Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek TSL
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 6 58-61
2
80%
Logistyka
2015 nr 3 5827--5832
PL Artykuł podejmuje problem związany z określeniem roli, jaką odgrywają klienci rynku TSL w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne. Celem artykułu jest próba dokonania klasyfikacji klientów rynku TSL ze względu na ich postawę wobec inicjowania innowacji wdrażanych przez[...]
EN The paper deals with the problem of assessing the role played by the TSL sector’s clients in the growth of innovation among logistics service providers. The main goal of the paper is to make an attempt to classify the TSL sector’s clients with respect to their attitude to initiating innovation intro[...]
3
61%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Rozwój gospodarczy świata oraz szybki przepływ kapitału i informacji wymusił nowe metody zarządzania logistycznego w zakresie transportu. Stopniowa integracja przewozów rzeczy w obszarze organizacyjnym i prawnym skutkowała pojawieniem się usług spedycyjnych jako odrębnego produktu rynkowego. W artyk[...]
EN Global economic development and rapid capital and information flow have led to the development and implementation of new methods of logistics management in the transportation sector. The gradual integration of goods transport into organizational and legal areas has resulted in the treatment of shipm[...]
4
61%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 139--148
PL Przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ rozwoju e-commerce na rynek powierzchni magazynowych. Na podstawie dostępnych raportów scharakteryzowano rozwój handlu internetowego w Polsce, ukazując dynamikę oraz rodzaj zmian. Przedstawiono potrzeby sektora e-commerce w zakresie logistyki, w szczególnoś[...]
EN The subject of discussion in the article is the impact of e-commerce sector on the warehouse space market. On the basis of available reports have been characterized the development of e-commerce in Poland, showing the dynamics and the type of change. Have been presented the needs of e-commerce secto[...]
5
51%
Logistyka
2013 nr 5 49--52
PL Na rynku TSL zachodzą ciągłe zmiany. Dotyczy to zarówno strony podażowej jak i popytowej. Głównym kreatorem zmian są klienci usług logistycznych wraz ze swoimi potrzebami. Oznacza to konieczność badania tych potrzeb, co usługodawcy coraz częściej czynią. Brakuje jednak badań nad zjawiskiem zmian pot[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 305--316
PL W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospodarowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów i usług, co dec[...]
EN In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce innovations. They contribute to incrementation of[...]
7
51%
Przegląd Komunikacyjny
2018 R. 73, nr 9 28--31
PL Przez ostatnie lata W Polsce obserwowany jest dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych modernizowana jest też infrastruktura linowa, powstają nowe terminale. Jednak proces ich powstawania jest chaotyczny. Powstaje szereg terminali prowizorycznych które nie spełniają standardów obsługi. Siec termin[...]
EN In recent years, dynamic development of intermodal transport has been observed in Poland, the rope infrastructure is being modernized, new terminals are being created. However, the process of their formation is chaotic. A number of makeshift terminals are created which do not meet the service standa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last