Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rury preizolowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2012 nr 5 2-5
PL Problem wilgoci w rurociągach preizolowanych jest największą bolączką ciepłowników, przez jednych doceniany, przez innych ignorowany, a przez jeszcze innych niedostrzegany. Im głębiej wchodzi się w to zagadnienie tym więcej pojawia się znaków zapytania. Artykuł stanowi próbę naświetlenia tego zagadn[...]
EN The problem of moisture in preinsulated pipelines is the biggest headache for heat engineers, appreciated by some, ignored by others, and by another overlooked. The deeper one enters into this matter, the more there are question marks. This article is an attempt to highlight this issue.
2
100%
Instal
2014 nr 3 5--7
PL Standardowo, we wszystkich informacjach producentów elementów preizolowanych, także w materiałach dostawcy rezystancyjnego systemu alarmowego, przy omawianiu systemu nadzoru, mówi się o dwóch drutach alarmowych. Praktyka pokazuje, że w przypadku większych średnic dwa druty okazują się niewystarczają[...]
3
100%
Instal
2009 nr 9 32-36
4
100%
Instal
2009 nr 10 11-14
5
100%
Instal
2012 nr 2 10-11
PL Zamknięty układ nadzoru w sieciach ciepłowniczych preizolowanych jest bardziej prosty w realizacji i diagnostyce. Zamknięcie pętli może być realizowane na różne sposoby, najlepsze zdaniem autora, jest spięcie drutów alarmowych zwykłą złączką elektryczną tuż po wyprowadzeniu ich spod zakończenia term[...]
EN Closed supervision system in preinsulated district heating networks is more simple to implement and diagnostics. Closing the loop can be implemented in various ways, the best according to the author, is to connect wire alarm with typical electrical connector after removal from heat shrink end.
6
100%
Instal
2012 nr 1 38-40
PL Najnowsze wytyczne firmy Logstor dotyczące systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych wskazują na to, że zniknęło jedno z najbardziej popularnych rozwiązań - układ otwarty z tak zwanymi filcami.
EN Recent guidelines of Logstor company, concerning alarm systems in preinsulated pipelines, indicates that one of the most popular solutions disappeared – open system with so called felts.
7
100%
Instal
2008 nr 12 16-25
PL W artykule omówiono rodzaje i przeznaczenie rurociągów preizolowanych, w kontekście zastosowanych materiałów i metod produkcji. Przedstawiono czynniki wpływające na prawidłowe wykonanie, a w efekcie bezawaryjną eksploatację rurociągów preizolowanych, z uwzględnieniem aktualnych norm i wytycznych. Op[...]
EN The types and application of preinsulated pipelines concerning used materials and production methods was presented in the article. The factors influencing proper realization and in effect influencing failure-free operating of preinsulated pipelines, taking into consideration current standards and gu[...]
8
100%
Instal
2008 nr 6 42-43
PL Niezawodność systemów preizolowanych zależy w bardzo dużej mierze od jakości połączeń mufowych. Omówiono rodzaje muf i zaprezentowano statystyki awaryjności poszczególnych grup.
EN Reliability of preinsulated systems mainly depends on muff connections. The type of muffs were discussed and failure frequency statistics of particular groups were presented.
9
100%
Instal
2005 nr 3 37--42
10
100%
Instal
2002 nr 12 14--16
PL Z zagadnieniem "przywracania do życia" sieci ciepłowniczych mamy do czynienia od chwili pojawienia się kolejnej generacji rur preizolowanych - elastycznych. Giętkie rury preizolowane umożliwiają, ze względu na swoje unikalne właściwości, wykonanie specyficznych zadań związanych z budową sieci ciepło[...]
EN With the problem of district heating networks refurbishment we have to deal from the moment of appearance the new generation of preinsulated pipes - flexible pipelines. Flexible preinsulated pipes, because of their unique features enable the execution of specific tasks connected with the constructio[...]
11
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 10 28--34
PL W systemach ciepłowniczych w Polsce stosowane są już od prawie 10 lat rury preizolowane, które wyparły w nowych inwestycjach, związanych z budową sieci cieplnych, tradycyjne rury układane w kanałach ciepłowniczych. Stosowanie rur preizolowanych za granicą ma miejsce od ponad 30 lat, a wiodącymi kraj[...]
12
88%
Instal
2009 nr 9 20-23
PL W niniejszym artykule postaram się zwrócić uwagę Kolegów Ciepłowników na pewne znaczące – zdaniem PEC Bełchatów – elementy technologii preizolowanej, które wielokrotnie oceniane są jako mało istotne szczegóły. Proszę traktować przedstawione poniżej uwagi i wnioski jako kontynuację rozważań zamieszcz[...]
EN In this paper I would like to focus my colleagues’ attention on preinsulated process elements, important in the eyes of PEC Bełchatów, which are often estimated as not significant details. I would like to treat below presented remarks and conclusions as continuation of the article in which the discu[...]
13
88%
Instal
2010 Nr 5 13-18
14
88%
Instal
2007 nr 9 46-50
PL W artykule omówiono wyniki najważniejszych badań izolacji z rur preizolowanych - nowych i po kilkuletniej eksploatacji w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeprowadzonych w roku 2006 w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S. A. oraz przedstawiono metody badawcze przewidywane do akredytacji, zapewniaj[...]
EN We describe the most important test results of thermal insulation in preinsulated bonded pipes. The tests were carried out in 2006 in OBRC SPEC S.A. on new pipes and pipes that had been exploited in Warsaw's district heating system for several years. We also introduce new research methods that, when[...]
15
75%
Instal
2012 nr 7/8 24-27
PL Sposoby eksploatacji nowoczesnych systemów ciepłowniczych sporo zmieniły się w okresie ostatnich trzech dziesięcioleci. Pozostaje to w ścisłym związku z systemami wykrywania uszkodzeń, które są w tych układach wręcz niezbędne. Autor opisuje zmiany funkcjonalne i rozwiązania proponowane przez produce[...]
EN The way heating networks are operated had drastically changed. This, of course, has a great influence on the therefore necessary moisture warning systems. The author describes the functional requirements and corresponding methods of resolution which had been developed according surveys among network[...]
16
75%
Instal
2011 nr 9 21-23
PL W artykule omówiono dwa występujące w Polsce systemy nadzoru sieci ciepłowniczych preizolowanych. Uwidoczniono zasadnicze różnice między nimi i wstępnie oceniono ich użyteczność w krajowych warunkach eksploatacyjnych.
EN Two existing in Poland surveillance systems for preinsulated district heating networks were discussed in the article. Fundamental differences between them were exposed and their usefulness in national conditions of service was rated initially.
17
75%
Instal
2011 nr 11 8-10
18
75%
Instal
2011 nr 11 11-16
19
75%
Instal
2010 nr 10 6-7
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty projektowania i wykonawstwa rezystancyjnego systemu nadzoru w rurociągach preizolowanych, zwracając uwagę na błędy popełniane przez uczestników budowy ciepłociągów.
EN Some aspects of designing and building of resistance reference measuring system in preisulated pipelines were presented in the article, taking into consideration the mistakes made by participants of heating pipelines building process.
20
75%
Instal
2006 nr 2 18-21
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu efektywnego zarządzania infrastrukturą energetyczną w aspekcie racjonalizacji kosztów eksploatacji, modernizacji i remontów sieci ciepłowniczych. Scharakteryzowano możliwości zastosowania tworzyw termoplastycznych, wykorzystywanych przy budowie podziemnych[...]
EN Selected problems of technologies and technical solutions in district heating implementation are described. The most important application of heat-shrink tubing in district heating are presented. The problems regarding to energy conservation management in construction, modernization and maintenance [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last