Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 304
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rurociąg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 10 23-25
EN The influence is emphasised of reliability of the fastening systems upon the life and faultless operation on the main power pipelines connecting a boiler with a turbine. Necessity is pointed out of checking the technical condition of the individual fastenings and determining the parameters responsib[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 12 698-702
PL Omówiono technikę ręcznego i mechanicznego usuwania urobku podczas przecisku hydraulicznego rurociągów technologicznych. Przedstawiono przykład przecisku rury osłonowej średnicy 1400 mm, długości 46,5 m.
EN Methods of manual or mechanical removing of excavated material in the course of hydraulic pressing of pipes are refered. Hydraulic pressing of the housing pipe, diameter 1400 mm and length 46,5 m has been described.
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 11 472-474
EN Classification of underground pipelines cleaning methods. Hydraulic highpressure cleaning. Scheme for underground pipeline systems cleaning by methods of Vacujet and various types of drifts.
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 11 407-413
EN Plastic pipelines strength calculations. Scandinavian method for plastic pipelines strength calculation (for underground pipelines). Designing criteria in the Scandinavian method.
5
100%
Polski Instalator
2017 Nr 6 52--56
PL Przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji wodociągowych, zagadnieniem bardzo często bagatelizowanym jest zamocowanie przewodów oraz ich kompensacja. Prawidłowe zaprojektowanie tych kwestii nie jest trudne, ale wymaga elementarnej wiedzy technicznej i doświadczenia zawodowego. Warto przy tym wiedz[...]
6
80%
Instal
2012 nr 12 10-15
PL W artykule przedstawiono zasady doboru średnic rurociągów osiedlowej wodnej sieci ciepłowniczej. Przedstawiona metoda doboru średnic sieci osiedlowej uwzględnia optymalną prędkość wody sieciowej oraz lokalne warunki hydrauliczne tj. dopuszczalny spadek ciśnienia w sieci, zapewniający wymagane ciśnie[...]
EN Appropriate selection of the optimal pipeline diameter for DH network which is a strategic decision for the development of the DH system and also heat sources are discussed. In the paper two methods used for calculation of pipeline optimal diameter are presented. The first simple method is based on [...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono metodę pomiaru niwelety przewodów z wykorzystaniem inklinometrów wbudowanych w zestawy do inspekcji video. Zaprezentowano przykładowe charakterystyki sprzętu jak również uwagi dotyczące praktycznej realizacji pomiarów. Wieloletnie doświadczenia w badaniach przewodów zaowocowały s[...]
EN Studying vertical deviation of piping with the use of inclinometer is winning bigger and bigger interest. However, this is not always backed-up with proper knowledge especially as far as possible application and interpretation of results are concerned. In this article there have been discussed the w[...]
8
80%
Instal
2014 nr 3 5--7
PL Standardowo, we wszystkich informacjach producentów elementów preizolowanych, także w materiałach dostawcy rezystancyjnego systemu alarmowego, przy omawianiu systemu nadzoru, mówi się o dwóch drutach alarmowych. Praktyka pokazuje, że w przypadku większych średnic dwa druty okazują się niewystarczają[...]
9
80%
Instal
2011 nr 12 9-10
PL W artykule omówiono system alarmowy występujący w rurociągach preizolowanych firmy Brugg Systemy Rurowe.
EN The alarm system occurring in preinsulated pipelines made by Brugg Systemy rurowe was discussed in the article.
10
80%
Instal
2012 nr 1 38-40
PL Najnowsze wytyczne firmy Logstor dotyczące systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych wskazują na to, że zniknęło jedno z najbardziej popularnych rozwiązań - układ otwarty z tak zwanymi filcami.
EN Recent guidelines of Logstor company, concerning alarm systems in preinsulated pipelines, indicates that one of the most popular solutions disappeared – open system with so called felts.
11
80%
Chemical and Process Engineering
PL Rury dławiące są powszechnie stosowane w kanalizacji do ograniczania strumienia objętości ścieków kierowanych do oczyszczalni ze zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych czy separatorów wód deszczowych podczas intensywnych opadów. Przedstawiono wyniki badań współczynników strat miejscowych dla c[...]
EN Throttling pipelines are commonly used in sewage systems for limiting the volume flow rate of sewage channelled to sewage treatment plants from storage reservoirs, storm overflows or rainwater separators during torrential rainfall. The paper presents results of investigation of the minor losses coef[...]
12
80%
Instal
2008 nr 1 31-34
PL W artykule opisano model matematyczny przepływu pary wodnej w długich rurociągach w zakresie ciśnienia i temperatury przyjętego w energetyce. Celem modelu jest określenie straty ciśnienia i parametrów końcowych pary wodnej płynącej w rurociągu, przy uwzględnieniu zmiany właściwości fizycznych wskute[...]
EN Mathematical model for calculation of the steam flow in long pipelines at range of pressure and temperature at energetic plants in the article have been presented. The aim of the model is calculation of pressure loss and final parameters of steam, taking into account the change of the physical prope[...]
13
80%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 375-380
PL Wyniki przeprowadzonych analiz numerycznych pozwalają na ocenę numeryczną wielkości deformacji w cienkościennej konstrukcji, jaką jest rurociąg. W większości analizowanych przypadków mamy do czynienia z trwałymi odkształceniami plastycznymi analizowanego obiektu. W obszarach podpór dochodzi do lokal[...]
EN Possibilities of multi-variant analysis of whole structures and fragments are advantages of the FEM. Results of numerical analyses enable numerical evaluation of sizes of deformations in a thin-walled structure such as that of a pipeline. What is dealt with in most of the analysed cases are permanen[...]
14
80%
Instal
2006 nr 3 46-47
15
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 2 21-23
16
80%
Instal
2007 nr 4 71-72
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów wykonania rurociągów metodą HDD i wykopową. Przy założonych głębokościach ułożenia i średnicy określono długości, przy których wykonanie rurociągu metodą HDD jest opłacalne w porównaniu z metodą wykopową.
EN The cost analysis of pipelines construction with the usage of HDD and excavation methods was presented in the article. The assumed arrangement width and diameter led to determine the pioeline length in which pipeline construction with the usage of HDD method is cost-effective in comparison wits exca[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 8 71-73
PL Dlaczego bezwykopowo? Stosując metodę bezwykopowej renowacji istniejących rurociągów w technologii Compact Pipe można przywrócić sprawność techniczną istniejących rurociągów oraz dokonać remontu bez jakichkolwiek utrudnień w ruchu drogowym.
18
80%
Przegląd Budowlany
PL Przedstawiono problemy związane z ponowną bezwykopową renowacją rurociągów i kanałów uprzednio bezwykopowo odnowionych i tych, których renowacja zakończyła się niepowodzeniem. Przedstawiono kryteria związane z wyborem optymalnej technologii renowacyjnej. Poddano analizie wybrane przypadki bezwykopow[...]
EN The paper describes problems relating to the repeated trenchless renovation of pipes and channels which have previously undergone trenchless restoration and of those whose renovation was not successful. Criteria for the selection of an optimum renovation technology are presented, and an analysis is [...]
19
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 10 9-2
PL W artykule przedstawiono wzory do obliczeń współrzędnych krzywoliniowych krawędzi płatów blach, będących prefabrykatami, do spawania kształtek rurociągów.
EN Formulae for dimensioning blanks used for pipelines of curvilinear outlines or holes. These formulae relate to the following fittings: elbows, cylindrical tees, conical tees, conical branchings, round-to-square pipe couplings. These mathematical relations can be utilized with the aid of typical calc[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1998 Nr 48 101-106
PL W artykule zbadano przydatność wzoru Hagena-Poiseuille'a do określenia oporów przepływu koncentratu jabłkowego w rurociągach.
EN In the paper usefulness the Hagen Poiseuill law to assessment of apple concentrate pressure losses in pipe lines is presented.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last