Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rysa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono sposób obliczania rozstawu i rozwartości rys w płycie żelbetowej dźwigarów zespolonych typu stal-beton. Wykorzystano przy tym liniową i nieliniową teorię poślizgu. Przy określaniu parametrów zarysowania uwzględniono ilość i sposób rozmieszczenia zbrojenia podłużnego płyty i jego wpływ [...]
EN The papers presented the method of calculating crack spacing and crack width in RC slab of composite girders of the steel/concrete type. Linear and nonlinear bond slip theory was applied. In determining parameters of the cracking state, amount and distribution of longitudinal slab reinforcement have[...]
2
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Wyróżnia się sięgające na niewielką głębokość rysy powierzchniowe w złączach między płytami, przechodzące przez całą grubość ściany, rysy lokalne w złączach i płytach, ogarniczone do jednej kondygnacji i analogicznie głębokie rysy strukturalne, przechodzące z jednej kondygnacji na drugą i łączące si[...]
EN They are distinguished: shallow surface cracks in joints between panels, local cracks, penetrating the intire wall thickness, limited to one storey heigth, and equally deep structural cracks, streching from one storey to the other and coupling mostly with the horizontal cracks floor panels. Examples[...]
3
88%
Archives of Civil Engineering
PL Najczęściej spotykane w literaturze opisy teoretyczne zakładają, że wielkości opisujące proces zarysowania belek — moment rysujący i rozstaw rys, zależą od geometrii przekroju żelbetowego oraz właściwości mechanicznych obu materiałów składowych — betonu i stali, a także że nie są zależne od sposobu[...]
EN Theoretical accounts most frequently encountered in technical literature assume that the quantities describing the cracking process in beams, i.e. the cracking moment and crack spacing depend on the geometry of reinforced concrete section and on the mechanical properties of both constituent material[...]
4
88%
Archives of Civil Engineering
PL Metodyka badań ultradźwiękowych głębokości rysy naturalnej w betonie lub szczeliny uformowanej w dowolny sposób, bazuje na wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji fal na linii jej zakończenia. W konstrukcji żelbetowej zbrojenie stalowe usytuowane poprzecznie do rysy jest elementem ciągłości ośrodka i powod[...]
EN Methodology of ultrasonic investigation of a natural crack or purposely-formed slot is based on taking advantage of the effect of wave diffraction at crack end. In reinforced concrete structures steel reinforcement placed across the crack is an element of medium continuity, and is a cause of difficu[...]
5
75%
Drogi i Mosty
2007 nr 3 45-77
PL Powstawanie rys w betonowych konstrukcjach inżynierskich może powodować obniżenie sztywności i wytrzymałości elementów, zmniejszenie szczelności betonu i niebezpieczeństwo korozji zbrojenia. W pracy przedstawiono laboratoryjny sposób diagnostyki rys w betonie metodą mikroskopową przy wykorzystaniu k[...]
EN Crack formation in concrete engineering structures can produce both strength and stiffness reduction as well as an increase of permeability of concrete and a danger of corrosion of reinforcement. A laboratory method of crack system diagnostics is presented. The developed method for automated crack i[...]
6
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 12 8-11
7
75%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 5 274-277
PL Wykorzystanie efektów dyfrakcji fal ultradźwiękowych umożliwia pomiar głębokości szczeliny lub rysy w betonie. W strefie zbrojenia betonu występują zakłócenia spowodowane najwcześniej odbieranym sygnałem przejścia fali wzdłuż zbrojenia. Można je odfiltrować na podstawie dwukrotnego pomiaru ultradźwi[...]
EN Diffraction of ultrasonic wave effects enables measurement of scratch or gap depth in concrete. In concrete reinforced zone some interference occures involving by the earliest signal of wave transmition along the reinforcement. By double ultrasonic measurements, the defiltration of interference can [...]
8
75%
Archives of Civil Engineering
PL Opracowanie przedstawia praktyczne zastosowanie metody Borcza prezentującej oryginalną propozycję modelu betonu i teorii konstrukcji żelbetowych, w pierwszej i drugiej fazie pracy, do wyznaczenia uogólnionych przemieszczeń i sił wewnętrznych w zarysowanych przekrojach żelbetowych. Istotą jest założe[...]
EN The paper presents practical application of Borcz's method, which develops original concepts concerning the model of concrete and reinforced concrete structure in the first and second stage of work to determine generalised displacements and internal forces in a cracked reinforced cross-section. The [...]
9
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 8 15--17
10
75%
Warstwy
1999 nr 4 70-73
11
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 4 73-75
12
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2013 nr 2 56--57
13
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 193-198
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty i główne problemy nieliniowego modelowania żelbetowych powłok z rysami. Do rozwiązania przyjęto nieliniowy model betonu i stali oraz związek konstytutywny w rysie. Do analizy nieliniowej powłok zarysowanych użyto metody elementów skończonych (FEM). Rozwiązanie u[...]
EN The purpose of this paper is to present some aspects and main problems of non-linear modeling theory and computations of RC (reinforced concrete) cracked shells. The non-linear behavior of concrete, steel and constitutive law of crack opening are described. The finite element techniques for non-line[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 9 20-24
15
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 2 2-4
16
63%
Przegląd Budowlany
17
63%
Materiały Budowlane
2006 nr 12 37-41
18
63%
Materiały Budowlane
2007 nr 2 26-29
19
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 9 74-80
20
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zrelacjonowano badania nad ugięciami belek żelbetowych z rysami. Zaprezentowano sposoby uwzględniania efektów zarysowania w obliczeniach inżynierskich. Analizy numeryczne przeprowadzono własnymi programami opartymi na metodzie sztywnych elementów skończonych. Algorytm obliczeniowy wzbogac[...]
EN In the paper the studies on deflections of reinforced concrete beams with cracks were reported. Methods of considering crack’s effects in engineering calculations were given. Numerical analysis was conducted with own programs based on rigid finite element method. A calculation algorithm was suppleme[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last