Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 175
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie pokazano możliwość szczegółowego podziału strat na grupy taryfowe. Jest to potrzebne przy określaniu wartości energii, będącej podstawą do wyznaczania ceny. Do obliczeń takich nie ma obecnie programu, sprawa musi jednak zostać rozwiązana, jako podstawa do ustalania taryf.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL We wprowadzeniu do zagadnień deregulacji zestawiono ekonomiczne przyczyny tego procesu i jego skutki w niektórych krajach. Rozważono zagadnienia jakości dostarczonej energii i podano jej miary i wskaźniki wraz z omówieniem głównych czynników wpływających na jakość. Omówiono środki techniczne wspomag[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono warunki współistnienia różnych form organizacji rynków energii oraz ich wzajemne relacje. Przedstawiono uwarunkowania jakim poddany jest proces tworzenia i rozwoju lokalnych rynków energii elektrycznej, na obecnym etapie restrukturyzacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Problem koeg[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono w skrócie główne założenia i algorytmy wybranych metod optymalizacji cykli międzyremontowych, różniących się modelami matematycznymi. Omówiono przyjęte założenia i poddano je ogólnej ocenie. Przeprowadzono analizę możliwości praktycznego wdrożenia metod, wskazując przede wsz[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania bateryjnych zasobników energii do optymalnego prowadzenia regulacji na zdecentralizowanym rynku energii przez operatorów techniczno-handlowych (OTH). Ważnym narzędziem wspomagającym operatorów jest Regulator Mocy Obszaru (RMO). Do optymalizacji przep[...]
6
63%
Czysta Energia
2005 Nr 3 16-17
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
8
63%
Rynek Energii
1998 nr 6 16-19
PL Przedsawiono uwarunkowania gospodarki rynkowej oraz problemy związane z powstającym rynkiem energii. Omówiono główne zalety projektowanej elektrowni 'Wschód', przewidzianej do budowy w sąsiedztwie istniejącej kopalni węgla kamiennego 'Bogdanka'
9
63%
Rynek Energii
1999 nr 4 6-14
PL Przedstawiono problematyke niezawodności dostawy energii elektrycznej w warunkach rynkowych i możliwe odpowiedzi na pytania: Czy rynek energii elektrycznej jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom niezawodności? Czy (i i jak) płacić za niezawodność dostawy energii elektrycznej? W krajowych warunkach[...]
EN he issue of supply reliabylity in a new electric power industry environmenty is describet inde paper. Considerable change is occurring inde structure and operation of electric power systems throughout the world. In the era of disindegration, deregulation and competition the main questions are : (1) [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 174 131-144
PL W artykule poruszono wybrane zagadnienia rozliczeń energii elektrycznej czynnej w warunkach rynku energii. W szczególności skupiono się na analogiach zachodzących pomiędzy rozwiązywaniem zadań rozpływowych a rozliczeniami transakcji rynkowych związanych z obrotem energią elektryczną.
EN The problem of accounting the energy transactions in energy market condition is presented in the paper. Particularly the analogies occuring between the solving of power flow problems and the accounting of market transactions (connected with energy turnover) is analysed.
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przekształcanie sieciowych spółek dystrybucyjnych w lokalne rynki energii elektrycznej kieruje uwagę na możliwości, które stwarza rozwój zdecentralizowanych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Wśród dostępnych komercyjnie (lub bliskich konkurencyjności) technologii szczególną uwagę zwrócono ostatn[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzanych wśród odbiorców z sektora bytowego obsługiwanych przez lokalną spółkę dystrybucyjną. Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości wdrożenia programów DSM na lokalnym rynku energii elektrycznej, a przede wszystkim określenie skłonn[...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono badania prezentujące wpływ strategii sterowania popytem na poziom strat technicznych w sieciach rozdzielczych średniego i niskiego napięcia mające znaczy wpływ na koszty rozdziału energii tymi sieciami. Badania takie wydają się jak najbardziej aktualne gdyż Ustawa Prawo Ene[...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wdrożenie rynku energii elektrycznej do praktyki Spółek Dystrybucyjnych wiąże się z zarządzaniem popytem energii elektrycznej. Kształtowanie popytu można zrealizować przez bezpośrednie sterowanie poborem mocy oraz w sposób pośredni na drodze odpowiedniej polityki taryfowej. Nowoczesne środki technic[...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie dokonano próby ogólnego zdefiniowania pojęcia "koszty nie pokryte, przedstawiono w ujęciu kompleksowym przyczyny kosztów nie pokrytych, rodzaje kosztów nie pokrytych oraz opinie odnośnie celowości ich odzyskiwania.
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł dotyczy propozycji kierowania pracą sieci rozdzielczych 110 kV i SN, spółek dystrybucyjnych, zgrupowanych w konsorcjum, które stanowią rynek regionalny energii elektrycznej. Dla takiego rynku przedstawiono koncepcję regulacji przepływów mocy w sieciach regionalnych.
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie rozważany jest problem predykcji (silnie) krótkoterminowej procesów (sygnałów) regulacyjnych szybkozmiennych, tj. związanych z automatyczną regulacją mocy i częstotliwości (ARCM) w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Procesy te są reprezentowane tu przez odchylenie (uchyb) mocy[...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisano pokrótce warunki działania przedsiębiorstw energetycznych w hurtowym rynku energii elektrycznej. Przedstawiono stosowane obecnie strategie remontowe: system remontów planowo - zapobiegawczych, strategie remontów korekcyjnych i prognozowanych oraz nowoczesną strategię remontów skoncentrowanyc[...]
19
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Rozwijające się rynki energii elektrycznej powodują, że zmieniają się nie tylko przepisy prawne, ale również metody planowania i kierowania pracą sieci elektroenergetycznych. W referacie scharakteryzowano i przedyskutowano problemy związane z przesyłami energii zakupionej na rynku energii elektryczn[...]
20
63%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
EN The article presents the implementation process of the TPA (Third Party Access) principle by PSE Operator for the purposes of feeding their own substations, with consideration of the regulations currently binding in the Polish power system. It also provides an overview of DSO’s procedures of changin[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last