Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek kruszyw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Rynek kruszyw mineralnych w Polsce osiągnął w 2009 r. rekordowe wielkości 185 mln ton podaży i 188 mln ton po stronie popytu, m.in. wskutek zaangażowania dużych środków pomocowych z UE na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i sanitarnego. Tendencje wzrosto[...]
EN In 2009, the supply and demand for mineral aggregates surged to the all time record levels, rising to 185 and 188 million tons, respectively. That rise was mainly due to huge UE structural and cohesion funds aimed to improve transport infrastructure and housing and industrial and sanitary constructi[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 1 10-15
PL W artykule poruszono problem eksploatacji, zużycia i bazy zasobowej naturalnych kruszyw łamanych w Polsce. Notowany w ostatnich latach rozwój ich podaży podyktowany był wzrostem zapotrzebowania gospodarki w sektorze drogowym i budowlanym, wynikającym przede wszystkim z akcesji Polski do Unii Europej[...]
3
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 5 12-21
4
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 1 85-102
PL W artykule przedstawiono próbę optymalizacji koncentratów miedziowo-srebrowych z perspektywicznych rejonów kopalni Lubin w oparciu o założenia dochodowej metody NSR. Zmienny i niezależny od producenta górniczego rynek miedzi i srebra powoduje konieczność wielowariantowego doboru podstawowych paramet[...]
EN An attempt to NSR based economic optimisation of copper-silver concentrates produced in the mines belonging to the KGHM Polska Miedź S.A. was made. Owing to highly variable markets of copper and silver, which are independent of mining, several variants of setting processing parameters with regard to[...]
5
100%
Inżynieria Mineralna
2019 R. 21, nr 1/2 259--263
PL Rozwinięta sieć infrastruktury transportowej z uwagi na pełnioną rolę jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców kraju. Kształt tej infrastruktury musi sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, który następuje poprzez wzrost wielkości oraz liczby przedsiębiorców generujących miejsca pracy oraz przychody s[...]
EN A developed transport infrastructure network, due to the role that it serves, is very important for all of the country residents. The shape of this infrastructure must favour eco-nomic development, which occurs through the increase of the size and number of entrepre-neurs who generate workplaces, as[...]
6
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Rynek kruszyw bazaltowych uległ w ostatnich latach dużym przemianom. Nastąpił wzrost sprzedaży kruszyw. Powstały nowe kopalnie bazaltu, istniejące zmodernizowały swe zakłady przeróbcze co dało w efekcie obniżkę kosztów, zwiększenie mocy produkcyjnych.
EN The market of basalt products has considerably changed in last years. New basalt mine came into operation, existing mines were modernized which gave in effect the reduction of costs and enlargement productive powers.
7
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 1 58-61
8
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 1 32-34
PL Prowadzone i planowane na szeroką skalę roboty drogowe i budowlane wymagają dużych ilości skalnych surowców mineralnych. Polska jest bogata w różnorodne materiały skalne, których rozmieszczenie na obszarze kraju jest nierównomierne. Podobnie zróżnicowane są ich parametry jakościowe, które określają [...]
9
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2005 nr 1 16-19
PL Po spadku zapotrzebowania na kruszywa w latach 2000-2003, w drugiej połowie 2004 roku nastąpiło odwrócenie tendencji, wzrósł popyt, a w konsekwencji produkcja. Rok 2004 to również okres uporządkowania - w oparciu o normy PN-EN - definicji i nazewnictwa w zakresie kruszyw. W artykule zawarto jednoli[...]
10
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2005 nr 2 19-22
PL Kruszywa są niezbędnym składnikiem rozwoju inwestycyjnego. Tam, gdzie jest rozwój gospodarczy, tam konieczne są kruszywa. W artykule podano informacje o roku 2004 i prognozach na lata następne. Poruszono kwestię zapotrzebowania na kruszywa w budownictwie drogowym i ograniczenia w ich produkcji.
11
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 3 18-24
PL Krajowy rynek kruszyw naturalnych łamanych przeszedł w ostatnich kilkunastu latach poważne przeobrażenia. Po trzykrotnym ograniczeniu zapotrzebowania na te kruszywa na początku lat 90., w drugiej połowie tej dekady nastąpiło jego odbudowanie do poprzednich wielkości, tj. około 30 mln t/r., co miało [...]
12
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 6 38-42
PL Bilansowanie popytu z podażą kruszyw żwirowo-piaskowych, ze względu na niewielką cenę surowca i wysokie koszty jego transportu, jest istotną kwestią regionalnej gospodarki kruszywami. Autor artykułu porusza problem takiego zrównoważenia tych elementów, aby określić racjonalny kierunek transportu pow[...]
13
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 4 19-22
PL Branża kruszyw, niegdyś atrakcyjna dla inwestorów, paradoksalnie przez tę atrakcyjność w latach 2008-2011 straciła swój urok, czy też inaczej to ujmując – przestała oferować godziwe zwroty (lub jakiekolwiek zwroty) na zainwestowanym kapitale. Co stanie się z poszczególnymi producentami za rok czy dw[...]
14
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 3 14-17
PL Coraz częściej słychać głosy, że w kruszywach sytuacja jest zła. Znaczne zmniejszenie nakładów na inwestycje wyraźnie daje się we znaki. Co słychać w branży? Jak rynek kruszyw będzie funkcjonował w bliskiej przyszłości? Jak przedstawia się Polska na tle innych krajów Europy? W artykule przedstawiono[...]
15
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 5 34--35
PL Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej (poprzednio z Instytutem Górnictwa) organizują coroczną konferencję naukowo-techniczną z zakresu górnictwa kruszywowego. Od piętnastu lat uczestniczy w niej ok[...]
16
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 2 8--13
PL Wojna cenowa, wypieranie żwirów przez grysy, „skostnienie” konkurencji na rynkach lokalnych czy zwiększenie udziału kruszyw łamanych w konsumpcji – to wszystko w przyszłości może zagrażać polskiej branży kruszyw. Jakie są możliwe scenariusze?
17
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Artykuł prezentuje źródła i produkcję kruszyw mineralnych w Polsce w ostatnich latach, jak również charakteryzuje rozwój ich krajowego rynku w latach dziewięćdziesiątych. Przedstawione są także relacje pomiędzy poszczególnymi grupami kruszyw, a także znaczenie obrotów międzynarodowych tą grupą surow[...]
EN The paper presents sources and production of mineral aggregates in Poland in recent years, as well as characterise developments of their domestic market in the 1990s. Relationships between various groups of aggregates are discussed. Importance of foreign trade of aggregates is also taken into accoun[...]
18
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2005 nr 3 26-30
PL Artykuł opisuje rodzaje i przeznaczenie kruszyw. Zawiera informacje o reprezentantach europejskiego przemysłu kruszyw (UEPG - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kruszyw); raport dotyczący znakowania CE kruszyw w Europie (wg. stanu na luty 2005); charakteryzuje kierunki działalności producentów k[...]
19
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 4-5 106-109
PL Obecny rynek kruszyw wymusza na producentach szukanie nowych rynków zbytu. Duże możliwości otwiera przemysł transportowy w szczególności pojazdy szynowe, które obecnie przeżywają renesans, dzięki inwestycjom z nowej puli dotacji unijnych.
20
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 4-5 20-24
PL Dostosowanie oferty w zakresie asortymentu, jak i wielkości podaży do potrzeb rynku, to niewątpliwie jedno z ważniejszych wyzwań kadry menadżerskiej. Jak powinni działać zarządzający w sytuacji duopolu?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last