Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 149
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  słoma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
PL Słoma i odpady drzewne mogą w skali lokalnej i regionalnej zastąpić w znacznym stopniu węgiel i inne paliwa kopalne stosowane w celach grzewczych. W Polsce istnieje już wiele przykładów pozytywnego zastosowania kotłów wykorzystujących słomę i odpady drzewne dla ogrzewania wsi, siedli i pojedynczych [...]
2
100%
Czysta Energia
2009 Nr 6 38-39
3
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 10 37-38
PL Temat energetycznego wykorzystania słomy coraz częściej pojawia się na łamach prasy jako sposób na rozwiązanie szeregu problemów wielu środowisk. Z jednej strony środowiska rolnicze podnoszą problem sensownego i taniego zagospodarowania znaczących, powstających co roku nadwyżek słomy szacowanych naw[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 3 8-13
PL W rolnictwie i leśnictwie Polski rocznie wytwarzana jest biomasa równoważna pod względem kalorycznym 150 mln ton węgla. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najpoważniejszym źródłem energii odnawialnej pochodzącej z biomasy może być słoma. Wykorzystanie nadwyżek słomy pozwoliłoby pokryć w 4% zapotrz[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 30-30
PL Słoma, jako poważne, powszechnie występujące źródło energii odnawialnej, nie jest wciąż jeszcze doceniana w naszym kraju, zarówno przez samych rolników, posiadaczy tego źródła energii, jak i przez specjalistów z zakresu ogrzewnictwa.
6
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania słomy rzepakowej do produkcji płyt wiórowych jako surowca podstawowego lub w postaci dodatku do konwencjonalnego surowca drzewnego. Właściwości płyt jednowarstwowych ze słomy oraz trzywarstwowych z udziałem słomy w warstwie wewnętrznej do 25% spełniał[...]
EN The obtained research result indicate possibilities of the utilisation of rape straw to manufacture particleboards, either as the basic raw material or as an additive to traditional wood raw material. Properties of both one-layer boards from straw and tree-layer boards in which up to 25% rape straw [...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 218-222
PL W pracy podjęto próbę określenia możliwości uzyskania pylistych sorbentów ze słomy. Przedmiotem badań były próby karbonizatów ze słomy, otrzymane w warunkach 'polowych' i w laboratorium, produkty ich aktywacji dwutlenkiem węgla oraz dla celów porównawczych węgiel aktywny pylisty firmy Norit. Badania[...]
EN The attemption of powdery sorbents production from straw was taken up. The chars from straw obtained in the 'field condition' and in the laboratory, products of their activation using CO2, and, for comparison, active coal Norit were examined. The following investigations were carried out: proximate [...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Wykorzystanie słomy , jako paliwa w systemach grzewczych jest coraz częściej postrzegane jako alternatywa gospodarcza dla społeczności lokalnych. Doświadczenia PEC Lubań (spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy) z prowadzenia procesu inwestycyjnego i trzyletniej eksploatacji kotłowni na słom[...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 5 43-45
PL Podczas mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków powstają silnie uwodnione osady ściekowe, które dotychczas najczęściej trafiały do środowiska w postaci wstępnie ustabilizowanej (np. po stabilizacji tlenowej, beztlenowej lub wapnem).
10
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
11
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule omówiono zagadnienie modelowania dynamiki układów wieloczłonowych. Podano klasyfikację modeli układów wieloczłonowych, a także istotną z punktu widzenia wyboru metody modelowania, klasyfikację więzów występujących w takich układach. Przedstawiono dwa podstawowe podejścia modelowania: mode[...]
EN The problems of multibody systems modelling are presented in the paper. Classification of multibody systems models and, essential from modelling method choice point of view, classification of constraints occurring in such systems are dis-cussed. Two basic approaches of modelling are presented. There[...]
12
88%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 11-12 8--15
PL Obniżenie roli energetyki jądrowej oraz mankamenty eksploatacyjne źródeł ograniczających emisję gazów cieplarnianych zwiększyło rolę jaką mogą spełniać paliwa pochodzące z upraw "agro". Analiza ekonomiczna, agrotechniczna, botaniczna wykazała, że obecnie w Polsce z uprawianych roślin, jedno z najwię[...]
EN The decreased importance of nuclear power engineering and the operating drawbacks of greenhouse gas reduction sources have increased the significance of fuels from agriculture. Economic, agricultural and botanical analyses have demonstrated that the rape straw is among the plants cultivated currentl[...]
13
88%
Czysta Energia
2002 Nr 7-8 25-25
14
88%
Czysta Energia
2008 Nr 2 22-23
15
88%
Przegląd Komunalny
2006 nr 10 74-76
PL Słoma jako dojrzałe i wysuszone źdźbła roślin jest znana i stosowana w rolnictwie od dawna, głównie w celach ściółkowych, a często traktowana jest jako rolniczy odpad poprodukcyjny. W dawnych czasach źdźbła słomy żytniej, powiązane w snopy miały zastosowanie do produkcji pokryć dachowych i kopców z [...]
16
88%
Czysta Energia
2007 Nr 7-8 16-17
17
88%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Opisano znaczenie i możliwości ekologicznego wykorzystanie słomy pokombajnowej przeznaczonej do przyorania. Przedstawiono metody i technikę oraz wymagania agrotechniczne jakości rozdrobnienia, rozrzutu i przyorania słomy. Podano wyniki badań dotyczące jakości rozdrabniania i rozrzutu słomy pokombajn[...]
EN The importance and possibilities of ecological utilizing combine harvested cereal straw left in the field for ploughing were discussed. Method, technique and agrotechnical requirements regarding disintegration, spreading and ploughing up of the straw were described. Investigation results on the qua[...]
18
88%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące nakładów pracy ludzkiej wybranych wariantów technologii zbioru słomy w formie dużych bel cylindrycznych i prostopadłościennych. Główne ogniwa technologii stanowiły prasy zbierające o zróżnicowanych walorach eksploatacyjnych. Najniższy wskaźnik pracochłonności (0,[...]
EN Paper presented the results of study on human labour inputs at selected technological variants of harvesting straw in form of rectangular and cylindrical big bales. Pick-up balers of differentiated characteristics were the main technological elements. The lowest index of labour consumption (0.17 man[...]
19
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 63 107-110
EN The following paper depicts the application of the frequency converters type VLT6000 produced by Danfos in the process of steering the boiler-house burning straw producing heating power of 3,5MW in Lubań. The attention is paid to the benefits coming from the mentioned solution. The presented point[...]
20
88%
Czysta Energia
2009 Nr 6 41-43
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last