Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek przewozów pasażerskich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono, na tle rozważań teoretycznych, wyniki autorskich badań potrzeb i preferencji podróżnych na rynku regionalnych przewozów pasażerskich oraz postrzegalnej jakości ofert na rynku. Czynniki te determinują zachowania komunikacyjne, a w konsekwencji popyt na usługi przewozowe real[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Znaczenie gospodarcze i społeczne transportu powoduje konieczność prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki transportowej odnoszącej się do wszystkich szczebli zarządzania działalnością transportową, w tym również pasażerskiego transportu miejskiego poddanego wielu oddziaływaniom regulacyjnym.[...]
3
88%
Problemy Ekonomiki Transportu
2005 nr 1-2 59-77
4
88%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rola infrastruktury i jej szczególne cechy. Infrastruktura transportowa - jednym z podstawowych czynników determinujacych międzynarodową integrację. Tendencje rozwoju transportu w Unii Europejskiej. Zmiany popytu na przewozy ładunków sprzyjają rozwojowi transportu samochodowego. Głębokie zmiany na r[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Transport stanowi fundament rozwoju gospodarczego i społecznego. Mobilność jest niezwykle istotna dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz dla jakości życia obywateli. W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczegó[...]
EN Transport is the foundation of our economy and society. Mobility is extremely important for the internal market and for the quality of life of citizens. This article was taken size analysis of effective demand for passenger transport market in the European Union with particular emphasis on passenger[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rozwój rynku paliw alternatywnych - jak podkreślono w strategii - jest obecnie hamowany przez niedociągnięcia technologiczne i handlowe, niedostateczną akceptację konsumentów i brak odpowiedniej infrastruktury. Obecne wysokie koszty innowacyjnych zastosowań paliw alternatywnych są w dużej mierze nas[...]
7
75%
Archives of Transport
PL Model cena - czas umożliwia badanie rozdziału potoku pomiędzy dwa środki transportu: najczęściej są to kolej oraz samolot. Jego zaletami są zarówno przejrzysta i logiczna struktura, jak też wartość użytkowa, potwierdzona i udokumentowana wieloma zastosowaniami praktycznymi. Konstrukcja modelu wykorz[...]
EN The "Price - time" model is usually applied to evaluate market share in transport corridor among railway and pIane. In this article, the model was used to particular railway and car case. Foundations of theoretical methods as well as computational example were introduced.
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł zawiera przegląd dokumentów prawnych Unii Europejskiej odnoszących się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju regionu w transporcie zbiorowym. Pokazuje obecny stan badań dotyczący stanu taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji autobusowej w Polsce, a na podstawie przeprow[...]
EN The paper reviews the legal documents of the EU relating to the implementation of the strategy of sustainable development of a region in a public transport. It shows the current condition of research on the shape of the bus fleet in bus companies in Poland, and on the basis of the analysis performed[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Staszowie Sp. z o.o., udzielonej przez państwo polskie w 2011 r. Omówiono również sytuację finansową PKS w latach 2007-2009, tj. w okresie przed złożeniem wniosku o pomoc. W syntetycznym ujęciu przestawiono działania [...]
EN In the article economic effects of the state aid for restructuring in Polish Long-Distance Bus Service in Staszów Sp. z o.o. granted by the Polish state in 2011 were discussed. Financial situation of PKS Staszów Sp. z o.o. from 2007-2009 that is in the period before submission of an area aid applica[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last