Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 167
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 9 21-33
PL Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą ryzyka zawodowego w kopalni. Na wstępie przedstawiono przyczyny przemawiające za koniecznością oceny ryzyka zawodowego. Omówiono cele i metody oceny ryzyka zawodowego. Zaproponowano procedury oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa związan[...]
EN The elaboration undertakes the problems concerning the occupational risk in a mine. The reasons speaking for the necessity of the occupational risk assessment are discussed at the beginning thereof. The aims and methods of the occupational risk assessment were considered. The authors purposed the p[...]
2
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 11 6-9
PL W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące przyczyn wypadków w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na polskie małe firmy budowlane przyczyniające się znacząco do wzrostu wypadkowości w tej branży. Omówiono czynniki mające największy wpływ na stan bhp w tych firmach. Opisano realia funk[...]
EN In the paper statistical data concerning causes of accidents on construction site were presented. Special attention was turned onto polish small construction enterprises significantly influencing on accidents increase in this sector. Agents shaping osh state in these plants were discussed. The reali[...]
3
80%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 281-286
PL W artykule przedstawiono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wdrożony w Kompanii Węglowej S.A. Stanowi on obecnie element zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego poza systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy system zarządzania jakością i ochroną środowiska. W arty[...]
EN The article presents Occupational Health and Safety Management System implemented in Kompania Węglowa S.A. Nowadays it is a part of the Integrated Management System, which contains, apart from Occupational Health and Safety Management System, also Quality Management System and Environmental Protecti[...]
4
80%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 203-214
PL W górnictwie polskim podobnie jak i w górnictwach innych krajów UE, nie ma jednej "narzuconej" metody ustalania (wyznaczania) wartości liczbowych dopuszczalnego poziomu ryzyka zawodowego osób obsługujących systemy antropotechniczne. Podstawą ustalania (określania, wyznaczania) dopuszczalnego ryzyka [...]
EN In Polish mining and in other EU countries mining there are no specific regulations stating how to compute the admissible level of occupational hazard of machine operators. The underlying principles for establishing the occupational hazard are set forth in pertinent laws and safety regulations. In a[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 41 107--118
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodologię identyfikacji i wyznaczania niepewności ryzyka w metodzie analizy ryzyka Risk Score. Wnioskowanie poparte zostało przykładami obliczeniowymi.
EN In this article the methodology of identification and calculation of risk uncertainty in the Risk Score method was introduced. To adapt the Risk Score method, found in 1976 by Kinney and Wiruth, to reality of 2010 year, few changes to methodology had to be made. Inflation of USD from 1976 to 2010 an[...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 21-21
PL W artykule przedstawiono zalety stosowania instrumentów pochodnych w projektach infrastrukturalnych w zamówieniach publicznych. Stosowanie instrumentów pochodnych zminimalizowałoby bankructwa firm budowlanych, zerwane umowy oraz niedotrzymane terminy.
EN The article presents the advantages of applying derivatives in infrastructure projects in public auctions. Applying derivatives would minimize the bankruptcies of construction companies, the number of broken contracts and the cases of not keeping the deadline.
7
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 6 7-11
PL Palne substancje chemiczne tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Do zainicjowania wybuchu są niezbędne trzy elementy (składowe): paliwo, źródło zapłonu i utleniacz. Utleniaczem w powietrzu jest tlen. W artykule przedstawiono zasady identyfikacji zagrożenia wybuchem, klasyfikacje stref wybuchowyc[...]
EN Flammable chemical substances mixed with air produce explosive mixtures. Three elements are essential to initiate an explosion: fuel, ignition sources and an oxidant. This paper discusses the principles of identifying an explosion hazard, classification of explosion zones, classification of ignition[...]
8
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Uwzględniając różne oddziaływania na człowieka podczas pracy zwrócono uwagę na ważne cele jakie posiada ocena ryzyka zawodowego. Podkreślono zalety jakie posiada jakościowa metoda oceny ryzyka zawodowego Risk Score na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi.
EN Taking into account different influences on the man during the work, attention was turned to important aims what the view of the professional risk owns. Underlined the qualitative method of the view of professional risk Risk Score on the position of the work with monitors.
9
80%
Energetyka
2010 nr 10 671-674
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono czynniki, które powinny być uwzględniane podczas oceny ryzyka zawodowego w odkrywkowych zakładach górnictwa kopalin skalnych.
EN The article presents some of the factors which should be considered in the assessment of professional risk in opeh-cast mines.
11
80%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 7 579-582
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 37 39-46
PL W artykule omówiono jedno z podstawowych zadań oceny ryzyka zawodowego, jakim jest informowanie pracowników o ryzyku zawodowym na ich stanowiskach pracy. Główną jego część stanowi autorska propozycja karty informującej o ryzyku zawodowym. Autorzy starali się rozwiać wątpliwości i nieporozumienia zwi[...]
EN The paper deals with most of the basics tasks of risk assessment professional what in-forming aboul occupational hazard workers on their worksites is. The body of article is the state the autho^s proposal of card infbrming about occupalional hazard. Authors tried to scatter doubt and misunderstandin[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2008 Nr 51 21-42
PL W roku 1996 znowelizowano kodeks pracy [10], wprowadzając między innymi art. 226, który nakłada na pracodawcę obowiązek stałego monitorowania i oceny ryzyka zawodowego, a także dokumentowania wyników tej oceny i informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy. W literatu[...]
EN In 1996 there was alteration of the polish labour code. By this alteration it was introduct the article of 226, which compel on employers the obligation of permanent monitoring and the analyse the occupational safety and ergonomics. By the article was also introduct the obligation of booking the sol[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 105-113
PL W artykule przedstawiono metody oceny ryzyka zawodowego. Dokonano także oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska murarza. Przedstawiono dane dotyczące wypadkowości w budownictwie w latach 2002-2006.
EN In the article methods of the mark of the occupational risk were presented. They also made an appraisal of the occupational risk for the position of the bricklayer. Concerning data was presented accidents appearance in the building in 2002-2206 years.
15
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 9 22-26
PL W artykule omówiono metodę oceny ryzyka zawodowego, w której wykorzystano do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia urazu analizę zdarzeń pośrednich prowadzących od przyczyny do urazu, przedstawionych za pomocą drzewa zdarzeń. Zamieszczono przykład obejmujący scenariusz powstawania urazu oraz sza[...]
EN In this article discussed is a method of assessment of the occupational risk in which, for estimation of the probability of occurence of an injury, use has been made of an analysis of the intermediate events that lead from the cause to the injury, the events being represented by a tree of events. In[...]
16
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 4 27-33
PL Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w kopalniach będzie w najbliższej przyszłości jednym z obowiązków pracodawcy. Wypełnianie tego obowiązku oprócz formalnych uregulowań wymaga opracowania odpowiedniej metodologii postępowania. Powinna ona uwzględniać istniejący stan prawny w zakr[...]
EN The assessment of occupational risk for all the work places in mines shall be, in the nearest future one of the duties of the employer. Apart from the formal regulations, the performance of that obligation requires the developing of a suitable methodology of procedure. The latter must take into acc[...]
17
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 10 27-30
PL W artykule przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzoną na wszystkich stanowiskach pracy w KW S.A. Zakładzie Górniczym "Bytom III". Ocena ryzyka zawodowego wykonana została w oparciu o własne rozwiązania, zgodnie z Polska Normą PN-N-18002, w skali pięciostopniowej. Przy szacowaniu ryzyka z[...]
EN The article presents a procedure of occupational risk assessment conducted for all the workplaces in the "Bytom III" Mining Unit of KW S. A. Coal Company. The occupational risk assessment has been accomplished in a five-degree scale, basing on own solutions in compliance with the Polish Standard Sp[...]
18
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 2 21-25
PL Artykuł zawiera przegląd wdrożonych w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawia stosowaną we wszystkich kopalniach Spółki metodę oceny ryzyka zawodowego.
EN The article contains a review of the prevention measures, as regards work safety and health protection implemented in the Collieries of Rudzka Spółka Węglowa S.A. / Joint-Stock Company of Rudzka Spolka Weglowa/ and it represents a method of assessment of the occupational risk as applied in all the C[...]
19
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 7 18-24
PL Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą oceny ryzyka zawodowego w kopalniach, która wynika m.in. z wymagań prawnych w obszarze ochrony pracy oraz ekonomicznego i społecznego wymiaru warunków pracy. Artykuł ten przedstawia główne założenia metody sondażu opinii ekspertów, którą [...]
EN Undertaken in the work is the set of problems pertaining to the assessment of professional risk in mines which results, among others, from the legal requirements in the area of economic and social aspects of work. The article presents the main terms of reference for the method of experts'-opinion po[...]
20
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 3 27-32
PL Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa pracy w kopalniach, która wynika m. In. z wymagań polskiego i europejskiego ustawodawstwa w obszarze ochrony pracy, ekonomicznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzrostu świadomości społecznej w[...]
EN The elaboration presents current problems related to improvement of occupational safety in mines, as a result of Polish and European legislation in the area of labour protection, economical analysis of occupational safety and health state, and increase of society awareness in range of need of safety[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last