Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzepak
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL 10 Światowy Kongres Rzepakowy odbył się w Canberze (Australia) we wrześniu 1999 r. pod hasłem "New Horizons for an Old Crop" (nowe horyzonty starej rośliny uprawnej).
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 200-204
PL Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych i klimatycznych, a plon w dużej mierze zależy od odmiany, uszkodzeń powodowanych przez szkodniki i choroby, agrotechniki, przygotowania maszyn do zbioru oraz warunków pogodowych. W zależności od niekorzystnych sytuacji straty rzepaku mogą sięgać 2[...]
EN Rape is a plant with high soil and climate requirements. The crop size is influenced by the plant variety, damages caused by pests and diseases, agricultural production technology, harvesting machinery preparation along with weather conditions. Depending on the circumstances, the rape crop loss can[...]
3
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2005 T. 9, z. 3 671-679
PL W pracy przedstawiono system umożliwiający ocenę jakości nasion rzepaku z wykorzystaniem elektronicznego nosa wyposażonego w matrycę 32 sensorów wykonanych z przewodzących polimerów. Sygnały generowane przez sensory stanowiły dane wejściowe do sieci neuronowej typu backpropagation. Zmiany zapachu na[...]
EN This paper presents a system permitting the assessment of rapeseed quality with an electronic nose equipped with a 32 conductive polymer sensor matrix. Signals generated by the sensors were the input data into the backpropagation neural network. The changes in the seed odour, produced by a change in[...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 247 117-126
PL W artykule przedstawiono sposoby separacji wybranych wtrąceń z materiałów pochodzenia roślinnego. Przedstawiono również metody elektrostatyczne stosowane w procesach separacji. Jako przykład elektroseparacji materiałów pochodzenia roślinnego zaprezentowano elektroseparację rozdrobnionych nasion rzep[...]
EN This article presents some methods of the separation of selected parts from the plant materials. Also it presents the methods used in electrostatic separation processes. An example of electrostatic separation is separation crushed rape seeds using bifilar winding separator.
5
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy opisano przebieg i przedstawiono wyniki badań silnika ciągnika rolniczego zasilanego kompozycją paliwa rzepakowego z olejem napędowym i dodatkami uszlachetniającymi. Podano optymalny skład mieszaniny do zasilania silników ciągników rolniczych, przy której wystepuje zauważalny spadek emisji t[...]
EN The course and the research results of the agricultural tractor engine are presented in the work. The researched tractor was supplied with the fuel which was the composition of rape metylester, diesel fuel and enriching additions. On the basis of the research the optimal proportions of such fuel mix[...]
6
100%
Czysta Energia
2005 Nr 10 30-31
7
88%
Czysta Energia
2008 Nr 4 24-25
8
88%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 5 313--320
PL Potwierdzono założenie badawcze o możliwości automatycznej identyfikacji zakończenia niskotemperaturowego procesu suszenia nasion rzepaku w grubej nieruchomej warstwie. Wilgotność nasion w zakresie 6¸12% w warstwie wylotowej dla powietrza suszącego obliczana była na podstawie funkcji przeliczeniowej[...]
EN Thesis was proved that automatic identification of the end of near-ambient rapeseed drying in a deep-bed is possible. Wheat moisture content in the range from 7 to 12 [% w.b.] inside an outlet layer of a seeds bed is determined using a transfer function as well as temperature and air relative humidi[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 211-218
PL Badano wpływ: szerokości i długości szczeliny wysiewającej zespołu wysiewającego oraz prędkości siewu na wydajność i równomierność dozowania nasion rzepaku nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano,[...]
EN The impact of the following parameters has been examined: width and length of sowing gap in sowing unit and sowing rate on the efficiency and evenness of rape seed dosing with a new pin sowing unit, designed for sowing three seed groups that differ in size: fine, medium and coarse. It has been prove[...]
10
75%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 4 207-214
PL Podjęto tematykę oddziaływania estrów i innych związków zawartych w ziarnach rzepaku na gumowe elementy ciągu transportowego elewatora. Podczas badań w warunkach przyspieszonych stwierdzono, że pod wpływem wymienionej grupy związków następują istotne zmiany właściwości gum, z których wykonane są taś[...]
EN The influence of esters and other compounds contained in rapeseed on rubber elements of the elevator conveyor system has been examined. The research in accelerated conditions has revealed that the above compounds significantly change the properties of rubber materials used in conveyor belts. The eff[...]
11
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2007 R. 15, nr 2 127-132
PL Określając realną wielkość plonu rzepaku w regionie opierano się na założeniach, w których istotnymi czynnikami determinującymi lokalizację zasiewów były: jakość gleb, ukształtowanie terenu, lokalne warunki klimatyczne oraz struktura obszarowa gospodarstw (wielkość gospodarstwa). Prognozuje się, że [...]
EN Production potential of the rapeseed and rapeseed oil in Swietokrzyskie province were assessed. Estimation of real rapeseed yielding in the region was based on the assumptions with following factors determining crop localization comprised: soil quality, land profile, local climatic conditions and fa[...]
12
75%
Chemia Analityczna
PL Oznaczanie pozostałości pestycydów w roślinach o wysokiej zawartości tłuszczu jest niezwykle trudnym i ważnym zadaniem. W artykule porównano dwie techniki izolacji pestycydów z rzepaku. Pozostałości ekstrahowano wykorzystując rozproszenie matrycy na fazie stałej z zastosowaniem florisilu jako adsorb[...]
EN Determination of pesticides residues in oilseed rape is becoming a very important and challenging issue. This paper compares two methods for determination of acaricides, insecticides, herbicides, and fungicides in rape by gas chromatography (GC). Residual pesticides were extracted from oil using two[...]
13
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono uproszczony model matematyczny opisujący suszenie mikrofalowe. Do opisu transportu ciepła i masy w cylindrycznym złożu nasion rzepaku ogrzewanym od wewnątrz polem mikrofalowym (centralnie umieszczoną anteną mikrofalową) zastosowano numeryczny model różniczkowy. Uzyskane wyniki symulacj[...]
EN A simplified mathematical description of a microwave drying has been presented. The differential numerical model of heat and mass balance has been proposed to describe drying of seeds of rape in a cylindrical vessel with internal microwave source (microwave antenna) placed inside. The results of cal[...]
14
75%
Przemysł Spożywczy
PL Produkcja zbóż w Polsce i ich przetwórstwo wykazuje niewielką tendencję wzrostową. W ostatnich latach rozwija się natomiast produkcja i przetwórstwo rzepaku. Tendencje te utrzymają się prawdopodobnie także w najbliższych latach. Przyspieszenie rozwoju obu sektorów zależy głównie od zakresu i stabiln[...]
EN Cereal production and processing in Poland is featured with a weak upward tendency. On the other hand the production and processing of rape seed in recent years is growing very fast. Acceleration in the development of these sectors is up to the scope and stability of the support for the bio-fuel pro[...]
15
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono analizę parametrów kinematycznych nasion rzepaku warunkujących pękanie okrywy owocowo-nasiennej w procesie obłuskiwania. Opisano teoretyczne prędkości zderzenia nasiona rzepaku z płaską powierzchnią łopatki tarczy roboczej obłuskiwacza w zależności od jej prędkości obwodowej. Przedstaw[...]
EN Kinematics parameters of the rape seeds were analysed in respect of seed coat cracking damages in hulling process. Theoretical impact velocity of a rape seed against the flat surface of hulling blade on rotary disk was described as affected by the peripheral speed of the blade. Mean critical impact [...]
16
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 1-2 55-56
PL W publikacji przedstawiono wyniki oceny zapachu nasion rzepakii za. pomocą prototypu elektronicznego nosa wyposażonego w 5 sensorów półprzewodnikowych. Sygnały analogowe generowane przez sensory po przetworzeniu na postać cyfrowa wykorzystano jako dane wejściowe do sieci neuronowej typu backpropagat[...]
EN The paper presents results of rape grain aroma evaluation using a prototype electronic nose equipped with 5 semiconductor sensors. The analogue signals generated by sensors were transformed into a digital form and used as the input data for a backpropagation neural network. The best detection result[...]
17
75%
Ekologia i Technika
2002 R. 10, nr 6 163-170
EN The present output of agricultural production in Poland can be reached even by reducing the agricultural acreage by 15%. It means, that 2.8 million ha can be excluded from direct agricultural use or in other words product of this acreage can be used outside agriculture. Recently it is proposed more [...]
18
75%
Ekologia i Technika
2002 R. 10, nr 5 131-138
EN Rape oil exposed to the process of alcoholysis changes into fatty acid methyl esters used as biofuel, which can replace diesel oil in diesel fuel engines. In the process of changing rape oil into fatty acid methyl esters glycerol and other products are received. These are valuable not only for the c[...]
19
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Dokonano analizy teoretycznej ruchu nasion rzepaku, poruszających się po promieniowo rozmieszczonych łopatkach na wewnętrznej powierzchni wirującego pionowo stożka głowicy obłuskiwacza. Sformułowano równania opisujące warunki rozpoczęcia ruchu przez nasiona dla przypadków, gdy nasiono rzepaku ślizga[...]
EN Motion of the rape seeds on radial blades situated on internal surface of vertical rotating cone in the head of hulling machines was theoretically analysed. Equations describing conditions of initial seed motion were formulated for the cases when: the rape seed slides along the blade and the element[...]
20
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W ostatnich latach w związku z wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej i propagacja efektu cieplarnianego, podejmuje się szereg działań w kierunku szerszego wykorzystania biopaliw płynnych w tym przede wszystkim biodiesela produkowanego na bazie olei roślinnych. Niestety, towarzyszy temu szereg kon[...]
EN In the recent years, due to the gradual depletion of the resources of crude oil and the propagation of the greenhouse effect, a range of activities have been undertaken towards broader use of liquid biofuels, and in particular biodiesel fuel produced on the basis of vegetable oils. Unfortunately, th[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last