Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek europejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 3 34-35
PL Napędy i marka EURAŽ obecne są na rynku Polskim od 2007 roku. Głównymi produktami firmy są napędy ogólnego przeznaczenia – przemienniki częstotliwości, softstartery oraz serwonapędy, przeznaczone dla przemysłu maszynowego w tym dla branży HVAC.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 165--183
PL [...]Dynamiczny rozwój segmentu przewoźników niskokosztowych wpłynął na wzrost konkurencji na zmonopolizowanym dotąd rynku, przyczyniając się do znacznego spadku cen biletów lotniczych, a co za tym idzie, większej dostępności podróży lotniczych dla przeciętnego pasażera. Nastąpił rozwój połączeń w u[...]
DE Das Ziel des Artikel ist die Rolle und die Bedeutung der Aktivität von Billigfl uglinie in der Entwicklung des europäischen Passagierfl ugmarkt anzeigen. In der Artikel wurde sowohl der Entstehungsgeschichte und die Charakteristik des Modells der Billigfl uggesellschaften, als auch ihre Rolle in der[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2004 Z. 9 219-232
PL Integracja Polski z Unią Europejską oznacza konieczność przestrzegania zasad Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE). Jednym z warunków funkcjonowania tego rynku jest zniesienie barier fiskalnych. Likwidując te bariery Unia Europejska zmierza do zharmonizowania systemów podatkowych państw członkowskic[...]
EN Integration of Poland and EU means necessity of complying with the rules of the common European Market. One of the conditions of this market is to eliminate fiscal obstacles. By means of eliminating obstacles limiting free competition, EU is going to harmonize tax systems in member countries. The ma[...]
4
100%
Przegląd Papierniczy
2020 R. 76, nr 2 71--72
5
88%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 10 715-716
6
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper presents the global and European market of machinery and equipment, in particular the market of hydraulics and its main shareholders: USA, China, Japan and the CETOP countries. The dynamics of the transformation on the global, European market, also in some countries of significance in that[...]
7
75%
Pneumatyka
2010 nr 3 6-10
PL CETOP (Europejski Komitet ds. Hydrauliki i Pneumatyki) oraz ISC Area Fluid Power zbierają, gromadzą, analizują i udostępniają swoim członkom aktualne dane o rynku. W pracy przedstawiono globalny i europejski rynek maszyn i urządzeń, a w szczególności rynek hydrauliki oraz jego głównych udziałowców: [...]
8
75%
Przemysł Spożywczy
9
75%
Przemysł Spożywczy
PL Wyniki sektora produkcji i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej potwierdziły dobre jego przygotowanie do prowadzenia działalności na rynku Wspólnoty Europejskiej. Zwiększył się eksport, zwłaszcza do krajów UE, poprawiło się saldo handlu zagranic[...]
EN The performance of Polish animal-food sector after the accession to EU confirmed its reasonable scope of preparation to operate on the common market. It was mirrored in growing exports, particularly to other member countries, improvement of the balance of trade and strengthening position of Polish p[...]
10
75%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 9 495-506
11
75%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 8 431-435
12
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W referacie przedstawiono inicjatywy i działania realizowane przez instytucję i organizacje Unii Europejskiej i NATO mające na celu zintegrowanie poprzez normalizację rynków zaopatrywania obronnego krajów członków UE. Opisano najważniejsze elementy systemu normalizacji europejskiej, funkcjonującego [...]
EN - paper describes initiatives and actions realized by European Union (EU) and NATO organizations and bodies heading towards the integration of European Defence Equipment Marines existing in member nations of European Union. The key elements of the EU Standardization System operating within the globa[...]
13
75%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 4 69-71
PL Obowiązkiem państw członkowskich jest zagwarantowanie, że budowane na ich terytorium obiekty inżynierii wodnej i lądowej są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, że nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia oraz - w interesie dobra publicznego - spełniają wymogi dyktowane przepisami i[...]
EN The article describes the issues related to conformity assessment of construction products in the European Community, including classification standards in accordance with the construction Directive, demonstrating compliance procedures and the Declaration of compliance and its importance for the Eur[...]
14
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 3 21--24
15
75%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w 2003 roku przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, poświęconego problematyce przygotowań małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze rynku żywności do prowadzenia działalności na jednolitym rynku europejskim. Celem [...]
EN The article presents the results of questionnaire-based survey carried out by the Institute of Home Market and Consumption (IRWiK) in 2003, devoted to the subject matters of preparedness of small and medium-sized enterprises, operating in the area of market for foods, to carry out their activities i[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 4 145-155
PL Celem artykułu jest ocena aktualnego stanu rynku pracy w Polsce na tle sytuacji rynku pracy Unii Europejskiej, oraz określenie, w jaki sposób może on wpływać na procesy integracyjne. Ocena ta zostanie dokonana przez pryzmat struktury zatrudnienia, bezrobocia, dystansu dochodowego między Polską a kra[...]
EN The aim of the article is to evaluate the actual condition of labour market in Poland against the background of the situation on European Union's labour market, and to determine its impact on the integration processes. The estimation will be based on the employment structure, unemployment, income di[...]
17
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 4 (58) 8--10
PL Po włączeniu Polski do Unii Europejskiej krajowy rynek stał się integralną częścią Jednolitego Rynku Europejskiego. Poszukiwanie źródeł konkurencji przez polski przemysł odzieżowy odbywa się obecnie nie tylko poprzez obniżanie kosztów wytwarzania i wysoką jakość produktów, ale również poprzez ekspan[...]
EN Following Poland’s entry to the European Union, its domestic market has been integrated into the Single European Market. The Polish clothing industry has been seeking competitive advantages by reducing manufacturing costs and ensuring the high quality of its products, but also by expanding into fore[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2012 z. 59, nr 4 69--80
PL W pracy dokonano charakterystyki składu wybranych butelkowanych wód mineralnych występujących na rynku europejskim. Analizą objęto 1030 wód mineralnych, w tym z Niemiec (9,4% ogólnego udziału), Hiszpanii (9,5%), Włoch (9,2%), Francji (9,2%), pozostałe 62,6% stanowią inne państwa. Dokonano klasyfikac[...]
EN In the work the characteristics of bottled mineral waters composition being found in a European market were made. 1030 mineral waters were provided with analysis, from Germany (9,4% of the total sum), of Spain (9,5%), Italian (9,2%), France (9,2%), remaining 62,6% other states. Classification of tes[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 6 46--47
20
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN On the basis of the data from OECD (EURO-STAT), VDMA, CETOP and the International Statistic Committee and the Chief Statistical Office (GUS), the dynamics of sales and orders in various branches of the machine-building and electromechanical industry was presented, by comparing 2008 versus 2007 and 2[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last