s dangerous to reach places affected by the disaster by emergency services. This issue has become the basis for build a unmanned ground vehicle allowed to perform such activities. Taking this into account the simulation research was conducted. They set possibilities to overcome ob[...]
3
86%
Logistyka
PL Prawidłowa logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych jest filarem przeprowadzania akcji ratowniczej. Istotnym elementem w prawidłowym działaniu służb ratowniczych jest przepływ informacji. Artykuł przedstawia logistykę działań służb ratowniczych prowadzonych na [...]
EN Valid logistics emergency action in the mass events is a pillar to carry out rescue work. An important component of the proper operation of the emergency services is the flow of information. The article presents the logistics activities of the emergency services carried out at the site of a mass e[...]
4
72%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 53 (1) 107--126
PL Niniejszy artykuł dotyczy współdziałania Policji z innymi służbami ratowniczymi w trakcie zdarzeń masowych oraz katastrof. W literaturze relatywnie dużo miejsca poświęca się regułom ratownictwa medycznego i ratownictwa realizowanego przez straż pożarną. Natomiast zagadnienie dotyczące zadań oraz zas[...]
EN The article deals with the cooperation of Police and other emergency services during the major incidents and disasters. There are relatively a lot of examples concerning the principles of medical and fire services described in literature while the problem of tasks and principles of Police cooperatio[...]
5
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 1 3--5
PL Dokonano przeglądu wybranych usług lokalizacyjnych przeznaczonych dla służb ratowniczych. Opisano metody pozycjonowania łączące technikę radiową oraz inercyjną a także mechanizmy przetwarzania informacji wykorzystywane w środowisku wewnątrzbudynkowym.
EN In this paper we present a survey on selected LBS services dedicated to emergency services. We describe positioning methods including radio and inertial techniques, as well as Information processing mechanisms applied in indoor environments.
6
72%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 2 119--127
EN The paper investigates the relationship between perceived social support in the workplace and both negative (post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms) and positive outcomes (post-traumatic growth) of experienced traumatic events in a group of male emergency service workers. Data of 116 workers[...]
7
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 276--280
PL W artykule zawarto analizę głównych zagrożeń występujących podczas działań ratowniczych prowadzonych przez służby ratownicze na miejscu wypadków drogowych. Przedmiotowa analiza dotyczy zagrożeń dla ratowników jak i samych ofiar wypadków. Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa biernego i[...]
EN The article presents the main risks encountered on the road while carrying out rescue operations during accidents. These risks relate to themselves as rescuers and victims. The contents are also basic tips on how to effectively eliminate these threats.
8
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 291--296
PL W artykule omówione zostały perspektywy rozwoju i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w służbach ratowniczych. Rynek dronów (tak potocznie nazywane są bezzałogowe statki powietrzne) jest aktualnie najbardziej i najszybciej rozwijającą się dziedziną sportów lotniczych. Bezzałogowce[...]
EN The article is about prospects for the development and use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in rescue services. Market drones (as they are commonly called unmanned aerial vehicles) is currently the most and the fastest growing area of air sports. Drones are used not only in the context of military[...]
9
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 265--275
PL Zakłada się, że podstawą sprawnego działania służb prewencji i ratownictwa w przeciwdziałaniu skutkom zdarzeń kryzysowych jest ścisła koordynacja i współpraca. Zatem skuteczne działanie służb ratownictwa i prewencji wymaga szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizac[...]
EN It is assumed that the basis for the smooth operation of prevention and rescue services in counteracting the effects of the crisis events is close coordination and cooperation. Thus, the effective operation of emergency services and prevention requires quick and efficient decision-making at all leve[...]
10
72%
Logistyka
2015 nr 4 8053--8062, CD2
PL Referat dotyczy oceny zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Polsce. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne mogą powodować wypadki, pożary, eksplozje, skażenie chemiczne oraz znaczne szkody dla ludzi oraz środowiska. W Polsce brak jest systemu monitorowania p[...]
EN The paper refers to threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to fires, explosions and chemical poisoning or burning with considerable harm to people and the environment. There is not monitoring system in Poland to contr[...]
11
72%
Logistyka
2015 nr 4 7467--7474, CD2
PL W pracy zaproponowano koncepcję nowego typu konstrukcji mostów rozwijalnych, bazujących na strukturach typu tensegrity. Do zaprojektowania rozwijalnej kładki wykorzystano cechy inteligencji konstrukcji tensegrity, rozumiane jako możliwość szybkiego sterowania własnościami struktury. Kładki takie mog[...]
EN The paper focuses on a conceptual study on a new type of deployable bridges, based on tensegrity structures. Special properties of these structures, such as the inherent smartness, were used to create a conceptual design of the footbridge. Presented structures may be used as temporary passages for p[...]
12
72%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane dane statystyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Głównej Policji dotyczące wypadków drogowych, w tym z udziałem pojazdów straży pożarnej. Wynika z nich, że w okresie od 2000 do 2010 roku liczba wypadków z [...]
EN Article presents selected statistical data of the National Fire Service Headquarters and Police Headquarter concerning road accidents involving fire engines. The analysed data shows that in the period between 2000 to 2010 the number of accidents involving fire engines increased despite a[...]
13
58%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 56 (4) 81--93
PL W artykule przedstawiono, oparty na faktach, opis katastrofy, który miał miejsce na Węgrzech w 2010 roku. Pokazano jak ten tragiczny w skutkach wypadek może być lekcją dla ekspertów – podano również szereg wytycznych w celu usprawnienia bezpieczeństwa w przyszłości. 4 października 2010 roku, wczesny[...]
EN The paper provides an informative fact-based description of how a tragic incident may serve as a lesson to our experts as well as it describes the guidelines and revelations for future improvement. The wall of the sixteen meter hight , red sludge reservoir of the alumina plant in Ajka which belonged[...]
14
58%
Logistyka
2014 nr 5 1154--1164
PL Pracownicy PSP są permanentnie narażeni na stres wiążący się z ciążącą na nich ogromną odpowiedzialnością za życie ludzi, którym niosą pomoc. Kumulacja napięcia i urazy jakich doświadczają pełniąc służbę, mogą destrukcyjnie wpływać na ich życie. Funkcjonariusze służb ratowniczych cechują się większą[...]
EN Employees of SFS are constantly exposed to stress related to their great responsibility for the life of the people they are helping. Accumulation of tension and trauma experienced while serving may be destructive to their life. This profession, although it is a source of stress, attracts people with[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last