Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 163
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzeka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 11 437-441
2
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 6 224-226
3
100%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 3 103-106
PL Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi od 1993 r. badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w rzekach b. województwa wrocławskiego. Artykuł przedstawia wyniki tych badań wykonanych w latach 1993-1997. Program pomiarów obejmował sześć związków W[...]
EN Provincial Inspectorate for Environment Protection in Wrocław has been carrying on investigation into the content of policyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in the water of rivers in the Wrocław province since 1993. The paper presence results of investigations carried out in the period 1993-1997. The[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 315-319
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 8 280-283
EN General characteristics of the Rawa river basin and bed. Formal basis for the bed's rebuilding. Design and executive works completed so far.
6
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 5 176-178
PL Omówiono nowa publikację IMGW 'Przepływy charakterystyczne rzek polskich w latach 1951-1990', która zawiera zestawienia liczbowe wybranych charakterystyk przepływu i ich ilustracje graficzne, ułatwiające wizualna ocenę wielkości i zmienności odpływu rzecznego w 50 posterunkach wodowskazowych. Po[...]
EN The paper discusses the new publication by the IMGW 'Characteristic low values of Polish rivers in the years 1951-1990' which containes a list of selected numerical flow characteristics and their graphic presentation what makes easy the visual estimation of the proportions and variability of rive[...]
7
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 8 296-298
PL Przedstawiono wyniki badań przepływu Widuchowa - pomiary terenowe porównano z wielkościami obliczonymi.
EN The results of investigations carried out in the cross-section Widuchowa have been presented. The field measurements have been compared with the calculated values.
8
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 12 520-521
EN Supplementing standard charts presenting distribution of pollution concentration and charge along rivers and channels by method of drawing diagrams of pollution source structure.
9
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 10 372-375
10
100%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 6 222-226
PL Przedstawiono kaskady i zespoły elektro-wni wodnych o ważnym znaczeniu jako zabytki techniki i elementy turystyki krajoznawczej na malowniczych szlakach wodnych Polski. Pokazano rzeki o nie wpełni wykorzystanych możliwościach energetycznych. Określono warunki zachowania starych elektrowni wodnych ja[...]
EN The paper presents a number of cascades and sets of hydroelectric power plants representing a great value as monuments of technic and elements of touring on picturesque Polish rivers. It presents also rivers the energetistic resources of which have not fully been utilized and defines conditions of p[...]
11
100%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 10 378-381
12
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 8 52-58
PL Rzeki stanowią silny element kształtujący przestrzeń miasta, wpływają na otoczenie oraz narzucają fragmentom tkanki miejskiej określoną strukturę. Mają zdolność kreowania miejsc magicznych, dzięki którym miasto zyskuje rozgłos, a w efekcie jest rozpoznawalne i kojarzone nie tylko przez mieszkańców, [...]
13
80%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 1 12-17
PL Przedstawiono uwarunkowania i przyczyny narastania zagrożenia powodziowego wraz ze scenariuszem możliwych błędnych działań i zaniechań potęgujących te zgrożenia. Na tym tle omówiono podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie związane z obiegiem wody oraz hydraulikę i kształtowanie się koryta rzeczne[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 409-418
PL Omówiono zasoby wód podziemnych zgromadzone w obrębie pradolin: Toruńsko-Eberswaldzkiej, Warszawsko-Berlińskiej, Głogowsko-Baruckiej. Zgromadzone tam czwartorzędowe wody podziemne charakteryzują się dobrą jakością, a warunki hydrologiczne umożliwiają ich dogodne ujmowanie. Pradoliny tworzą międzynar[...]
EN The paper discusses the resources of the underground water accumulated in the area of the following ice marginal valleys: Toruń-Eberswald, Warsaw-Berlin, Głogów-Barucka. The quaternary underground water accumulated in the above-mentioned regions is of good quality and the hydrologic conditions allow[...]
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 6 338-340
16
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 8 328-332
PL Przedstawiono najważniejsze problemy związane z zagospodarowaniem, utrzymaniem i ochroną rzek istotnych dla rolnictwa. Wskazano kierunki działań wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
EN The most important problems connected with building, maintenance and protection of rivers vital to agriculture have been presented in the paper. There have been also pointed out directions for activities resulting from the Water Frame Directive.
17
80%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 4 142-146
PL Artykuł przedstawia interesującą propozycję Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej co do definicji, kryteriów i sposobu określania przepływu nieszkodliwego w rzekach poniżej obiektów piętrzących.
EN The paper presents an interesting proposal by the Research Institute for Engineering and Water Management of the Technical University in Cracow concerning the definition, criteria and way of determination of the harmless flow in rivers below the dams.
18
80%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 8 316-322
PL Porównano zasoby wodne największych rzek państw europejskich. Rzekami najbardziej zasobnymi w wodę są Wołga, Dunaj, Ren, Rodan, a z mniejszych rzek-Pad, Sawa i Moza. Małymi zasobami wód rzecznych charakteryzują się rzeki Półwyspu Iberyjskiego -Tag i Ebro - oraz Tamiza w Wielkiej Brytanii, Prypeć na [...]
EN There have been compared in the paper the water resources of the biggest European rivers. The most abundant in water are the rivers Wolga, Danube, Rhine and Rhone and among the smaller rivers -the Pad, the Sawa, the Moza. By small water resources are characterized the rivers of the Iberian Peninsula[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2003 Z.16, t. 1 243-253
PL W artykule przedstawiono analizę stanu czystości wód rzek województwa podlaskiego oraz główne ich zanieczyszczenia.
EN In the paper charakteristic of water quality in rivers of podlaskie voivodship and main sources of their pollution are presented.
20
80%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 5 188-196
PL Porównano największe przepływy i odpływy jednostkowe rzek polskich z maksymalnymi wartościami rzek świata przedstawionymi w światowym katalogu wezbrań wydanym w 2003 r. pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Hydrologii Naukowej IAHS [6]. Określono górną obwiednię maksymalnych przepływów zaobserw[...]
EN There have been compared the highest flow and unitary run-off values of Polish rivers with respective maximum values of rivers of the world presented in the world catalogue of freshets (rise waves) published in 2003 under the auspices of the International Association of Hydrologie Science (IAHS) [6][...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last