Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko środowiskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
PL Tematem artykułu jest ryzyko środowiskowe i jego rola we współczesnej cywilizacji. Przedstawiono i omówiono różne źródła ryzyka oraz czynniki sprawiające, iż problem ryzyka staje się dzisiaj ważny zarówno dla nauki jak i dla filozofii. Sytuacja ryzyka stwarza bowiem wyzwanie metodologiczne a także i[...]
EN The theme of the article is an environmental risk and its role in modern civilization. The diverse sources of the risk as well as its factors responsible for the importance of the nowadays' risk problem both for science and philosophy, have been shown and discussed. The state of risk challenges meth[...]
2
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2019 nr 2 15--17
3
44%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 4 23-28
PL W artykule zaprezentowano problematykę związaną z likwidacją zakładu górniczego i oddziaływaniem tego procesu na środowisko. Punktem wyjścia do właściwego przeprowadzenia zakończenia działalności kopalni jest odpowiednio wcześnie opracowany program likwidacji. Program ten winien być tworzony w trak[...]
EN The article presents the problems connected with liquidation of a mining operation unit and the impact of the liquidation process in the environment. A starting point for an appropriate conducting of the final stage of operation of a mine is the respective liquidation program worked out in advance. [...]
4
38%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy jest ocena ryzyka środowiskowego, wynikającego z działalności Fermy Drobiu i Wytwórni Pasz w Klimontowie (woj. małopolskie). W pracy opisano pojęcie ryzyka środowiskowego, przedstawiono metodykę badań, scharakteryzowano Fermę Drobiu, omówiono wyniki prac terenowych. Przy wykorzystaniu ma[...]
EN The purpose of the work is to estimate environmental risk resulting from the activity of Poultry Farm and Feed Production Plant in Klimontów (Małopolskie Voivodship). The paper describes the concept of environmental risk, presents research methodology, characterises Poultry Farm, and discusses the r[...]
5
38%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono możliwości modelowania zagrożeń zespolonych w środowisku człowieka. Człowiek jako istota żywa porusza się wewnątrz biosfery, gdzie znajduje warunki do życia i rozwoju. W wyniku twórczej aktywności człowieka powstają artefakty wypełniające technosferę. W ten sposób można scha[...]
EN A possibility of the combined hazard modeling nas been presented. Man as the human being moves inside a biosphere, where he finds conditions to live and grow. The artifacts, which fill a technosphere are created in the result of human activity. The environment can be characterized in such a way.
6
38%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 34 198--205
PL W pracy przedstawiono ekologiczne i zdrowotne aspekty użytkowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania wełny mineralnej. Dzięki strukturze włóknistej, produkty z wełny mineralnej posiadają wiele unikalnych właściwości pozwalających na ich wszechstronne zastosowanie. Przy wszystkich zaletach, wełna [...]
EN In this study presents the environmental aspects of the use, management and disposal of mineral wool. Fiber structure makes that wool products have many unique properties enabling them to be versatile. With all the advantages of mineral wool is one very significant drawback - does not decompose. Fro[...]
7
38%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2015 Nr 1(11) 51--63
Pesticides constitute the group of preparations using in farming, horticulture, forestry, veterinary science, as well as of textile materials used for the impregnation and plastics. The toxicity of pesticides, the presence of biologically active ingredients, emulsifiers, support substances and fille[...]
PL Środki ochrony roślin, zwane powszechnie pestycydami, stanowią grupę preparatów stosowaną w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, weterynarii, jak również wykorzystywanych do impregnacji materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych. Toksyczność pestycydów wynika z obecności składników biologicznie cz[...]
8
38%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 2 1498--1511
EN Hydrogen sulfide is a non-hydrocarbon component of natural gas. Natural gas containing hydrogen sulfide and / or carbon dioxide is classified as acid gas, which accounts for about one third of global conventional natural gas resources. Hydrogen sulfide in Polish hydrocarbon deposits has been found i[...]
9
32%
Problemy Ekologii
PL Lokalny plan działań na rzecz środowiska i zdrowia jest to, stworzona przez społeczność lokalną, lista działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców i ograniczenia istniejącego ryzyka środowiskowego. Stworzenie takiego planu wymaga poparcia politycznego władz lokalnych oraz zaangażowani[...]
EN Local environmental health plan is, created by local community, list of activity aimed to improving of inhabitants' quality of life and reducing of existing environmental risk. Creation of such plan enables political support and engagement of local community. The local environmental health planning [...]
10
32%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule wyszczególniono wybrane zanieczyszczenia uwalniane ze statków. Przedyskutowano krótko norweską propozycję indeksacji środowiskowej statków. Zaproponowano probabilistyczny model do oceny ryzyka stwarzanego przez statki względem środowiska morskiego. Model ten ma charakter strategii liniowe[...]
EN In the article selected polluting emissions and discharges from ships are listed. The Norwegian idea of environmental indexing of ships is shortly discussed. The probabilistic model of environmental risk of ships is proposed. This is a linear strategy model. The risk measure associates probabilities[...]
11
32%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 10 654--659
PL Nanoczastki srebra wykazują silne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. Ze względu na swoje właściwości znajdują szerokie zastosowanie w wielu produktach codziennego użytku, m.in. medycznych, kosmetycznych, tekstylnych czy gospodarstwa domowego. Srebro w postaci nanocząstek moż[...]
EN Silver nanoparticles have the strong bactericidal, fungicidal and virucidal properties. Because of its properties they are widely used in many of daily life products, for example medical, cosmetic, textile and household. Silver in the form of nanoparticles can be released into the environment at eac[...]
12
32%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 2 50--56
PL Ważnym elementem dokumentacji hydrogeologicznych, projektów robót geologicznych, raportów oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych i wielu innych opracowań jest określenie stopnia zagrożenia środowiska. W realizowanych opracowaniach analiza stanu środowiska rozumiana jest jako waloryzacj[...]
EN Determination of environmental risk is an important element of hydrogeological documentation, geological work project, environmental impact report, integrated permit or any other study. Analysis of the environment state in these studies is understood as valorization referring to the description of e[...]
13
32%
Proceedings of ECOpole
PL Metale ciężkie stanowią poważne zagrożenie jako zanieczyszczenia środowiska. Niektóre z nich są niezbędne dla wielu organizmów w niskim stężeniu, ale pozostałe mogą być toksyczne również w małych stężeniach. Metale ciężkie ulegają translokacji poprzez łańcuch pokarmowy do żywych organizmów. Zanieczy[...]
EN The heavy metals mean serious risk in environmental pollution. Some of them are essential for many organisms in a low concentration, but the others should be toxic at low concentrations, too. The heavy metals are contacted through the food chain with living organisms. Industrial, transport and munic[...]
14
32%
Ekonomia i Środowisko
2019 nr 3 154--166
EN The article indicates selected legal and environmental conditions for the decommissioning of asbestos and asbestos products using the subject literature, own research and existing data. The legal basis is the Act of 19 June 1997 on the prohibition of the use of products containing asbestos (volume 2[...]
15
26%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wprowadzenie do systemu prawnego nowej formy ochrony środowiska, np. regionów objętych programem Natura 2000, w wielu przypadkach powoduje brak możliwości lub potrzeby ograniczenia lub kontroli nad górnictwem odkrywkowym. Poniższe opracowanie ukazuje krótką analizę przydatności wybranych metod nauko[...]
EN The induction into the legal system of the new form of environmental protection, e.g. regions covered by Nature 2000, causes in many cases the lack of ability or need to restrict or control facemining. The following article presents a short analysis of the usefulness of selected scientific methods t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last