Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sąsiedztwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architecturae et Artibus
PL Wspólnota mieszkańców - termin związany ze środowiskiem lokalnym, sąsiedztwem - wydaje się mało atrakcyjny dla architektów. Dziś, po latach narzucanego kolektywizmu, możemy jednak obserwować oddolne próby budowy lokalnych wspólnot mieszkańców. Badaniami objęto wybrane przejawy takich działań w kraju[...]
EN Local community - a term associated with the notion of neighbourhood and the quality of living environment do not seem attractive to architects in Poland nowadays. Following years of collectivism enforced by top-down political decisions, one can currently observe bottom-up movements - attempts of bu[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono formy przestrzeni publicznych w środowisku zamieszkania, które sprzyjają wytwarzaniu więzi między mieszkańcami a ich środowiskiem. Tereny zielone, jak skwery, deptaki, miejsca rekreacji dzieci i osób starszych, w zależności od swojej formy, mogą być predyktorem przywiązania [...]
EN This paper considers which forms of public spaces in residential environments favour to generate the bond between people and place. Green areas such squares, promenades, places of children's recreation, and places for older people, depending on their form, can be the predictor of place attachment. L[...]
3
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 95--97
4
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy przedstawiono model dyskretny uogólnionego problemu przydziału. Model ten reprezentuje określone problemy przydziału zadań do środków. Dla badanego NP-trudnego problemu optymalizacji dyskretnej zaproponowano sześć algorytmów konstrukcyjnych szeregowania listowego oraz, jako algorytm popraw, [...]
EN In the paper the discrete model of generalized assignment problem is presented. For investigated NP-hard discrete optimization problem we give detailed description of six constructive algorithms and as improving algorithm the tabu one with short and long term memory. Numerical results of improving p[...]
5
100%
Structure and Environment
2016 Vol. 8, no. 2 116--124
EN The article presents landscape solutions for natural water retention named in Poland ‘small water retention’. The paper covers examples of neighbourhood scale interventions, which use natural environmental factors to optimize the stormwater storage capacity. They fit into the mainstream of natural[...]
6
100%
Budownictwo i Prawo
2002 R. 6, nr 3 24--26
7
84%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Obecny we współczesnej urbanistyce paradygmat "zwartego miasta" zwraca szczególną uwagę na intensywność zabudowy oraz mieszanie różnych funkcji w obrębie nowych zespołów miejskich. Pożądane wytyczne dotyczące zrównoważonych projektów urbanistycznych to zespoły gęstej zabudowy przemieszanej funkcji [...]
EN Contemporary urban design paradigm of the "compact city" emphasizes the importance of density and mix of functions as key features in shaping urban space. While recent urban design theory on Poland seems to accept these elements, in the urban design practice achieving a dense urban structure comes a[...]
8
84%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule podjęto się pokazania różnych modeli struktur katastralnych uzyskanych z przekształcenia danych mapy ewidencyjnej. Realizacja praktyczna wiązała się z porządkowaniem pozyskanych danych z formy CAD do GIS i ich przekształceń na bazie danych geometrycznych, atrybutowych i topologicznych. Pr[...]
EN The paper intends to show different models of structures of cadastral data obtained from the transformation of the cadastral map. Practical realization was connected with organizing the data obtained from the CAD form into GIS and their transformation based on geometric, topological and attribute da[...]
9
84%
Polish Journal of Ecology
EN Plant-plant interactions, which are defined as the effect of one plant on another of the same or different species, are inherently local in nature. Plants interact in both positive and negative ways, which are governed by the same underlying ecological dynamic processes. The Mexican endemic Picea ch[...]
10
84%
Demonstratio Mathematica
EN The goal of this work is to introduce and study two new types of ordered soft separation axioms, namely soft Ti-ordered and strong soft Ti-ordered spaces (i = 0, 1, 2, 3, 4). These two types are formulated with respect to the ordinary points and the distinction between them is attributed to the natu[...]
11
67%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 68--73
EN In this article the formation features of the largest Lviv district of Sykhiv were reviewed. Main transformation processes of workers settlement, which was constructed near the industrial hub of Sykhiv in 70–80ies of the last century, and establishment of the large panel housing estate during the pe[...]
12
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 263--270
PL Czy za pomocą ustaw da się wymusić dobrą architekturę? Zestawione w tytule dwa pojęcia postrzega się powszechnie jako stojące w opozycji. Ochrona krajobrazu polega bowiem głównie na ograniczeniach stawianych zabudowie, zaś zabudowa intensywna jest pojmowana jako zjawisko wobec niej (ochrony) przeciw[...]
EN Can using laws force a good architecture? The two terms compared in the title are widely seen as standing in opposition. Landscape protection means mainly the limitations of the building, and the intensive building is conceived as a phenomenon acting against it. I would like to discuss below some as[...]
13
67%
Technical Transactions
2017 Vol. 9(114) 43--66
PL Budynki mogą tworzyć poczucie wspólnoty i dodawać do charakteru dzielnic i miast. Mogą też wspierać społeczności poprzez bezpośredni wkład w wymagania infrastrukturalne sąsiadów lub poprzez zmniejszenie własnych potrzeb oraz/lub tworzenie systemów zaopatrzenia i oczyszczania w celu zwiększenia pojem[...]
EN Buildings can create a sense of community and add to the character of neighborhoods and cities. They can also support communities by either directly contributing to the infrastructure requirements of their neighbors, or by reducing their own demands and/or creating their own supply and treatment sys[...]
14
67%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Jednym z krytycznych etapów dla sformułowania problemu symulacyjnego jest dyskretyzacja dziedziny. W pracy zaprezentowano pewne ogólne analogie i związki, jakie występują między dyskretyzacjami skończenie elementowymi a obiektmi i formalizmami topologii. Dostarczają one efektywnej metody analizy str[...]
EN One of a most crucial stage in formulation of simulation task is domain discretisation. The main focus of this work lies in connections between discretisation and certain types of topological formalism. They provide a robust method of mesh connectivity analysis, which may be applied in modification [...]
15
59%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 127--129
PL W artykule autorzy rozpatrują jeden z podstawowych aspektów budownictwa zrównoważonego dotyczący socjalnych właściwości użytkowych budynku. Korzystając z zaleceń normy PN-EN 16309+A1:2014-12, określono obszar cech budynków mieszkalnych, charakteryzujących aspekty socjalne. Cechy te uszeregowano w sz[...]
EN In the article the authors consider one of the fundamental aspects of sustainable construction concerning the building social performance. Using the recommendations of the PN-EN 16309 +A1:2014-12 were specified the features area of residential buildings, characterizing the social aspects. These qual[...]
16
51%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W publikacji opisano sposoby analizy nieliniowych danych pomiarowych. Przedstawione zostały metody rekon­strukcji przestrzeni fazowej, skuteczne metody poszukiwania wartości zanurzenia wymiaru oraz czasu opóźnienia, a także graficzne metody analizy danych, polegające na konstruowaniu obrazów powrotu[...]
EN This paper presents special methods of nonlinear time series analysis. Methods for computing the embedding dimension end delay time in phase space reconstruction are shown. A (Cross) Recurrence Plots (CRPs) is proposed as an effective tool for analysis of data series. Applying the CRPs to analysis o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last